اعضای هیات علمی

کارشناسان و تکنسین ها

     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

     بندری عبداله

     لیسانس
     کارشناس
     آزمایشگاه زلزله شناسیa.bandari@iiees.ac.ir
     داخلی (360)

     حیدری مقدر حمید رضا

     لیسانس
     کارشناس مسئول
     آزمایشگاه زلزله شناسیHeidary@iiees.ac.ir
     داخلی (313)

     محمدیوسف حمیدرضا

     تکنسین آزمایشگاه زلزله شناسیh-m-yousef@iiees.ac.ir
     داخلی (315)

     محمودی کوهی علی

     فوق لیسانس
     کارشناس
     آزمایشگاه زلزله شناسیa.mahmoodi@iiees.ac.ir
     داخلی (381)