نام و نام خانوادگی: حسین حمزه لو
رتبه علمی: استاد
سمت: هیات علمی گروه زلزله شناسی مهندسی
نشانی الکترونیک: hhamzehloo@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۹
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۳۶
دورنگار: ۲۲۸۰۳۶۵۶

تحصیلات

 • دکتری: ژئوفیزیک کاربردی ، ۱۳۷۹،دانشگاه I.T Roorkee، هندوستان
  عنوان رساله دکترا: Seismic modeling of fault rupture for four Iranian earthquake
 • فوق لیسانس: ژئوفیزیک کاربردی ، ۱۳۷۵، دانشگاه I.T Roorkee، هندوستان
  عنوان پایان نامه: Some studies related to the 1990 Rudbar earthquakes sequence in NW Iran
 • لیسانس: فیزیک ۱۳۶۷، دانشگاه اراک، ایران

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

عنوان پایان نامه نام دانشجو سال دفاع
بررسی پارامترهای زلزله شناسی و روند کاهندگی در شرق ایران مرکزی مجید معهود
تمطالعه ساختار Q-velocity برای پوسته و گوشته بالایی ایران حبیب رحیمی
شبیه سازی جنبش نیرومند زمین در حوزه نزدیک گسل وحید غلامی

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

 • Sarkar, I, Hamzehloo, H., and K. N. Kahttri (2003). Estimation of fault parameters of Rudbar earthquake using near field SH wave spectra, Tectonophysics, Vol. 364, NO. 1-2, pp. 55-70.
 • Hamzehloo (2005). Determination of causative fault parameters for some recent Iranian earthquake using near field Sh-wave data. Journal of Asian Earth Sciences, 25, 621-628.
 • Hamzehloo (2005) Strong ground motion Modelling of causative fault for the 2002 Avaj earthquake, Tectonophysics, 409, 159-174
 • Sarkar, I., SriRam, V., Hamzehloo, H., Khattri, K.N. (2005). Subevent analysis for the Tabas earthquake of September 16, 1978, using near field accelerograms, Physics of the Earth and Planetary Interior, 151, 53-76.
 • Hamzehloo, F. Vaccari, G.G. Panza (2007).Towards a relaiable seismic microzonation in Tehran, Iran. Engg. Geology, 93, 1-16.
 • Kamalian, H. Hamzehloo, H. Ghasemi, 2007, S-WAVE ATTENUATION AND SPECTRAL DECAY PARAMETER FOR THE AVAJ REGION, IRAN, Iranian Journal of Science & Technology, Transaction A, Vol. 31, No. A1
 • Zare, M., Hamzehloo, H., 2005. Strong ground motion measurement during the Bam, Iran, earthquake, Earthquake spectra,
 • Rahimi, H., Hamzehloo, H. (2008).Lapse time and frequency- dependent attenuation of coda waves in the zagros continental collision zone in southwestern Iran, Journal of Geophysics and Engineering (ISI)
 • Kamalian, M., K. Jafari, M. R. Ghayamghamian, A. Shafiee, Hamzehloo, H. (2008), Site Effect Microzonation Of Qom, Iran, Engineering Geology,
 • Mahood, M., Hamzehloo, H., (2008).Estimation of coda wave attenuation in East Central Iran, Journal of Seismology.
 • Mahood, M., Hamzehloo, H., Doloei, G.J., (2009). Attenuation of high frequency P and S waves in the crust of the East-Central Iran, Geophysical Journal International, 179, 1669-1678.
 • Rahimi, H., Hamzehloo, H., Kamشlian, N. (2010). Estimation of Coda and Shear Wave Attenuation in the Volcanic Area in SE Sabalan Mountain, NW Iran, Acta Geophysica, Vol. 58, No.2, 244-268.
 • Hamzehloo, H., Rahimi, H., Sarkar, I., Mahood, M., Mirzaei Alavijeh H., Farzanegan, E., (2010). Modeling the strong ground motion and rupture characteristics of the March 31, 2006, Darb-e-Astane earthquake, Iran, using a hybrid of near-field SH-wave and empirical Green’s function method, Journal of Seismology.
 • Moghaddam1, N. Fanaie;_ and H. Hamzehloo (2009). Uniform Hazard Response Spectra and Ground Motions for Tabriz, SCIENTIA, IRANICA, Transaction A: Civil Engineering, Vol. 16, No. 3, pp. 238-248.
 • Vahid Gholami1, Hossein Hamzehloo, Mohamad Reza Ghayamghamian1, Franco Vaccari and Giuliano Francesco Panza (2013). Simulation of the 2009, Mw = 4 Tehran earthquake using a hybrid method of modal summation and finite difference, J. Geophys. Eng. 10 (2013) 025007 (21pp).
 • Gholami, H. Hamzehloo,  C. La Mura,  M.R. Ghayamghamian  and G.F. Panza (2013). Simulation of selected strong motion records of the 2003 MW = 6.6Bam earthquake (SE Iran), the modal summation-ray tracing methods in theWKBJ approximation, Geophys. J. Int., doi: 10.1093/gji/ggt405.
 • Hosseyn Hamzehloo and MajidMahood (2012). Ground-Motion Attenuation Relationship for East Central Iran, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 102, No. 6, pp. , December 2012, doi: 10.1785/0120110249.
 • Hamzehloo1 , F. Sinaeian2 , M. Mahood , H. MirzaeiAlavijeh , and E. Farzanegan (2009). Determination of Causative Fault Parameters for the October 17, 2009, Ray-Tehran Earthquake, Using Near Field SH-Wave Data. JSEE, Fall 2009, Vol. 11, No. 3.
 • Mahood, H. Hamzehloo (2011). Variation of intrinsic and scattering attenuation of seismic waves with depth in the Bam region, East-Central Iran, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 31 (2011) 1338–۱۳۴۶٫
 • Majid MAYBODIAN, Mehdi ZARE1,,Hosseyn HAMZEHLOO, Antonella PERESAN, Anooshiravan ANSARI, Giuliano F. PANZA (2013). Analysis of precursory seismicity patterns in Zagros (Iran) by CN algorithm, Turkish Journal of Earth Sciences, doi:10.3906/yer-1212-6.
 • Rahimi, K. Motaghi,  S. Mukhopadhyay  and H. Hamzehloo (2010). Variation of coda wave attenuation in the Alborz region and central Iran, Geophys. J. Int., doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04574.x.
 • Maryam Safarshahi, Mehdi Rezapour, and Hosein Hamzehloo (2013). Stochastic Finite-Fault Modeling of Ground Motion for the 2010 Rigan Earthquake, Southeastern Iran, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 103, No. 1, pp. 223۲۳۵, February 2013, doi: 10.1785/012012.
 • Ali Shafiee • Mohsen Kamalian • Mohammad KazemJafari • Hossein Hamzehloo (2011).Ground motion studies for microzonation in Iran, Nat HazardsDOI 10.1007/s11069-011-9772-1.
 • Y. Radan • H. Hamzehloo • A. Peresan • M. Zare • H. Zafarani, (2013).Assessing performances of pattern informatics method:a retrospective analysis for Iran and Italy, Nat Hazards, DOI 10.1007/s11069-013-0660-8.
 • Kale, O., Akkar,S, Ansari, A., Hamzehloo, H. (2015). A ground motion predictive model for Iran and Turkey for Horizontal, PGA, PGV, and 5% damped response spectrum: Investigation of possible regional effects, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.105, No2A, pp963-980.
 • Farrokhi, M., Hamzehloo, H., Rahimi, H., Allamehzadeh, M. (2015). Estimation of Coda wave attenuation in the central and eastern Alborz, Iran, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.105, No. 3doi:1785/0120140149.
 • Rahimi, H., Hamzehloo, H., Vaccari, F., Panza, G. F. (2014). Shear wave velocity tomography of the Lithosphere- Asthenosphere system beneath the Iranian Plateau, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.104, No. 6, doi:10.1785/0120130319.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

