نام و نام خانوادگی: محمد تاتار
رتبه علمی: استاد پژوهشکده زلزله شناسی
سمت: مدیر گروه زلزله شناسی
نشانی الکترونیک: mtatar@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۵
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۱۰
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