نام و نام خانوادگی: مصطفی علامه زاده
رتبه علمی: استادیار
سمت: هیات علمی گروه فیزیک زمین و فضا
نشانی الکترونیک: mallam@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۲
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۴۴
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶
دکتر مصطفی علامه زاده

تحصیلات

 • دکتری ژیوفیزیک- پژوهشگاه زلزلهشناسی و مهندسی زلزله– ۱۳۸۶

عنوان رساله: Identification of Earthquake Prone Areas in Iran Using Pattern Recognition with Self-Organizing Feature Maps (SOFM)

 • کارشناسی ارشد: ژیوفیزیک ، دانشگاه تهران ، ۱۳۷۰
  عنوان پایان نامه:تخمین طیف توان نوفه به روش Welsh & Barttlett
 • کارشناسی: فیزیک،دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۶۵

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • تشخیص الگو های آماری در زلزله
 • شبکه های عصبی مصنوعی
 • پردازش سیگنال های زلزله

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)
عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
تعیین ساختار ضریب کیفیت در منطقه البرز مرکزی محسن فرخی ۱۳۹۴ راهنما
پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)
عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
تشخیص الگوهای لرزهای در منطقه تهران جهت پیش یابی مناطق پر خطر با استفاده از شبکه عصبی سوما دورودی ۱۳۹۴ راهنما
بررسی وابستگی زمانی و مکانی زمین لرزه به روش آمار واران منصور بهتاج ۱۳۹۳ راهنما
مطالعه زلزله شناسی انفجارات ( انفجار معادن حاشیه تهران احسان مرادیان بجستانی ۱۳۸۸ مشاور
پیشیابی توزیع مکانی پسلرزه های بم ایران و زلزله چنگدو سیچوان چین با شبکه عصبی روح الله مداحی زاده ۱۳۸۸ راهنما

