همه

اربابی فریدون

استاد

امینی حسینی کامبد

دانشیار و رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران / مدیرگروه مطالعات شهری - منطقه ای

دکتر انوشیروان انصاری

انصاری انوشیروان

دانشیار و رئیس گروه طرح و برنامه

بسطامی مرتضی

دانشیار و مدیر اداره پروژه های عمرانی و امور فنی

بهار امید

استادیار و مدیر تحصیلات تکمیلی

پارسی زاده فرخ

استادیار و مدیر اداره روابط عمومی و اموربین الملل

دکتر محمد تاتار

تاتار محمد

دانشیار و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

جعفری محمدکاظم

استاد و رئیس پژوهشگاه

یاسر جعفریان

جعفریان یاسر

دانشیار

جواد جلیلی

جلیلی جواد

استادیار

جهانخواه حسین

استادیار

دکتر غلام جوان دولویی

جوان دولویی غلام

استادیار و رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران

دکتر خالد حسامی آذر

حسامی آذر خالد

استادیار و مدیر گروه لرزه زمین ساخت

حسینی سید محمود

دانشیار و مدیر گروه شریانهای حیاتی

پژوهشکده زلزله شناسی
دکتر انوشیروان انصاری

انصاری انوشیروان

دانشیار و رئیس گروه طرح و برنامه

دکتر محمد تاتار

تاتار محمد

دانشیار و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر غلام جوان دولویی

جوان دولویی غلام

استادیار و رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران

دکتر خالد حسامی آذر

حسامی آذر خالد

استادیار و مدیر گروه لرزه زمین ساخت

حمزه لو حسین

استاد و زنده یاد

دکتر مهدی زارع

زارع مهدی

استاد و مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی

دکتر حمید زعفرانی

زعفرانی حمید

دانشیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی

عباسی محمدرضا

دانشیار

کرکوتی احسان

استادیار

دکتر محمد مختاری

مختاری محمد

دانشیار

استادیار

معهود مجید

استادیار

دکتر فرزام یمینی فرد

یمینی فرد فرزام

دانشیار و مدیر گروه زلزله شناسی

مهندسی ژئوتکنیک

جعفری محمدکاظم

استاد و رئیس پژوهشگاه

یاسر جعفریان

جعفریان یاسر

دانشیار

جواد جلیلی

جلیلی جواد

استادیار

جهانخواه حسین

استادیار

حق شناس ابراهیم

استادیار و معاون اداری،مالی و توسعه منابع / مدیر گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی

محمد داودی

داودی محمد

دانشیار و معاون فناوری / رئیس آزمایشگاه ژئوتکنیک / مدیر گروه مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکی

عسکری فرج اله

دانشیار و رئیس پژوهشکده ژئوتکنیک / مدیرگروه ژئوتکنیک لرزه ای

مهندسی سازه

اربابی فریدون

استاد

بسطامی مرتضی

دانشیار و مدیر اداره پروژه های عمرانی و امور فنی

بهار امید

استادیار و مدیر تحصیلات تکمیلی

حسینی سید محمود

دانشیار و مدیر گروه شریانهای حیاتی

حسینی هاشمی بهرخ

دانشیار و مدیر گروه ساختمان

سروشیان آرام

استادیار

سروقدمقدم عبدالرضا

دانشیار

ضیایی فر منصور

دانشیار و مدیر گروه دینامیک سازه

عشقی ساسان

دانشیار

غفوری آشتیانی محسن

استاد

كلانتری افشین

استادیار و رئیس پژوهشکده مهندسی سازه / مدیر گروه سازه های خاص

گودرزی محمدعلی

دانشیار

mohammadi.JPG

محمدی مجید

دانشیار و مدیرامور پژوهشی

ناطقی الهی فریبرز

استاد

واثقی اکبر

دانشیار

وتر محمدقاسم

استادیار

خظرپذیری و بحران

امینی حسینی کامبد

دانشیار و رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران / مدیرگروه مطالعات شهری - منطقه ای

پارسی زاده فرخ

استادیار و مدیر اداره روابط عمومی و اموربین الملل

قائمقامیان محمدرضا

استاد

معتمد هومن

استادیار

منصوری بابک

دانشیار و مدیرگروه مدیریت شرایط اضطرار

شبکه ملی باند پهن
دکتر غلام جوان دولویی

جوان دولویی غلام

استادیار و رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران

مرکز پیش بینی زلزله

علینقی علیرضا

استادیار