همه

اربابی فریدون

استاد

امینی حسینی کامبد

دانشیار و رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران / مدیرگروه مطالعات شهری - منطقه ای

دکتر انوشیروان انصاری

انصاری انوشیروان

دانشیار و رئیس گروه طرح و برنامه

بسطامی مرتضی

دانشیار و مدیر اداره پروژه های عمرانی و امور فنی

بهار امید

استادیار و سرپرست پژوهشکده مهندسی سازه

پارسی زاده فرخ

استادیار و مدیر اداره روابط عمومی و اموربین الملل

دکتر محمد تاتار

تاتار محمد

دانشیار و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی / سرپرست گروه زلزله شناسی

جعفری محمدکاظم

استاد و رئیس پژوهشگاه

یاسر جعفریان

جعفریان یاسر

دانشیار و مدیر تحصیلات تکمیلی

جواد جلیلی

جلیلی جواد

استادیار

جهانخواه حسین

استادیار

دکتر غلام جوان دولویی

جوان دولویی غلام

استادیار و رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران

دکتر خالد حسامی آذر

حسامی آذر خالد

استادیار و مدیر گروه لرزه زمین ساخت

حسینی سید محمود

دانشیار و مدیر گروه شریانهای حیاتی

پژوهشکده زلزله شناسی
دکتر انوشیروان انصاری

انصاری انوشیروان

دانشیار و رئیس گروه طرح و برنامه

دکتر محمد تاتار

تاتار محمد

دانشیار و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی / سرپرست گروه زلزله شناسی

دکتر غلام جوان دولویی

جوان دولویی غلام

استادیار و رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران

دکتر خالد حسامی آذر

حسامی آذر خالد

استادیار و مدیر گروه لرزه زمین ساخت

دکتر مهدی زارع

زارع مهدی

استاد

دکتر حمید زعفرانی

زعفرانی حمید

دانشیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی / مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی

عباسی محمدرضا

دانشیار

علینقی علیرضا

استادیار

کرکوتی احسان

استادیار

دکتر محمد مختاری

مختاری محمد

دانشیار

استادیار

معهود مجید

استادیار

دکتر فرزام یمینی فرد

یمینی فرد فرزام

دانشیار

مهندسی ژئوتکنیک

جعفری محمدکاظم

استاد و رئیس پژوهشگاه

یاسر جعفریان

جعفریان یاسر

دانشیار و مدیر تحصیلات تکمیلی

جواد جلیلی

جلیلی جواد

استادیار

جهانخواه حسین

استادیار

حق شناس ابراهیم

استادیار و معاون اداری،مالی و توسعه منابع / مدیر گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی

محمد داودی

داودی محمد

دانشیار و معاون فناوری / رئیس آزمایشگاه ژئوتکنیک / مدیر گروه مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکی

عسکری فرج اله

دانشیار و رئیس پژوهشکده ژئوتکنیک / مدیرگروه ژئوتکنیک لرزه ای

مهندسی سازه

اربابی فریدون

استاد

بسطامی مرتضی

دانشیار و مدیر اداره پروژه های عمرانی و امور فنی

بهار امید

استادیار و سرپرست پژوهشکده مهندسی سازه

حسینی سید محمود

دانشیار و مدیر گروه شریانهای حیاتی

حسینی هاشمی بهرخ

دانشیار و مدیر گروه ساختمان

سروشیان آرام

استادیار

سروقدمقدم عبدالرضا

دانشیار

ضیایی فر منصور

دانشیار و مدیر گروه دینامیک سازه

عشقی ساسان

دانشیار

غفوری آشتیانی محسن

استاد

كلانتری افشین

استادیار و مدیر گروه سازه های خاص

گودرزی محمدعلی

دانشیار

mohammadi.JPG

محمدی مجید

دانشیار و مدیرامور پژوهشی

ناطقی الهی فریبرز

استاد

واثقی اکبر

دانشیار

وتر محمدقاسم

استادیار

خظرپذیری و بحران

امینی حسینی کامبد

دانشیار و رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران / مدیرگروه مطالعات شهری - منطقه ای

پارسی زاده فرخ

استادیار و مدیر اداره روابط عمومی و اموربین الملل

قائمقامیان محمدرضا

استاد

معتمد هومن

استادیار

منصوری بابک

دانشیار و مدیرگروه مدیریت شرایط اضطرار

شبکه ملی باند پهن
دکتر غلام جوان دولویی

جوان دولویی غلام

استادیار و رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران