نام و نام خانوادگی: احمد رشیدی بشرآبادی
رتبه علمی: استادیار پژوهشکده زلزله شناسی
سمت: مدیر گروه لرزه زمین ساخت
نشانی الکترونیک: rashidi@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۹۷
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۴۲۸
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