مشخصات معماری کف قوی بر حسب متر
طول*عرض ارتفاع کف ضخامت دال آرایش تکیه گاه ها(متر در متر)
۳۰*۲۰ ۴/۱ ۰/۹ ۰/۶×۰/۶
مشخصات معماری دیوارهای عکس العمل
ارتفاع(متر) ضخامت کل(متر) ضخامت دال(متر) آرایش تکیه گاه ها (متر در متر)
۱۲ ۲/۴۵ ۰/۸ ۰/۶×۰/۶
مشخصات سازه ای کف قوی و دیوارهای عکس
ظرفیت تکیه گاه(تن) تغییرمکان مجاز(میلیمتر) مقاومت فشاری بتن(مگا پاسکال)
۶۰ ۸ ۳۶