۱- تعیین مشخصات دینامیکی سیستم

۱-۱- مطالعه آزمایشگاهی تعیین مشخصات مودی سازه‌ها تنها با استفاده از
پاسخ‌های دینامیکی به کمک روش تجزیه تنسورها. (سال ۱۳۹۱)

۲- ساختمان­های بتنی

۲-۱- بررسی رفتار لرزه­ای دیوارهای برشی بتن مسلح تحت اثر متغیرهای مقاومت و
توزیع میلگردها؛(سال ۱۳۹۶)

۲-۲- بهبود روش های فولادگذاری در دیوارهای برشی بتنی بازشودارجهت افزایش جذب
انرژی در آنها. (۱۳۸۹)

۳- ساختمان­های فولادی

۳-۱- ارائه یک سیستم ترکیبی به منظور عملکرد دو سطحی در قاب های فولادی؛(سال
۱۳۹۲)

۳-۲- مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده قطری؛ (سال
۱۳۸۷)

۳-۳- مطالعه رفتار چشمه اتصال با تیر های با عمق نابرابر در طرفین. (سال ۱۳۸۹)

۴- ساختمان­های مصالح بنایی

۴-۱- مطالعات آزمایشگاهی برای توسعه محنی ظرفیت در دیوارهای آجری کلافدار؛
(۱۳۸۵)

۴-۲- مطالعه آزمایشگاهی وتحلیلی ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه‌ای دیوارهای آجری
غیرمهندسی متداول در ایران.(سال ۱۳۸۵)

۵- روش­های مقاوم سازی

۵-۱- مطالعه آزمایشگاهی طرح ترمیم یک طرفه دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در
زلزله؛(سال ۱۳۸۳)

۵-۲- مقاوم سازی قاب بتنی میانپر با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری
(FRP)؛(سال ۱۳۸۶)

۵-۳- تقویت برشی اتصال کناری تیر- ستون بتن مسلح سه بعدی با استفاده از
پلیمرهای مسلح به الیاف شیشه دوجهته و مهار مکانیکی.(سال ۱۳۸۶)

۶- شریان­های حیاتی

۶-۱- بهسازی لرزه­ای تیر سرستون پایه متداول پل­های بزرگراهی.(سال ۱۳۸۸)

۷- انواع میراگرها و ایزولاتور

۷-۱- مطالعات آزمایشگاهی بر روی یک میراگر ویسکوز غیرخطی کنترل‌پذیر برای
سازه‌های جداسازی شده‌ی پایه در حوزه‌ی نزدیک.(سال ۱۳۸۸)

۸- مخازن و تجهیزات صنعتی
۸-۱- مطالعه آزمایشگاهی بررسی عملکرد لرزه­ای مخازن جداسازی لرزه­ای شده با
استفاده از تیغه­ های میراگر.(سال ۱۳۸۵)