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
 • Farrokhi, H. Hamzehloo, H. Rahimi, and M. AllamehZadeh,” Separation of intrinsic and scattering attenuation in the crust of central and eastern Alborz region, Iran, Phys. Earth Planet. Inter. 253 (2016) 88-96
 • Farrokhi, H. Hamzehloo, H. Rahimi, and M. AllamehZadeh,” Estimation of Coda-Wave Attenuation in the Central and Eastern Alborz” B.S.S.A., Vol.105 No. 3, June 2015, doi: 10.1785/012014049.
 • Reza Rahimi Tabar, Muhammad Sahimi, K. Kaviani, M. AllamehZadeh, , J. Peinke, M. Mokhtari,  M. Vesaghi, M. D. Niry, F. Ghasemi, A. Bahraminasab, S. Tabatabai and F. Fayazbakhsh., M. Akbari .in:”Modelling Critical and Catastrophic Phenomena in Geoscience: A Statistical Physics Approach”,Lecture Notes in Physics, 705, pp. 281-301, Springer Verlag, Berlin—Heidelberg (2007).
 • AllamehZadeh, A. M. Farahbod, D. Hatzfeld, M. Mokhtari, A. S. Moradi, M. Mostafazadeh, A. Paul, and M. Tatar , Seismological Aspects of 26 December 2003 Bam Earthquake and its Aftershock Analysis, Earthquake Spectra 2004-11-22, Special Issue.
 • AllamehZadeh, A. M. Farahbod, D. Hatzfeld, M. Mokhtari, A. S. Moradi, M. Mostafazadeh, A. Paul, and M. Tatar , Seismological Aspects of 26 December 2003 Bam Earthquake and its Aftershock Analysis, Earthquake Spectra 2004-11-22, Special Issue.
 • AllamehZadeh, P. Nassery,” Application of quadratic neural networks to seismic signal Classification”, Physics of the Earth and Planetary Interiors, Vol. 113(1999) 103-110.
ژورنال های علمی– پژوهشی
 • Behtaj, M. AllamehZadeh, “ Inverse Statistics Method to Spatial and Temporal Dependence Earthquake” In Press 2015, Journal of Seismology & Earthquake Engineering (JSEE)
 • AllamehZadeh, Rasol Mazloom, “ The Use of Monte Carlo Simulations by Using Copula Algorithm for Seismic Hazard Assessment in Iran” Bulletin of Earthquake Science and Engineering, Vol. 1, No.1, Winter 2015.
 • AllamehZadeh, Ali Shafigh, Mohsen Bahrami, “ Identification the Formation of the Clusters for Earthquake Risk” Bulletin of Earthquake Science and Engineering, Vol. 2, No.1, Spring 2015.
 • Allameh-Zadeh, A. Ansari, A. Bahraminasab, K. Kaviani, A. Mahdavi Ardakani, H. Mehr-nahad, D. Mehr-shahi, M.D. Niry, M. Reza Rahimi Tabar, S. Tabatabai, N. Taghavinia M. Vesaghi, F. Zamani A. ,’ Mid-Infrared Radiation as a Short-Term Earthquake Precursor’ Physics/0403003 V1 29 Feb 2004. (English)
 • AllamehZadeh, Mirzaei, S., “Classification Events Using ARMA Coefficients Filters” Research Bulletin of Seismology and Earthquake Engineering, Vol. 15, No.4, Winter 2013.
 • AllamehZadeh, “Discrimination analysis of Earthquakes and Man-made Events Using ARMA Coefficients Determination by Artificial Neural Networks, Natural Resources Research, Vol.20 No.4, December 2011.
 • Madahizadeh, M. AllamehZadeh,  Prediction of Aftershocks Distribution Using Artificial Neural Networks and its Application on the May 12, 2008 Sichuan Earthquake’, Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE):       Fall 2009, Vol. 11. No. 3, Page: 111-120.
 • AllamehZadeh, M. Abbassi, ” Recognition of seismic Precursory activities using Self- organizing Feature Maps Neural Networks” International Journal Disaster Advances, Vol I, (2008).
 • Mostafazadeh, M., AllamehZadeh, Seismological Aspects of 26 December 2003 Bam, JSEE: Special Issue on Bam Earthquake, Volume 6, No: 1 (Spring 2004).
 • AllamehZadeh, M. Mokhtari,’ Prediction of Aftershocks Distribution Using Self- Organizing Feature Maps (SOFM) and its Application on the Birjand-Ghaen and Izmit Earthquakes’, Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE): Fall 2003, Vol. 5, No. 3, Page: 1-15.
ژورنال های علمی– ترویجی
