اربابی فریدون

استاد

استوار ايزدخواه ياسمين

دانشیار و مدیر اداره روابط عمومی و اموربین الملل

امینی حسینی کامبد

دانشیار و رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران / مدیرگروه مطالعات شهری - منطقه ای

دکتر انوشیروان انصاری

انصاری انوشیروان

دانشیار و رئیس گروه طرح و برنامه

بسطامی مرتضی

دانشیار و مدیر اداره پروژه های عمرانی و امور فنی

بهار امید

استادیار و سرپرست پژوهشکده مهندسی سازه

دکتر محمد تاتار

تاتار محمد

دانشیار و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی / سرپرست گروه زلزله شناسی

جعفری محمدکاظم

استاد و رئیس پژوهشگاه

یاسر جعفریان

جعفریان یاسر

دانشیار و مدیر تحصیلات تکمیلی

جواد جلیلی

جلیلی جواد

استادیار

جهانخواه حسین

استادیار

دکتر غلام جوان دولویی

جوان دولویی غلام

استادیار و رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران

دکتر خالد حسامی آذر

حسامی آذر خالد

استادیار و مدیر گروه لرزه زمین ساخت

حسینی سید محمود

دانشیار و مدیر گروه شریانهای حیاتی

حسینی هاشمی بهرخ

دانشیار و مدیر گروه ساختمان