نام و نام خانوادگی: حسین حمزه لو
رتبه علمی: استاد
سمت: هیات علمی گروه زلزله شناسي مهندسي
نشانی الکترونیک: hhamzehloo@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۹
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۳۶
دورنگار: ۲۲۸۰۳۶۵۶

تحصیلات

 • دکتری: ژئوفیزیک کاربردی ، ۱۳۷۹،دانشگاه I.T Roorkee، هندوستان
  عنوان رساله دکترا: Seismic modeling of fault rupture for four Iranian earthquake
 • فوق لیسانس: ژئوفیزیک کاربردی ، ۱۳۷۵، دانشگاه I.T Roorkee، هندوستان
  عنوان پایان نامه: Some studies related to the 1990 Rudbar earthquakes sequence in NW Iran
 • لیسانس: فیزیک ۱۳۶۷، دانشگاه اراک، ایران

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)
عنوان پایان نامه نام دانشجو سال دفاع
بررسی پارامترهای زلزله شناسی و روند کاهندگی در شرق ایران مرکزی مجید معهود
تمطالعه ساختار Q-velocity برای پوسته و گوشته بالایی ایران حبیب رحیمی
شبیه سازی جنبش نیرومند زمین در حوزه نزدیک گسل وحید غلامی
رساله های دکتری (مشاور)
عنوان پایان نامه نام دانشجو سال دفاع
تعیین پارامتر افت تنش زمین لرزه با استفاده از روش شبیه سازی احتمالی گسل محدود نادر فنایی
پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)
عنوان پایان نامه نام دانشجو سال دفاع
پیش بینی جنبش نیرومند با استفاده از تابع گرین، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله علی گل آرا
پایان نامه های کارشناسی ارشد (مشاور)
عنوان پایان نامه نام دانشجو سال دفاع
نقشه های پهنه بندی شتاب طیفی و تحلیل احتمالی خطر با رابطه های کاهندگی طیفی برای منطقه تهران سید امیررضا مجد
توسعه روابط کاهندگی طیفی بر اساس رخدادهای منتخب ایران (داده های شتابنگاری ۱۹۷۸-۲۰۰۳) سهیل سبزه علی
برآورد جنبش نیرومند زمین در زلزله بم به کمک توابع تجربی گرین سعید غفاری
تولید شتابنگاشت های منطبق بر طیف طرح با استفاده از تبدیل موجکدو بررسی تاثیر آن بر رفتار ابولفضل طاهرپور