 • Behtaj, M. Allamehzadeh, “Inverse Statistics Method to Spatial and Temporal Dependence in Earthquake” Vol. 17, No.3-4 fall 2014 & Winter 2015. Research Bulletin of Seismology and Earthquake Engineering (Pajoheshnameh)
 • AllamehZadeh, S., Mirzaei, “Classification Events Using ARMA Coefficients Filters” Vol. 15, No. 4, Winter 2013. (Pajoheshnameh)
 • AllamehZadeh, L., Mahshadnia, “ Prediction of Seismic Clusters Using Adaptation Seismogenic Nodes Based on Kohonen Self-organizing Neural Networks – Example of West Alborz” Vol. 14, No. 1&2, Spring and Summer 2011. (Pajoheshnameh)
 • AllamehZadeh, R. Madahizadeh, Prediction of Aftershocks Distribution Using Artificial Neural Networks and its Application on the December 26 2003 Bam, Iran and May 12, 2008 Sichuan, China Earthquakes’, Research Bulletin of Seismology and Earthquake Engineering (Pajoheshnameh), Vol. 12, No. 3&4, Fall 2009 and Winter 2010.
 • M. Farahbod, M. Allamehzadeh,’Discrimination between Earthquakes and Explosions using Ms/Mb’, IIEES Bulletin, Vol. 6, No.2, summer 1997. (Pajoheshnameh)
 • Allamehzadeh, A. M. Farahbod, Pattern Recognition for Seismic Events Using Covariance Matrix, IIEES Bulletin, Vol. 6, No.2, summer 1997. (Pajoheshnameh)
 • Allamehzadeh, ’Seismic Phase Detection Using Optimum Filters’, IIEES Bulletin, Vol.4, No.6, March 1996. (Persian)
 • AllamehZadeh, A. Abdi,’ Pn Phase Detection Using Wiener Optimum Filters, IIEES Technical Report, No.75-96-16, Dec. 1996. (Pajoheshnameh)
 •   Lucas, M. Ghafory Ashtiany, M. Bahavar, M.Allamehzadeh, A.Abdi, Application of Artificial Neural Networks in Seismology, IIEES Bulletin, Vol. 5,No.3, Sep. 1996. (Pajoheshnameh)
 • AllamehZadeh, P. Nassery, Application of Quadratic Neural Network in seismic classification problems, IIEES Bulletin, No.1, autumn 1998. (Pajoheshnameh)
 • M. Farahbod, M. Allamehzadeh,’Discrimination between Earthquakes and Explosion using Ms/Mb’, IIEES Bulletin, Vol. 6, No.2, summer 1997. (Pajoheshnameh)
 • Allamehzadeh, A. M. Farahbod, Pattern Recognition For Seismic Events Using Covariance Matrix, IIEES Bulletin, Vol. 6, No.2, summer 1997. (Pajoheshnameh)
 • Allamehzadeh, ’Seismic Phase Detection Using Optimum Filters’, IIEES Bulletin, Vol.4, No.6, March 1996. (Pajoheshnameh)
 • AllamehZadeh, A. Abdi,’ Pn Phase Detection Using Wiener Optimum Filters, IIEES Technical Report, No.75-96-16, Dec. 1996. (Pajoheshnameh)
 • Lucas, M. Ghafory Ashtiany, M. Bahavar, M.Allamehzadeh, A.Abdi, Application of Artificial Neural Networks in Seismology, IIEES Bulletin, Vol. 5,No.3, Sep. 1996. (Pajoheshnameh)
 • M. Farahbod, Yamini-Fard, F. and AllamehZadeh, M., ‘ Characteristics of the Ardekul earthquake and its aftershocks’, IIEES publication (1997).
 • Mostafazadeh, A.M. Farahbod, Mokhtari, M., M. Allamehzadeh, (2004), Seismological Aspect of 26 December 2003 Bam Earthquake, JSEE, special publication Vol. 5 and 6.   Seismological Aspects of the 2003 Bam, Iran, Earthquake and Its Aftershock Analysis
کنفرانس های بین المللی
 • AllamehZadeh, ‘Discrimination between Earthquakes and Explosions Using Markov Length Scale’ European Geosciences Union General Assembly 2008, Vienna, Austria, 2008. (English)
 • Allamehzadeh, C. Lucas, ’Mo Prediction Using Artificial Neural Networks Modeling’, in Proceeding XXV General Assembly of The European Seismological Commission (ESC), September 9-14,1996, Reykjavik, Iceland 181-186.
 • Abdi, M. Allamehzadeh, C. Lucas, M. Bahavar,’Discrimination Between Natural Earthquakes and Artificial Events Using Neural Networks’ In Proc. Second Int. Conf.Seismology and Earthquake Engineering, May 15-17, Tehran, Iran, 1995,1907-1916. (English)
 • *A. Abdi, C. Lucas, Allamehzadeh, M. Bahavar. “Classification of Seismic Events Using Neural Networks” 8th IEEE Mediterranean Conference on Industrial Applications in Power Systems, Computer Science and Telecommunications, Bari, Italy, May 13-16 1996, 20.
 • Allamehzadeh and C. Lucas. ”M0 Prediction with Artificial Neural Network Modeling”. European Seismological Commission 25th General Assembly, Reykjavik, Iceland, Sept. 9-14, 1996.
 • *H. R. Hamidi, Allamehzadeh, C. Lucas and A. Abdi. ”Classification of Seismic Events Using the ELVQ Network. International Conference on Intelligent & Cognitive Systems”. Tehran, Sept. 23-26, 1996. 19- 22.
 •   Allamehzadeh ’Application of Wiener Filters in seismic signal processing’, the 9’The Iranian Geophysical Seminar 1996, Tehran, Iran. (Abstract) (English)
 • *P. Nassery, Allamehzadeh,’ Discrimination of Natural Earthquakes from Artificial Explosions Using A new FLVQ Model’, Proceeding of the third International conference On Seismology and Earthquake Engineering, May 17-19, 1999, Tehran, Iran, P213-220. (English)
 • Allamehzadeh, A.M. Farahbod, Large Aftershocks Prediction Results in Eastern Iran The First Iran-Japan in Proc. Conf. 16-18 May 1998, Tehran. Iran. P67-73. (English)
 • Allamehzadeh, A.M. Farahbod, Seismic Source Identification Using Self-Organizing Technique, 1999, Proc.3th International Conf. 17-19 May, Tehran. Iran, P197-201. (English)
 • Allamehzadeh, A.M. Farahbod, A. Alinaghi, Variation in broadband Seismic noise at Kavosh in IRAN for event detection. Technical report, IIEES,IRAN, TEHRAN.(Perian)
 • Allamehzadeh, Seismic Noise Reduction using Time Delay Neural Networks (TDNN), ASC1998, NGRI, Hyderabad, INDIA.
 • Allamehzadeh, M. Mostafazadeh, M. Mokhtair,’ Location Correction by Using Self-Organizing Neural Network during On-Site Inspection’, on site Inspection Workshop-6, 26-30 June 2000,Vienna, Austria.
 • Abdi, C. Lucas, M. AllamehZadeh, M. Behavar.”Classification of Seismic Events Using Neural Networks”6th International Conference on Signal Processing Applications and Technology ICSPAT’95, Boston USA, Oct. 24-26 1995.
کنفرانس های داخلی
 • AllamehZadeh, P. Nassery, Application of Quadratic Neural Network in seismic classification problems, IIEES Bulletin, No.1, autumn 1998. (Persian)
 • Allameh-Zadeh, A. Ansari, A. Bahraminasab, K. Kaviani, A. Mahdavi Ardakani, H. Mehr-nahad, D. Mehr-shahi, M.D. Niry, M. Reza Rahimi Tabar, S. Tabatabai, N. Taghavinia M. Vesaghi, F. Zamani A. ,’ Mid-Infrared Radiation as a Short-Term Earthquake Precursor’ Physics/0403003 V1 29 Feb 2004. (English)
 • R. Tabar, K. Kaviani, M. AllamehZadeh, Muhammad Sahimi, J. Peinke, M. Mokhtari, M. Vesaghi, M. D. Niry, F. Ghasemi, A. Bahraminasab, S. Tabatabai and F. Fayazbakhsh, Dynamics of the Markov Time Scale of Seismic Activity May Provide a Short-Term Alert for Earthquakes, Submitted (Pdf)  (English)
 • Abdi, C. Lucas, M. AllamehZadeh, M. Behavar.”Classification of Seismic Events Using Neural Networks”6th International Conference on Signal Processing Applications and Technology ICSPAT’95, Boston USA, Oct. 24-26 1995.
 • M. Farahbod, Yamini-Fard, F. and AllamehZadeh, M., ‘Characteristics of the Ardekul earthquake and its aftershocks’, IIEES publication (1997).

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

گزارشات پژوهشی (مجری)
گزارشات پژوهشی (همکار)
پروژه های پژوهشی جاری (مجری)
کتابهای انتشار یافته (تالیف)
کتابهای انتشار یافته (ترجمه)

فعالیت‌های فناوری

گزارشات فناوری خاتمه یافته (مجری)
پروژه های فناوری جاری (مجری)

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • شبکه های عصبی مصنوعی
 • محاسبات عددی
 • زلزله‌شناسی
 • روشهای ژیوالکتریک
 • پیش بینی زلزله

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیریت شبکه لرزه نگاری CTBTO پژوهشگاه از۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

عضویت‌ها

 • عضو انجمن ژیو فیزیک ایران از سال ۱۳۷۲