اعضای هیات علمی

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  کرکوتی احسان

  استادیار
  سرپرست آزمایشگاه زلزله شناسی
  زلزله شناسی مهندسیekarkooti@iiees.ac.ir
  داخلی (607)

  کارشناسان و تکنسین ها

      نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

      بندری عبداله

      لیسانس
      کارشناس
      آزمایشگاه زلزله شناسیa.bandari@iiees.ac.ir
      داخلی (360)

      پروازه مهدی

      تکنسین آزمایشگاه زلزله شناسیparvazeh@iiees.ac.ir
      داخلی (314)

      حیدری مقدر حمید رضا

      لیسانس
      مسوول آزمایشگاه زلزله شناسی
      آزمایشگاه زلزله شناسیHeidary@iiees.ac.ir
      داخلی (313)

      محمدیوسف حمیدرضا

      تکنسین آزمایشگاه زلزله شناسیh-m-yousef@iiees.ac.ir
      داخلی (315)