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
 • Sarkar, I, Hamzehloo, H., and K. N. Kahttri (2003). Estimation of fault parameters of Rudbar earthquake using near field SH wave spectra, Tectonophysics, Vol. 364, NO. 1-2, pp. 55-70.
 • Hamzehloo (2005). Determination of causative fault parameters for some recent Iranian earthquake using near field Sh-wave data. Journal of Asian Earth Sciences, 25, 621-628.
 • Hamzehloo (2005) Strong ground motion Modelling of causative fault for the 2002 Avaj earthquake, Tectonophysics, 409, 159-174
 • Sarkar, I., SriRam, V., Hamzehloo, H., Khattri, K.N. (2005). Subevent analysis for the Tabas earthquake of September 16, 1978, using near field accelerograms, Physics of the Earth and Planetary Interior, 151, 53-76.
 • Hamzehloo, F. Vaccari, G.G. Panza (2007).Towards a relaiable seismic microzonation in Tehran, Iran. Engg. Geology, 93, 1-16.
 • Kamalian, H. Hamzehloo, H. Ghasemi, 2007, S-WAVE ATTENUATION AND SPECTRAL DECAY PARAMETER FOR THE AVAJ REGION, IRAN, Iranian Journal of Science & Technology, Transaction A, Vol. 31, No. A1
 • Zare, M., Hamzehloo, H., 2005. Strong ground motion measurement during the Bam, Iran, earthquake, Earthquake spectra,
 • Rahimi, H., Hamzehloo, H. (2008).Lapse time and frequency- dependent attenuation of coda waves in the zagros continental collision zone in southwestern Iran, Journal of Geophysics and Engineering (ISI)
 • Kamalian, M., K. Jafari, M. R. Ghayamghamian, A. Shafiee, Hamzehloo, H. (2008), Site Effect Microzonation Of Qom, Iran, Engineering Geology,
 • Mahood, M., Hamzehloo, H., (2008).Estimation of coda wave attenuation in East Central Iran, Journal of Seismology.
 • Mahood, M., Hamzehloo, H., Doloei, G.J., (2009). Attenuation of high frequency P and S waves in the crust of the East-Central Iran, Geophysical Journal International, 179, 1669-1678.
 • Rahimi, H., Hamzehloo, H., Kamشlian, N. (2010). Estimation of Coda and Shear Wave Attenuation in the Volcanic Area in SE Sabalan Mountain, NW Iran, Acta Geophysica, Vol. 58, No.2, 244-268.
 • Hamzehloo, H., Rahimi, H., Sarkar, I., Mahood, M., Mirzaei Alavijeh H., Farzanegan, E., (2010). Modeling the strong ground motion and rupture characteristics of the March 31, 2006, Darb-e-Astane earthquake, Iran, using a hybrid of near-field SH-wave and empirical Green’s function method, Journal of Seismology.
 • Moghaddam1, N. Fanaie;_ and H. Hamzehloo (2009). Uniform Hazard Response Spectra and Ground Motions for Tabriz, SCIENTIA, IRANICA, Transaction A: Civil Engineering, Vol. 16, No. 3, pp. 238-248.
 • Vahid Gholami1, Hossein Hamzehloo, Mohamad Reza Ghayamghamian1, Franco Vaccari and Giuliano Francesco Panza (2013). Simulation of the 2009, Mw = 4 Tehran earthquake using a hybrid method of modal summation and finite difference, J. Geophys. Eng. 10 (2013) 025007 (21pp).
 • Gholami, H. Hamzehloo,  C. La Mura,  M.R. Ghayamghamian  and G.F. Panza (2013). Simulation of selected strong motion records of the 2003 MW = 6.6Bam earthquake (SE Iran), the modal summation-ray tracing methods in theWKBJ approximation, Geophys. J. Int., doi: 10.1093/gji/ggt405.
 • Hosseyn Hamzehloo and MajidMahood (2012). Ground-Motion Attenuation Relationship for East Central Iran, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 102, No. 6, pp. , December 2012, doi: 10.1785/0120110249.
 • Hamzehloo1 , F. Sinaeian2 , M. Mahood , H. MirzaeiAlavijeh , and E. Farzanegan (2009). Determination of Causative Fault Parameters for the October 17, 2009, Ray-Tehran Earthquake, Using Near Field SH-Wave Data. JSEE, Fall 2009, Vol. 11, No. 3.
 • Mahood, H. Hamzehloo (2011). Variation of intrinsic and scattering attenuation of seismic waves with depth in the Bam region, East-Central Iran, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 31 (2011) 1338–۱۳۴۶٫
 • Majid MAYBODIAN, Mehdi ZARE1,,Hosseyn HAMZEHLOO, Antonella PERESAN, Anooshiravan ANSARI, Giuliano F. PANZA (2013). Analysis of precursory seismicity patterns in Zagros (Iran) by CN algorithm, Turkish Journal of Earth Sciences, doi:10.3906/yer-1212-6.
 • Rahimi, K. Motaghi,  S. Mukhopadhyay  and H. Hamzehloo (2010). Variation of coda wave attenuation in the Alborz region and central Iran, Geophys. J. Int., doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04574.x.
 • Maryam Safarshahi, Mehdi Rezapour, and Hosein Hamzehloo (2013). Stochastic Finite-Fault Modeling of Ground Motion for the 2010 Rigan Earthquake, Southeastern Iran, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 103, No. 1, pp. 223۲۳۵, February 2013, doi: 10.1785/012012.
 • Ali Shafiee • Mohsen Kamalian • Mohammad KazemJafari • Hossein Hamzehloo (2011).Ground motion studies for microzonation in Iran, Nat HazardsDOI 10.1007/s11069-011-9772-1.
 • Y. Radan • H. Hamzehloo • A. Peresan • M. Zare • H. Zafarani, (2013).Assessing performances of pattern informatics method:a retrospective analysis for Iran and Italy, Nat Hazards, DOI 10.1007/s11069-013-0660-8.
 • Kale, O., Akkar,S, Ansari, A., Hamzehloo, H. (2015). A ground motion predictive model for Iran and Turkey for Horizontal, PGA, PGV, and 5% damped response spectrum: Investigation of possible regional effects, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.105, No2A, pp963-980.
 • Farrokhi, M., Hamzehloo, H., Rahimi, H., Allamehzadeh, M. (2015). Estimation of Coda wave attenuation in the central and eastern Alborz, Iran, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.105, No. 3doi:1785/0120140149.
 • Rahimi, H., Hamzehloo, H., Vaccari, F., Panza, G. F. (2014). Shear wave velocity tomography of the Lithosphere- Asthenosphere system beneath the Iranian Plateau, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.104, No. 6, doi:10.1785/0120130319.
ژورنال های علمی– پژوهشی
 • Stochastic finite- fault simulation for the 2002 Changureh-Avaj earthquake NW Iran, Physics of earth and spsce
 • Zare, M. and Hamzehloo (2004). Astudy of the strong ground motions of 26 December 2003 Bam earthquake: Mw 6.5. JSEE, Vol. 5, NO. 4, and Vol. 6 NO.1, 33-56.
 • Askari, F., A. Azadi, M. Davoodi, M. R. Ghayamghamian, E. Haghshenas, Hamzehloo, M. K. Jafari, M. Kamalian, M. Keshavarz, O. Ravanfar, A. Shafiee, (2004). Preliminary seismic microzonation of Bam. JSEE, Vol. 5, NO. 4, and Vol. 6 No. 1, 69-79.
 • قاسمی ه.، کمالیان ن.، حمزه لو ح.، بیت الهی ع.، (۱۳۸۴). تعیین فاکتور کیفیت امواج برشی مستقیم، Qβ در منطقه البرز به کمک داده های میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین لرزه کجور در محدوده فرکانس ۱-۳۲ Hz 1384، مجله فیزیک زمین و فضا، جلد ۳۱، شماره ۱
 • رحیمی ح.، کمالیان ن.، حمزه لو ح. (۱۳۸۶). آنالیز طیفی موج برشی شتابنگاشتهای زلزله قشم (خلیج فارس) ۲۰۰۵ برای برآورد .ارامترهای چشمه و کاهیدگی، فصلنامه علوم زمین
 • رحیمی ح.، کمالیان ن.، حمزه لو ح. (۱۳۸۶). پهنه بندی ضریب جذب امواج کدا در البرز مرکزی با استفاده از شتابنگاشتهای حاصله   مجله فیزیک زمین و فضا، جلد ۳۱، شماره ۱
ژورنال های علمی– ترویجی
 • حمزه لو، ح و کمالیان ن. (۱۳۸۰). تخمین بیشینه با استفاده از شبیه سازی جنبش نیرومند زمین. پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال چهارم، شماره اول ۳۴-۳۹٫
 • حمزه لو، (۱۳۸۱). مطالعه مقدماتی سازوکار زمین لرزه اول تیر ماه ۱۳۸۱ چنگوره آوج با استفاده از نگاشت حوزه نزدیک ثبت شده در آوج. پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال پنجم، شماره دوم ۴۱-۴۶٫
 • حمزه لو، ح (۱۳۸۲). مدل گسیختگی زمین لرزه ۱۹ تیر ماه ۱۳۸۲ زرین دشت با استفاده از داده های جنبش نیرومند زمین. پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال ششم، شماره سوم و چهارم ۶۲-۶۸٫
 • حمزه لو، ح (۱۳۸۴).بررسی مقدماتی پارامترهای جنبش نیرومند زمین لرزه ۴ اسفند ۱۳۸۳ داهوئیه- زرند. پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال ششم، شماره اول ۶۲-۶۸٫
کنفرانس های بین المللی
 • Hamzehloo, H., Sarkar, I., Khattri, K. N., 2003. Causative fault parameters estimates of some recent Iranian earthquakes from…. SEE4, Tehran, I.R.Iran, May 12-14, 2003.
 • Hamzehloo, H., 2004. Fractal description of seismicity of Iran, 4th International Conference on Fractals… May 2004, Germany.
 • Hamzehloo, H., 2004. Modeling of active faults for prediction of strong ground motion around Tehran, Iran. 13WCEE, Vncover, Canada.
 • Hamzehloo, H., Zare,M. (2005). Simulation of strong ground moption for the 2003 Bam earthquake S.E. Iran, I.C.E Bam, Kerman, Iran
 • Hamzehloo, H. (2005). Strong ground motion analysis of the recent strong earthquakes in Iran: A case….. E.G.U, April, 24-29, Viena, Austaria.
 • Hamzehloo, H., 2005. reservoir triggered seismicity anf fault stability near a reservoir. ICOLD, May 1-6, Tehran, I. R. Iran.
 • Golara, A., Hamzehloo, H., 2006. Strong ground motion modeling for the 2004 Firozabad Kojoor earthquqake …., First European Conference on Earthquake Engg. And seismology, Geneva, Switzerland
 • Hamzehloo, H., 2006. Uniform hazard spectra and simulated strong ground motion for Tehran, Iran. Third Internatioinal Symposium on the effect ….. Grenoble, France
 • Mahood, M., Hamzehloo, H., 2007. Estimation of Coda wave attenuation for the east of central Iran….۴th international Conference on Earthquake Geotechnical Engg. Greece.
 • Hamzehloo, H., Rahimi, H., Mirzaei, H., Farzanegan, E., 2007. Source parameters of the 2006 Darb-e-astane Earthquake…. SEE5, Tehran, I.R.Iran
 • معهود، م.، حمزه لو، ح.، جوان، غ.، ۲۰۰۷٫ بررسی امواج دنباله در ناحیه شرق ایران مرکزی. پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
 • رحیمی، ح.، حمزه لو، ح.، ناسوتی، ع.، ۲۰۰۷٫ نرخ کاهش پیلرزه ها و بررسی فرکتالی سیستم گسل مسبب زلزله سیلاخور ۲۰۰۶، پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
 • طاهرپور،ا.، بهار،ا.، حمزه لو، ح.، ۲۰۰۷٫ تولید شتابنگاشت های منطبق بر طیف طرح با استفاده از تبدیل موجک و بررسی تاثیر آن بر رفتار….. پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
کنفرانس های داخلی
 • حمزه لو، ح (۱۳۸۳).جنبش نیرومند زمین و پیش بینی پارامترهای آن. مبانی لرزه زمین ساخت و تحلیل خطر زمین لرزه. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
 • قاسمی ه.، کمالیان ن.، حمزه لو ح.، بیت الهی ع.، (۱۳۸۴). بررسی اثر تصحیح خط مبنا بر روی جابجایی نگاشت…..دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.
 • رحیمی ح.، کمالیان ن.، حمزه لو ح. (۱۳۸۶). تخمین پارامترهای کاهیدگی با استفاده از شتابنگاشتهای بم. دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.
 • رحیمی ح.، کمالیان ن.، حمزه لو ح. (۱۳۸۶). آنالیز طیفی داده های شتابنگاشتی زلزله کجور- فیروز آباد  ، ۲۰۰۴٫ بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

گزارشات پژوهشی (مجری)
رديف عنوان همکاران سال انتشار
1 برگردان امواج حجمی)SH( به منظورتعيين سازوكار زمين لرزه ها با استفاده از داده های باند پهن و محلی انصاری انوشیروان 1396
2 تغييرات تنش كولمب در نواحي شرق ايران مركزی و شمال غرب ایران ملكی آسايش بهنام 1396
3 ساختار سه بعدی ضریب کیفیت درمنطقه البرز مرکزی وشرقی 1396
4 روش ترکیبی نوین برای شبیه سازی جنبش نیرومند زمین غلامی وحید,قائمقامیان محمدرضا 1394
5 نقشه شتاب طیفی ایران درمقیاس 1:2/500/000 در سطح سنگ بستر برای دوره های بازگشت مختلف انصاری انوشیروان,رحمانی محسن,علیخان زاده علیرضا 1394
6 بررسی مدل Q-Velocit برای فلات ایران بااستفاده ازامواج سطحی به من منظور شبیه سازی جنبش نیرومند زمین 1390
7 مدل سازی واقع گرایانه جنبش نیرومند زمین برای شهر تهران واکاری فرانکو,پانزا جولیانو 1390
8 مدل سازی جنبش نیرومند زمین براساس تجزیه و تحلیل موج SH و تابع گرین (زمین لرزه های سیلاخور، داهوئیه، زرند و فیروزآباد کجور) واکاری فرانکو,پانزا جولیانو,رحیمی حبیب 1389
9 گزارش شناسایی زلزله 85/1/11 درب آستانه سیلاخور 1385
10 گزارش مقدماتی گروه شناسایی پژوهشگاه زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه – زرند 1383
گزارشات پژوهشی (همکار)
پروژه های پژوهشی جاری (مجری)
کتابهای انتشار یافته (تالیف)
کتابهای انتشار یافته (ترجمه)

