اعضای هیات علمی

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  ضیایی فر منصور

  دانشیار
  رئیس آزمایشگاه کف قوی و میز لرزه / سرپرست آزمایشگاه مهندسی سازه
  شریان حیاتیmansour@iiees.ac.ir
  داخلی (544)

  کارشناسان و تکنسین ها

     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

     جبارزاده مجید

     فوق لیسانس
     کارشناس مسئول
     آزمایشگاه سازهmj_jabbarzadeh@iiees.ac.ir
     داخلی (145)

     جوالی محمد

     تکنسین آزمایشگاه سازه
     داخلی (127)

     مرتضائی حسن

     لیسانس
     کارشناس فنی
     آزمایشگاه سازه
     داخلی (122)