نام و نام خانوادگی: شاهرخ پوربیرانوند
رتبه علمی:  استادیار
سمت: هیات علمی گروه ژئودینامیک
نشانی الکترونیک: beyranvand@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: آذر ماه ۱۳۹۳
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۵۲
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶
دکتر شاهرخ پوربیرانوند

تحصیلات

 • دکتری: ژئوفیزیک-زلزله شناسی، دانشگاه تهران-موسسه ژئوفیزیک ، ۱۳۹۱
  عنوان رساله دکترا: تغييرات تنش در زاگرس با استفاده از وارون سازی سازوکارهای کانونی زمين‌لرزه‌ها
 • فوق لیسانس: ژئوفیزیک-ژئوالکتریک دانشگاه تهران-موسسه ژئوفیزیک ۱۳۸۴
  عنوان پایان نامه: “کالیبراسیون نگارهای چگالی و صوتی برای ساخت لرزه نگاشت مصنوعی
 • لیسانس: مهندسی معدن (اکتشاف)، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد جنوب تهران-دانشکده فنی، ۱۳۸۱

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • وارون سازی تنش با استفاده از سازوکار کانونی زمین لرزه ها
 • محاسبۀ آهنگ کرنش با استفاده از داده های GPS
 • مطالعات پیش نشانگری و پایش زمین لرزه ها

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)
پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
 • پوربیرانوند، ش. و تاتار، م.، ۱۳۹۳٫ تغییرات تنش در زاگرس با استفاده از وارون سازی سازوکارهای کانونی زمین لرزه ها، مجله علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، سال ۲۴، شماره ۹۴٫
 • Bali Lashak, M. Zare, M. Gholamrezanezhad and Sh. Pourbeyranvand, 2010. Moment tensor inversions of nine events in Iran Evaluating the INSN data for calculating source parameters, Journal of Seismology, DOI 10.1007/s10950-010-9197-4.
ژورنال های علمی– پژوهشی
 • پوربیرانوند، ش. و شمالی، ح.، وارون سازی تنش در منطقه مکران به استفاده از سازوکار کانونی زمین لرزه ها، مجله ژئوفیزیک ایران، ۱۳۹۱، شماره۱، جلد ۶٫
ژورنال های علمی– ترویجی
 • پوربیرانوند، ش. و دهقانی، ح.، ۱۳۹۴٫ کاهش نوفه در داده های ژئومغناطیسی، پژوهشنامه، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پذیرفته شده.
 • معرفی روش VAN در پیش بینی زمین لرزه، مجلۀ پژوهشیار، ویژه نامه پیش بینی زلزله، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ۱۳۸۸٫
کنفرانس های بین المللی
 • Pourbeyranvand and M. Tatar, 2016. “Arial and maximum shear strain rate variations in the Zagros by using GPS data”, The 34th National and International Geosciences Congress, Tehran, Iran
 • Pourbeyranvand, B. Lund, I. Abdollahie Fard, and A. Javaherian, 2015. stress studies using 3D seismic interpretation and earthquake focal mechanism in an oil field, Southern Iran, , 77th EAGE Conference & Exhibition, Madrid, Spain
 • Pourbeyranvand, B. Lund, M. Tatar and Th. Arnadottir, 2015. Spatial variations of stress and strain in the Zagros region, southwestern Iran, International Conference and School on Structure, Tectonics and Earthquakes in the Alborz-Zagros-Makran Region (smr 2712), , Tehran, Iran.
کنفرانس های داخلی
 • پوربیرانوند، ش.، ۱۳۹۴٫ تغییرات آهنگ کرنش در زاگرس با استفاده از داده های GPS، دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، شیراز، ایران.
 • پوربیرانوند، ش.، ۱۳۹۴٫ استفاده همزمان از گیرنده های GPS و دستگاههای زلزله نگار به منظور استفاده در سامانۀ هشدار به هنگام زمین لرزه در شرق تهران، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، تهران، ایران.
 • پوربیرانوند، ش.، ۱۳۹۴٫ پیاده سازی مقدماتی روش ژئوالکتریکی VAN به منظور پیش بینی زمین لرزه، اولین همایش علمی پژوهشی افقهای نوین در مهندسی برق و انرژی ایران. تهران، ایران.
 • پوربیرانوند، ش.، غلامی درگاهی، م.، ۱۳۹۵٫ بررسی تنش در جزیرۀ قشم با استفاده از وارون‌سازی سازوکار کانونی زمین‌لرزه ‌ها، هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، تهران، ایران.
 • Pourbeyranvand and M. Tatar, 2016. “Stress studies in Central Alborz by inversion of earthquake focal mechanism data”, 2nd National Conference of Geology and Exploration of Resources, Shiraz, Iran.
 • پوربیرانوند، ش.، سراجیان، م. و شمالی، ح.، ۱۳۸۷٫ بررسي ارتباط داده هاي ثبت شده توسط ماهواره DEMETER با وقوع چند زمين لرزه، سومین کنفرانس مقابله با سوانح طبیعی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران.
 • پوربیرانوند، ش. و بالی لاشک، ع.، ۱۳۸۷٫ بررسي بي هنجاري هاي ژئومغناطيسي مرتبط با دو زمين لرزه در هند و معرفي روشي جديد براي كاهش نوفه، اولین همایش پیش یابی زمین لرزه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران،
 • پوربیرانوند، ش.، نبی بیدهندی، م. و عربانی، م.، آماده سازي نگارهاي چاه، دوازدهمين كنفرانس ژئوفيزيك، تهران، ۱۳۸۴
 • پوربیرانوند، ش. و نبی بیدهندی، م.، كاليبراسيون نگارهاي چاه براي ساخت لرزه نگاشت مصنوعي، بيست و سومين گردهمايي علوم زمين، تهران، ۱۳۸۳
 • پوربیرانوند، ش. و کمالیان، ن.، ۱۳۸۳٫ اثرات الكترومغناطيسي زمين لرزه، بيست و سومين گردهمايي علوم زمين، تهران،

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

گزارشات پژوهشی (مجری)
گزارشات پژوهشی (همکار)
پروژه های پژوهشی جاری (مجری)
کتابهای انتشار یافته (تالیف)
کتابهای انتشار یافته (ترجمه)

فعالیت‌های فناوری

گزارشات فناوری خاتمه یافته (مجری)
پروژه های فناوری جاری (مجری)

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • ژئوالکتریک (نیسمال دوم ۹۵-۱۳۹۴)

فعالیت‌های اجرایی

عضویت‌ها

 • انجمن ملي ژئوفيزيك ايران (NIGS) از ۱۳۸۱
 • انجمن ژئوفيزيكدانان و مهندسين اروپا (EAGE) از ۲۰۰۴
 • سازمان نظام مهندسی معدن، استان تهران (IME) از ۱۳۹۲
 • انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی ایران (ISSEEM) از ۱۳۹۳