استوار ایزدخواه یاسمین

دانشیار و رییس اداره روابط عمومی و اموربین الملل

امینی حسینی کامبد

دانشیار و رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران

انصاری انوشیروان

دانشیار و رئیس گروه طرح و برنامه

بسطامی مرتضی

دانشیار و رییس اداره پروژه های عمرانی و امور فنی

بهار امید

استادیار و رئیس پژوهشکده مهندسی سازه

تاتار محمد

استاد و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

جعفری محمدکاظم

استاد و رئیس پژوهشگاه

جعفریان یاسر

دانشیار و مدیر تحصیلات تکمیلی

جلیلی جواد

استادیار و سرپرست آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک، آزمایشگاه سانتریفیوژ و مدل سازی فیزیکی

جهانخواه حسین

استادیار

جوان دولویی غلام

دانشیار و رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران

حسامی آذر خالد

استادیار

حق شناس ابراهیم

استادیار و معاون اداری،مالی و توسعه منابع

داودی محمد

دانشیار و معاون فناوری