استوار ایزدخواه یاسمین

دانشیار و مدیر گروه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

اعتمادسعید لیلا

استادیار و سرپرست اداره امور بین الملل

امینی حسینی کامبد

دانشیار و رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران / سرپرست گروه مطالعات شهری - منطقه ای

انصاری انوشیروان

دانشیار و سرپرست گروه مدیریت شرایط اضطرار

بازیار محمدحسن

استاد و رئیس پژوهشگاه

بسطامی مرتضی

دانشیار و مدیر گروه شریانهای حیاتی

بهار امید

دانشیار و رئیس پژوهشکده مهندسی سازه / سرپرست گروه سازه های خاص

تاتار محمد

استاد و سرپرست گروه زلزله شناسی

جعفریان یاسر

دانشیار

جلیلی جواد

استادیار و سرپرست آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک، آزمایشگاه سانتریفیوژ و مدل سازی فیزیکی / مدیر گروه ژئوتکنیک لرزه ای

جهانخواه حسین

دانشیار و رئیس گروه طرح و برنامه

جوان دولویی غلام

دانشیار و رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران / سرپرست پژوهشکده زلزله شناسی

حسامی آذر خالد

استادیار

حق شناس ابراهیم

دانشیار و سرپرست گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی