ریاست

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  حیدری مقدر حمید رضا

  رییس آزمایشگاه آزمایشگاه زلزله شناسیHeidary@iiees.ac.ir
  داخلی (313)

  کارشناسان و تکنسین ها

      نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

      بندری عبداله

      کارشناس آزمایشگاه زلزله شناسیa.bandari@iiees.ac.ir
      داخلی (360)

      حسینعلی پور مسعود

      کارشناس آزمایشگاه زلزله شناسیm.alipour@iiees.ac.ir
      داخلی (206)

      محمدیوسف حمیدرضا

      تکنسین آزمایشگاه زلزله شناسیh-m-yousef@iiees.ac.ir
      داخلی (315)

      محمودی کوهی علی

      کارشناس آزمایشگاه زلزله شناسیa.mahmoodi@iiees.ac.ir
      داخلی (314)