نام و نام خانوادگی: غلام جوان دلوئی
رتبه علمی: استاد یار
سمت: رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
نشانی الکترونیک: javandoloei@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۲
تلفن: ۲۲۸۰۳۶۴۹
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶
دکتر غلام جوان دولویی

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد ژئوفیزیک – لرزه شناسی، دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک، ۱۳۷۱
  عنوان پایان نامه:  بررسی الگوهای تشعشعی موج های لرزه ای تراکمی و برشی ناشی از نیروهای نقطه ای جهت دار در محیطهای همگن و همسانگرد“.

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • زلزله شناسی
 • لرزه شناسی
 • ژئوفیزیک مهندسی

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)
عنوان رساله دانشجو سال راهنما / مشاور
توسعه روش‌های خودکار تشخیص فازهای P و S رویدادهای لرز‌ه‌ای نسیم کرمزاده ۱۳۹۱ راهنما
توسعه و بهبود سامانه ارسال و دریافت رقمی چشمه الکتریک پایدار به نوفه در شناسایی ساختارهای گسلی پنهان و عمیق اصغر آزادی ۱۳۸۸ راهنما
مطالعه فاز های لرزه ای T زمینلرزه های جنوب شرق ایران مرسده فامیلی ۱۳۸۸ راهنما
بررسی ضخامت و سرعت انتشار امواج لرزه ای پوسته ایران براساس فازهای محلی و ناحیه ای پیکری و تابع انتقال گیرنده لرزه ای زهره سادات ریاضی راد ۱۳۸۷ راهنما
تعیین سازوکارکانونی زمینلرزه های محلی با روش مدل سازی امواج درونی P و S محمدرضا حاتمی ۱۳۸۶ مشاور
ناهمسانگردی لرزه ای پوسته و جبه بالائی گستره البرز مرکزی احمد سدیدخوی ۱۳۸۵ مشاور
ساختار سرعتی پوسته و کاهندگی امواج P و S در شمال شرق ایران غلامرضا نوروزی ۱۳۸۵ مشاور
پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)
عنوان پایان نامه دانشجو سال راهنما / مشاور
معکوس سازی عمومی با استفاده از ترکیب لرزه نگارها و شتاب نگارها برای تعیین پارامترهای زمین لرزه در ناحیه البرز-آذربایجان سارا مومنی ۱۳۹۴ مشاور
بررسی نقش سامانه گسلی بالارود در وقوع زمین­لرزه ۲۷/۵/۱۳۹۳ مورموری دهلران ستوده محمدنیا ۱۳۹۴ مشاور
تعیین سازوکارکانونی در منطقه نایین با استفاده از گشتاور لرزه‌ای زمین‌لرزه‌ها زهرا احمدی ۱۳۹۴ راهنما
بررسی ناپیوستگی های لرزه­ای در ناحیه البرز مرکزی با استفاده از فازهای لرزه­ایPP وSS محبوبه موحدی ۱۳۹۳ راهنما
شناسایی موقعیت و سازوکار بهینه زمین­لرزه­های زاگرس مرکزی با استفاده از مدل­سازی شکل موج مهناز طباطبائی ۱۳۹۳ مشاور
بررسی روش/روشهای بهینه ژئوفیزیکی جهت تعیین پارامترهای هندسی زمین لغزش های چرخشی و… الیاس تقوی ۱۳۹۲ راهنما
تعیین ساختار سرعتی جنوب شرق ایران بر اساس نوفه محیطی لرزه نگاشت های باند پهن رامین موقری ۱۳۹۲ راهنما
تحلیل پس­لرزه های زلزله ۲۹ آذر ماه ۱۳۸۹ محمد آباد ریگان منا رضا ۱۳۹۱ راهنما
تعیین ناهمسانگردی موج برشی در امتداد پروفیل شوشتر – آمل خیراله سعیدی ۱۳۹۰ راهنمای

مشترک

محاسبه پارامترهای ناهمسانگردی سرعت موج برشی در پوسته فوقانی منطقه بم مروارید ساکی ۱۳۸۸ راهنما

