نام و نام خانوادگی: محمد تاتار
رتبه علمی: استاد پژوهشکده زلزله شناسی
سمت: معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی، سرپرست گروه زلزله شناسی
نشانی الکترونیک: mtatar@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۵
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۲۹
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