اعضای هیات علمی

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  ضیایی فر منصور

  دانشیار
  رئیس آزمایشگاه کف قوی و میز لرزه / سرپرست آزمایشگاه مهندسی سازه
  شریان حیاتیmansour@iiees.ac.ir
  داخلی (544)

  کارشناسان و تکنسین ها

    نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

    طیوری ابراهیم

    کارشناس آزمایشگاه سازهe.tayury@iiees.ac.ir
    داخلی (119)

    گرجی کیوان

    تکنسین آزمایشگاه سازه
    داخلی (142)