نام و نام خانوادگی: محمد­رضا عباسی
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده زلزله شناسی
سمت: هیات علمی بازنشسته
نشانی الکترونیک: abbassi@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۰
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۴۳
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar