اعضای هیات علمی

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  جلیلی جواد

  استادیار
  سرپرست آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک
  ژئوتکنیک لرزه‌ایj.jalili@iiees.ac.ir
  داخلی (565)

  کارشناسان و تکنسین ها

     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

     آزادمنش شهریار

     تکنسین آزمایشگاه ژئوتکنیکsh.azadmanesh@iiees.ac.ir 
     داخلی (125)

     عسگری مهدی

     لیسانس
     کارشناس
     آزمایشگاه ژئوتکنیکasgari-mehdi@iiees.ac.ir
     داخلی (120)

     هادوی پور قاسم

     تکنسین آزمایشگاه ژئوتکنیکgh.hadavipour@iiees.ac.ir
     داخلی (126)