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
ژورنال های علمی– پژوهشی
 • Karamzadeh, N., Javan Doloei, G., Reza, A. M., (2013), Automatic Earthquake Signal Onset Picking Based on the Continuous Wavelet Transform, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol51, N5, P2666-2674.
 • Karamzadeh, N., Voss, H. P., Javan Doloei, Gh., (2012), Testing of an Automatic Earthquake Detection Method on Data from Station Nord, Greenland, Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin, Vol26, N1, P77-80.
 • Rahimi, R.,  Javan Doloei, G., (2012), Estimation of the Cinematic Source Parameters and Frequency Dependent Shear Wave Attenuation Coefficient of the 18Th June, 2007 Kahak-Qom Earthquake in North Central Iran, Journal of the Earth and Space Physics, Vol38, N3, P1-16.
 • Karamzadeh, N., Javan-Doloei, Gh., Voss, P., Reza, A. M., (2012), Automatic Detection and Picking of Local and Regional S-Waves,  Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE), Vol14, N3, P165-181.
 • Azadi, A., Hessami, K. h., Javan Doloei, Gh., (2010), Integrated Geophysical Methods for Determining Geometry of the Kahrizak Fault, Tehran, Iran, Natural Hazards, Vol54, N3, DOI 10.1007/s11069-010-9506-9.
 • Mahood, M., Hamzehloo, H., Javan Doloei, Gh., (2009), Attenuation of High Frequency P and S Waves in the Crust of the East Central Iran, Geophysical Journal International, Vol179, N3, DOI: 10.1111/j.1365-246X.2009.04363.x.
 • Riazi Rad, Z.S., Javan Doloei, G., (2009), The Velocity Structure of Waves in North of Iran, Iranian Journal of Earth Sciences, Vol19, N3, P73-89.
 • Hatami, M.R., Shomali, Z.H., Javan-Doloei, G. (2009), Focal mechanisms of Mw 6.5, March 31, 2006 Iran- Silakhor Earth- quake using data from the Iranian Seismic Network,  Journal of the Earth and Space Physics, Vol35, N3, P1-11.
 • Sadidkhouy, A., Javan-Doloei, G., Siahkoohi, H. R., (2008), Seismic Anisotropy in the Crust and Upper Mantle of the Central Alborz Region, Iran, Tectonophysics, Vol456, N3,4, P194-205.
 • Nowrouzi, Gh., Priestley, K. F., Ghafory-Ashtiani, M., Javan-Doloei, G., Rham, D., (2007), Crustal velocity structure in Iranian kopeh Dagh, from analysis of p-waveform receiver functions, Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE), Vol8, N4.
 • Sadidkhouy, A., Javan-Doloei, G., Gheitanchi, M.R.,(2006), Crustal seismic  anisotropy in the south central Alborz region using moho ps converted phases, Journal of the Earth and Space Physics, Vol32, N3, P23-32.
 • Javan Doloei, G., Mokhtari, M., Dyrelius, D., (2004), On the Analytic Minimum Information Deconvolution Technique, Its Application on Random Noise Elimination and Moho Phase Detection, Iranian International Journal of Science, Vol5, N1, P91-105.
