اعضای هیات علمی

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  معهود مجید

  استادیار
  سرپرست آزمایشگاه زلزله شناسی
  زلزله شناسی مهندسیm.mahood@iiees.ac.ir
  داخلی (633)

  کارشناسان و تکنسین ها

       نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

       بندری عبداله

       لیسانس
       کارشناس
       آزمایشگاه زلزله شناسیa.bandari@iiees.ac.ir
       داخلی (360)

       پروازه مهدی

       تکنسین آزمایشگاه زلزله شناسیparvazeh@iiees.ac.ir
       داخلی (314)

       حیدری مقدر حمید رضا

       لیسانس
       کارشناس مسوول
       آزمایشگاه زلزله شناسیHeidary@iiees.ac.ir
       داخلی (313)

       محمدیوسف حمیدرضا

       تکنسین آزمایشگاه زلزله شناسیh-m-yousef@iiees.ac.ir
       داخلی (315)

       محمودی کوهی علی

       فوق لیسانس
       کارشناس
       آزمایشگاه زلزله شناسیa.mahmoodi@iiees.ac.ir
       داخلی (381)