رديف عنوان همکاران سال انتشار
1 برگردان امواج حجمی)SH( به منظورتعيين سازوكار زمين لرزه ها با استفاده از داده های باند پهن و محلی انصاری انوشیروان 1396
2 تغييرات تنش كولمب در نواحي شرق ايران مركزی و شمال غرب ایران ملكی آسايش بهنام 1396
3 ساختار سه بعدی ضریب کیفیت درمنطقه البرز مرکزی وشرقی 1396
4 روش ترکیبی نوین برای شبیه سازی جنبش نیرومند زمین غلامی وحید,قائمقامیان محمدرضا 1394
5 نقشه شتاب طیفی ایران درمقیاس 1:2/500/000 در سطح سنگ بستر برای دوره های بازگشت مختلف انصاری انوشیروان,رحمانی محسن,علیخان زاده علیرضا 1394
6 بررسی مدل Q-Velocit برای فلات ایران بااستفاده ازامواج سطحی به من منظور شبیه سازی جنبش نیرومند زمین 1390
7 مدل سازی واقع گرایانه جنبش نیرومند زمین برای شهر تهران واکاری فرانکو,پانزا جولیانو 1390
8 مدل سازی جنبش نیرومند زمین براساس تجزیه و تحلیل موج SH و تابع گرین (زمین لرزه های سیلاخور، داهوئیه، زرند و فیروزآباد کجور) واکاری فرانکو,پانزا جولیانو,رحیمی حبیب 1389
9 گزارش شناسایی زلزله 85/1/11 درب آستانه سیلاخور 1385
10 گزارش مقدماتی گروه شناسایی پژوهشگاه زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه – زرند 1383

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • تحلیل خطر پذیری سازه ها در برابر زلزله
 • زلزله شناسی جنبش نیرومند زمین
 • مدل سازی در زلزله شناسی
 • زلزله شناسی مهندسی

فعالیت‌های اجرایی

 • معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی از شهریور ۱۳۸۸- مهر ۱۳۹۲
 • مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی از بهمن  ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۹۳
 • مدیر تحصیلات تکمیلی از تیرماه ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۹

عضویت‌ها