اعضای هیات علمی

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  جلیلی جواد

  استادیار
  سرپرست آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک، آزمایشگاه سانتریفیوژ و مدل سازی فیزیکی / مدیر گروه ژئوتکنیک لرزه ای
  ژئوتکنیک لرزه‌ایj.jalili@iiees.ac.ir
  داخلی (565)

  کارشناسان و تکنسین ها

      نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

      خانه بیگی قرمیش فرزین

      کارشناس آزمایشگاه ژئوتکنیکkhanebeigi@iiees.ac.ir
      داخلی (125)

      عسگری مهدی

      کارشناس آزمایشگاه ژئوتکنیکasgari-mehdi@iiees.ac.ir
      داخلی (120)

      قاضی نژاد سعید

      کارشناس آزمایشگاه ژئوتکنیکs.ghazinezhad@iiees.ac.ir
      داخلی (124)

      هادوی پور قاسم

      تکنسین آزمایشگاه ژئوتکنیکgh.hadavipour@iiees.ac.ir
      داخلی (126)