 • Javan-Doloei, G., Roberts, R., (2003), Crust and uppermost mantle structure of Tehran region from analysis of teleseismic P-waveform receiver functions, Tectonophysics, Vol364, N3-4, P115-133.
 • سدیدخوی، ا.، سعیدنژاد، م.ر.، جوان دولویی، غ.، (۱۳۹۵) مدلسازی نگاشت انفجار در میدان نزدیک و بررسی پارامترهای مهم و مؤثر برآن  ، مجله علمی و پژوهشی ژئوفیزیک ایران، جلد۱۰، شماره ۱، ص ۱۳۶-۱۴۹ .
 • رضا، م.، عباسی، م.ر.، جوان دلویی،غ.، سدیدخوی، ا.، (۱۳۹۳) شناسایی گسل زمینلرزه ۲۹ آذر ۱۳۸۹ محمد آباد ریگان (كرمان) و سازوكار كانونی آن بر اساس تحلیل پسلرزه های آن، مجله علمی و پژوهشی ژئوفیزیک ایران، جلد۸، شماره ۱، ص ۵۹-۷۰٫
 • موقری، ر. ، جوان دلوئی، غ.، نوروزی، م.، سدیدخوی، ا.، (۱۳۹۳) تعیین ساختار سرعتی پوسته جنوب شرق ایران بر اساس نوفه محیطی لرزه نگاشتهای باند پهن ، مجله علمی و پژوهشی فیزیک زمین و فضا، جلد ۴۰، شماره ۲٫ص ۱۷-۳۰٫
 • میراحمدی،ش.، سدیدخوی، ا.، رضایی، ن.ع.، جوان دلویی، غ.، (۱۳۹۲) تعیین پارامترهای ناهمسانگردی و راستای تنش محلی براساس تحلیل پس‌لرزه‌‌‌های زلزله ۲۹ آذرماه ۱۳۸۹ محمدآباد ریگان (استان کرمان) ، مجله علمی و پژوهشی ژئوفیزیک ایران، جلد ۷، شماره ۳، صفحه ۱۳۴- ۱۴۵٫
 • سپهوند، م.، یمینی فرد، ف.، جوان دولوئی،غ.، (۱۳۹۱) تحلیل پسلرزه های زمینلرزه ۱۱/۱/۸۵ سیلاخور (بزرگای گشتاوری ۱/۶) بر اساس داده های ثبت شده در شبكه لرزه نگاری موقت محلی، مجله علمی و پژوهشی ژئوفیزیک ایران، جلد۶، شماره ۴، ص۷۳-۸۴٫
 • آزادی،ا.، جوان دولوئی،غ.، حافظی‎مقدس، ن.، حسامی‎آذر، خ.، (۱۳۸۸)، ویژگی های زمین‌شناسی- ژئوتكنیكی و ژئوفیزیكی گسل توس در شمال مشهد، مجله علمی و پژوهشی فیزیک زمین و فضا، جلد ۳۵، شماره ۴٫ص۱۷-۳۴ .
 • حاتمی،م.، شمالی‎ظاهر،ح.، جوان دولوئی،غ.، (۱۳۸۸) بررسی سازوكار زمین‎لرزه‎ها با استفاده از لرزه‌نگاشت مصنوعی، مجله علمی و پژوهشی فیزیک زمین و فضا، جلد ۳۵، شماره ۱٫ص۷۵-۸۸ .
 • ریاضی‎راد، ز.، جوان‎دولوئی، غ. (۱۳۸۸) بررسی پوسته در منطقه غرب ایران با استفاده از منحنی‌های زمان – مسافت زمین‌لرزه‌های محلی ، مجله علمی و پژوهشی زمین شناسی مهندسی، جلد۳ ، شماره۱ ، ص ۵۶۳-۵۹۰،
 • شهرابی، ط.، جوان دولویی، غ.، (۱۳۸۸) ویژگیهای لرزه خیزی دشت سیلاخور بروجرد بر اساس داده های زمینلرزه ثبت شده در شبکه لرزه نگاری موقت ، مجله علمی و پژوهشی زمین شناسی مهندسی، جلد۳ ، شماره۲ ،  ص ۶۹۷-۷۱۶ ،
 • سدیدخوی، ا.، جوان‎دولوئی، غ.، سیاه‎كوهی، ح.ر.، (۱۳۸۷) تحلیل فاز SKS امواج زلزله برای تعیین ناهمسانگردی جبه در البرز مركزی، مجله علمی و پژوهشی ژئوفیزیک ایران، جلد۲، شماره ۲، ص ۱-۱۲٫
 • جوان دولوئی،غ.، آزادی،ا.، كمالیان،ن.، (۱۳۸۷) طراحی و ساخت فرستنده و گیرنده ی رقمی (دیجیتال) داده های ژئوالكتریك و كاربرد آن در كاهش اثر نوفه، مجله علمی و پژوهشی فیزیک زمین و فضا، جلد ۳۴، شماره ۴، ص ۱۵-۳۲٫
 • نوروزی, غ.ر.، غفوری آشتیانی، م., جوان دولویی,غ.، مختاری، م.، (۱۳۸۶) تعیین کاهندگی امواج فرکانس بالای P ,S در ناحیه مشهد، مجله علمی و پژوهشی ژئوفیزیک ایران، جلد۱، شماره ۱، ص ۲۱-۳۵٫
 • نوروزی، غ.ر.، غفوری آشتیانی، م.، جوان دولوئی، غ.، (۱۳۸۶) بررسي ساختار لرزه اي پوسته در شمال شرق پهنة ايران مركزي و پهنة بينالود با استفاده از روش تحليل توابع گيرنده دورلرزه ها، مجله علمی و پژوهشی فیزیک زمین و فضا، جلد ۳۳، شماره ۱، ص۱۱۹-۱۳۴.
 • جوان دولوئی، غ.، (۱۳۸۲) تعیین میزان ناهمسانگردی موج برشی در پوسته به روش تابع انتقال گیرنده لرزه ای (مطالعه موردی منطقه مشهد)، نشریه تحقیقاتی فیزیک زمین و فضا، جلد ۲۹، شماره ۲، ص۳۰-۴۰.
ژورنال های علمی– ترویجی
 • جوان دولوئی، موقری ر.، (۱۳۹۲) پردازش نوفه محیطی ابزاری قوی برای تعیین ساختار سرعتی زمین ، پژوهشنامه زلزله­شناسی و مهندسی زلزله، جلد ۱۶، شماره ۲، ص ۱-۱۲٫
 • جوان دولویی، غ.، عباسی، م.ر.، جعفریان، س.م.، (۱۳۹۰) تعیین سطح لغزش و حجم روباره توده ریزشی بر اساس اندازه‎گیری‎های ژئوفیزیکی (مطالعه موردی توده ریزشی مجاور تونل خالنجه)، پژوهشنامه زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله، جلد۱۴، شماره۳و۴، ص۱-۹٫
 • آزادی ا., جوان دولویی غ.، (۱۳۸۶) تعیین وضعیت شکستگی ها و حفره ها با تحلیل ناهمسانگردی توموگرافی لرزه ای، فصلنامه زمین، جلد ۲، شماره ۴، ص ۷۳-۸۰٫
 • جوان دولویی,غ.، غفوری آشتیانی، م.، (۱۳۸۴) تعیین ساختار سرعت لرزه ای پوسته در ناحیه مشهد براساس تابع انتقال گیرنده لرزه ای امواج تراکمی، پژوهشنامه زلزله ­شناسی و مهندسی زلزله، جلد ۸، شماره ۱، ص۳۰-۳۸٫
 • آساتوریانس، ک.، جوان دولوئی،غ.، مختاری، م.، (۱۳۸۱) ارزیابی زمینلرزه ۱/۴/۱۳۸۱ چنگوره آوج و پسلرزه های آن، پژوهشنامه زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله، جلد ۵، شماره ۳، ص۲۵-۳۴٫
 • جوان دولویی,غ.، (۱۳۸۰) تابع انتقال گيرنده لرزه ای و کاربرد آن در محاسبه ساختار پوسته و جبه بالايی، پژوهشنامه زلزله­شناسی و مهندسی زلزله، جلد۴، شماره۴، ص۲۱-۲۸٫
کنفرانس های بین المللی
کنفرانس های داخلی

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

گزارشات پژوهشی (مجری)
گزارشات پژوهشی (همکار)
پروژه های پژوهشی جاری (مجری)
کتابهای انتشار یافته (تالیف)
کتابهای انتشار یافته (ترجمه)

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • زلزله شناسی ۱و۲
 • زلزله‌شناسی پیشرفته
 • تئوری انتشار موجهای کشسانی
 • لرزه شناسی
 • روشهای معکوس در حل مسائل ژئوفیزیکی

فعالیت‌های اجرایی

 • رئیس پژوهشکده زلزله شناسی از ۱۳۹۳ تا کنون؛
 • رئیس پژوهشکده زلزله شناسی از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱؛
 • مدیرگروه زلزله شناسی از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷؛
 • سرپرست شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران از ۱۳۸۳- ۱۳۸۶٫

عضویت‌ها

 • عضو انجمن ژئوفیزیک ایران از سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • عضو انجمن مهندسی زلزله از سال ۱۳۷۴-۱۳۸۵