نام و نام خانوادگی: خالد حسامی آذر­
رتبه علمی: استادیار پژوهشکده زلزله شناسی
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: hessami@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۱
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۴۲
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