اطلاعیه ناهار دعوت شدگان به مصاحبه دکتری

بسمه تعالی
به اطلاع تمامی افراد دعوت شده برای مصاحبه دکتری می رساند، تدارک ناهار روز مصاحبه منوط به ثبت نام حضوری قبل از ساعت ده صبح روز مصاحبه با مراجعه به آقای حسنی (طبقه همکف پژوهشگاه) میسر است.
تحصیلات تکمیلی