آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک مجهز به امکانات آزمایشگاهی پیشرفته و مناسبی در راستای انجام مطالعات تجربی و آزمایشگاهی و نیز مدل­ سازی های فیزیکی رفتار مصالح خاکی در هنگام زلزله و تعیین پارامترهای مورد نیاز طراحی ایمن در برابر زلزله است. این تجهیزات در سه دسته آزمایشگاهی، مدل سازی فیزیکی و تجهیزات صحرایی ژئوفیزیکی توانایی انجام انواع آزمایش ­های مورد نیاز پژوهشی و نیز ارائه خدمات در بخش صنعت را دارا می­باشند.