“آزمایش اتصال تیر به ستون پروژۀ فرانمای آیمکس (IMAX)” در آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با موفقیت انجام شد.

اتصال از نوع side plate پیچی بوده و این آزمایش اولین در سطح کشور و بزرگترین در سطح جهانی می باشد و تاکنون آزمایش مشابهی با این ابعاد انجام نشده است. ابعاد نمونه آزمایش شده حدود ۷ متر در ۱۱ متر است که شامل نصف تیرهای طرفین اتصال و نیمی از قسمت بالا و پایین ستون در محل اتصال مورد نظر می­باشد. ابعاد چشمه اتصال ۱/۹۲ متر در ۱/۴۰ متر و عرض ورق اتصال در هر سمت ستون نیز ۰/۶ متر می باشد.

آزمایش تحت بارگذاری رفت و برگشتی (cyclic loading) انجام گرفت. نیروی جانبی تا سطح تقریبی ۲۲۰ تن و جابجایی در حدود ۴۰ سانتیمتر اعمال گردید. این اتصال تحت پروتکل بارگذاری اعمال شده عملکرد مناسبی داشته و در مناطق زلزله خیز استفاده از این اتصال در این ابعاد (در سازه های فولادی) مجاز ارزیابی می گردد. قابل ذکر است در آزمایش اول این مطالعه، نوع جوشی این اتصال مورد آزمایش قرار گرفته بود.

کارفرمای این مطالعه آزمایشگاهی، مجتمع عمرانی ایرانشهر است.