نام و نام خانوادگی: فرزام یمینی فرد
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده زلزله شناسی
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: faryam@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۵
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۵۰
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar