اعضای هیات علمی

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  جلیلی جواد

  استادیار
  سرپرست آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک، آزمایشگاه سانتریفیوژ و مدل سازی فیزیکی / مدیر گروه ژئوتکنیک لرزه ای
  ژئوتکنیک لرزه‌ایj.jalili@iiees.ac.ir
  داخلی (565)

  کارشناسان و تکنسین ها