نام و نام خانوادگی: علیرضا علینقی
رتبه علمی: استادیار پژوهشکده زلزله شناسی
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: alinaghi@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۹۶
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۴۲۵
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar