استوار ایزدخواه یاسمین

دانشیار و مدیر گروه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

امینی حسینی کامبد

دانشیار و رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران / سرپرست گروه مطالعات شهری - منطقه ای

انصاری انوشیروان

دانشیار و سرپرست گروه مدیریت شرایط اضطرار

بازیار محمدحسن

استاد و رئیس پژوهشگاه

بسطامی مرتضی

دانشیار و مدیر گروه شریانهای حیاتی

بهار امید

دانشیار و سرپرست گروه سازه های خاص

تاتار محمد

استاد و مدیر گروه زلزله شناسی

جعفریان یاسر

دانشیار

جلیلی جواد

استادیار و سرپرست آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک، آزمایشگاه سانتریفیوژ و مدل سازی فیزیکی / مدیر گروه ژئوتکنیک لرزه ای

جهانخواه حسین

دانشیار و رئیس گروه طرح و برنامه

جوان دلویی غلام

دانشیار و سرپرست پژوهشکده زلزله شناسی

حسامی آذر خالد

استادیار

حق شناس ابراهیم

دانشیار و مدیر گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی