نام و نام خانوادگی: مجید معهود
رتبه علمی: استادیار پژوهشکده زلزله شناسی
سمت: سرپرست مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران
نشانی الکترونیک: m.mahood@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۹۴
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۳۳
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar
استادیار