اعضای هیات علمی

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  موسوی سید مجتبی

  استادیار
  سرپرست آزمایشگاه سانتریفیوژ و مدل سازی فیزیکی
  ژئوتکنیک لرزه ای / مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکیm.moosavi@iiees.ac.ir
  داخلی (546)

  کارشناسان و تکنسین ها

   نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

   شیرازیان محمد

   تکنسین آزمایشگاه ژئوتکنیکkam@iiees.ac.ir
   داخلی (124)