فعالیت‌های فناوری

گزارشات فناوری خاتمه یافته (مجری)
رديف عنوان پروژه تاريخ خاتمه
1 بهره برداری از شبکه لرزه نگاری طرح سد و نیروگاه سردشت 1396/03/16
2 جمع آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاههای شبکه لرزه نگاری طرح سد مخزنی ژاوه 1395/07/04
3 جمع آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاههای شبکه لرزه نگاری طرح سد مخزنی ژاوه 1394/02/01
4 جمع آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاه های شبکه لرزه نگاری طرح سد و نیروگاه داریان 1393/12/01
5 جمع آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاههای شبکه لرزه نگاری سد آزاد (سال92) 1393/04/02
6 طراحی ، نظارت بر اجرا و بهره برداری از شبکه لرزه نگاری سد و نیروگاه سردشت 1392/11/20
7 مطالعات ریز پهنه بندی و ژئوتکنیک لرزه ای در شهرهای اراک و داود آباد 1392/08/31
8 جمع آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاه های شبکه لرزه نگاری سد داریان 1392/05/01
9 جمع آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات از شبکه لرزه نگاری سد مخزنی آزاد 1391/11/01
10 جمع آوری ، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه سد مخزنی ژاوه 1391/04/01
11 مدل جنبش زمین Earthquake Model of Middle East (EMME) 1390/08/30
12 مطالعات ژئوفیزیک و نوفه سنجی سایت آزمایشگاه نانو 1389/05/31
13 طراحی، اجرا و بهره برداری از شبکه لرزه نگاری سد آزاد 1388/10/24
پروژه های فناوری جاری (مجری)

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • تحلیل خطر پذیری سازه ها در برابر زلزله
 • زلزله شناسی جنبش نیرومند زمین
 • مدل سازی در زلزله شناسی
 • زلزله شناسی مهندسی

فعالیت‌های اجرایی

 • معاون آموزش و تحصيلات تكميلي از شهريور ۱۳۸۸- مهر ۱۳۹۲
 • مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی از بهمن  ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۹۳
 • مدیر تحصیلات تکمیلی از تیرماه ۱۳۸۶ تا فروردين ۱۳۸۹

عضویت‌ها