همه
arbabi

اربابی فریدون

استاد

staff_amini

امینی حسینی کامبد

دانشیار و رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران / مدیرگروه مطالعات شهری - منطقه ای

دکتر انوشیروان انصاری

انصاری انوشیروان

دانشیار

bastami

بسطامی مرتضی

دانشیار و مدیر اداره پروژه های عمرانی و امور فنی

bahar

بهار امید

استادیار و مدیر تحصیلات تکمیلی

پارسی زاده فرخ

پارسی زاده فرخ

استادیار و مدیر اداره روابط عمومی و اموربین الملل

دکتر محمد تاتار

تاتار محمد

دانشیار و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمدکاظم جعفری، رئیس پژوهشگاه

جعفری محمدکاظم

استاد و رئیس پژوهشگاه

یاسر جعفریان

جعفریان یاسر

دانشیار

جواد جلیلی

جلیلی جواد

استادیار

دکتر غلام جوان دولویی

جوان دولویی غلام

استادیار و رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران

Dr.jahankhah

جهانخواه حسین

استادیار

دکتر خالد حسامی آذر

حسامی آذر خالد

استادیار و مدیر گروه لرزه زمین ساخت

hoseini

حسینی سید محمود

دانشیار و مدیر گروه شریانهای حیاتی

پژوهشکده زلزله شناسی
دکتر انوشیروان انصاری

انصاری انوشیروان

دانشیار

دکتر محمد تاتار

تاتار محمد

دانشیار و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر غلام جوان دولویی

جوان دولویی غلام

استادیار و رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران

دکتر خالد حسامی آذر

حسامی آذر خالد

استادیار و مدیر گروه لرزه زمین ساخت

دکتر مهدی زارع

زارع مهدی

استاد و مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی

دکتر حمید زعفرانی

زعفرانی حمید

دانشیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی / مدیرگروه فیزیک زمین و فضا

Dr.Abbassi

عباسی محمدرضا

دانشیار

کرکوتی احسان

استادیار

دکتر محمد مختاری

مختاری محمد

استادیار و رئیس مرکز بیش‌بینی

دکتر فرزام یمینی فرد

یمینی فرد فرزام

دانشیار و مدیر گروه زلزله شناسی

مهندسی ژئوتکنیک
دکتر محمدکاظم جعفری، رئیس پژوهشگاه

جعفری محمدکاظم

استاد و رئیس پژوهشگاه

یاسر جعفریان

جعفریان یاسر

دانشیار

جواد جلیلی

جلیلی جواد

استادیار

Dr.jahankhah

جهانخواه حسین

استادیار

Dr.Haghshenas

حق شناس ابراهیم

استادیار و معاون اداری،مالی و توسعه منابع / مدیر گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی

محمد داودی

داودی محمد

دانشیار و معاون فناوری / رئیس آزمایشگاه ژئوتکنیک / مدیر گروه مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکی

askari

عسکری فرج اله

دانشیار و رئیس پژوهشکده ژئوتکنیک / مدیرگروه ژئوتکنیک لرزه ای

مهندسی سازه
arbabi

اربابی فریدون

استاد

bastami

بسطامی مرتضی

دانشیار و مدیر اداره پروژه های عمرانی و امور فنی

bahar

بهار امید

استادیار و مدیر تحصیلات تکمیلی

hoseini

حسینی سید محمود

دانشیار و مدیر گروه شریانهای حیاتی

hashemi

حسینی هاشمی بهرخ

دانشیار و مدیر گروه ساختمان

soroshian

سروشیان آرام

استادیار

moghadam

سروقدمقدم عبدالرضا

دانشیار

ziyaei

ضیایی فر منصور

دانشیار و مدیر گروه دینامیک سازه

eshghi

عشقی ساسان

دانشیار

ashtiani

غفوری آشتیانی محسن

استاد

kalantari

كلانتری افشین

استادیار و رئیس پژوهشکده مهندسی سازه / مدیر گروه سازه های خاص

godarzi

گودرزی محمدعلی

دانشیار

mohammadi.JPG

محمدی مجید

دانشیار و مدیرامور پژوهشی

nateghi

ناطقی الهی فریبرز

استاد

vaseghi

واثقی اکبر

دانشیار

vetr

وتر محمدقاسم

استادیار

خظرپذیری و بحران
staff_amini

امینی حسینی کامبد

دانشیار و رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران / مدیرگروه مطالعات شهری - منطقه ای

پارسی زاده فرخ

پارسی زاده فرخ

استادیار و مدیر اداره روابط عمومی و اموربین الملل

staff_ghaemmaghamian

قائمقامیان محمدرضا

استاد

دکتر هومن معتمد

معتمد هومن

استادیار

staff_mansouri

منصوری بابک

دانشیار و مدیرگروه مدیریت شرایط اضطرار

شبکه ملی باند پهن
دکتر غلام جوان دولویی

جوان دولویی غلام

استادیار و رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران

مرکز پیش بینی زلزله
دکتر حمید زعفرانی

زعفرانی حمید

دانشیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی / مدیرگروه فیزیک زمین و فضا

علینقی علیرضا

استادیار

دکتر محمد مختاری

مختاری محمد

استادیار و رئیس مرکز بیش‌بینی

استادیار

معهود مجید

استادیار