امینی حسینی کامبد

دانشیار و رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران

بازیار محمدحسن

استاد و سرپرست پژوهشگاه

بسطامی مرتضی

دانشیار و مدیر گروه شریانهای حیاتی

بهار امید

دانشیار و رئیس پژوهشکده مهندسی سازه

تاتار محمد

استاد و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

جعفریان یاسر

دانشیار

جلیلی جواد

استادیار و سرپرست آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک، آزمایشگاه سانتریفیوژ و مدل سازی فیزیکی

جهانخواه حسین

دانشیار و رئیس گروه طرح و برنامه

جوان دولویی غلام

دانشیار و رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران / سرپرست پژوهشکده زلزله شناسی

حسامی آذر خالد

استادیار