نام و نام خانوادگی: میثم محمودآبادی
رتبه علمی: استادیار
سمت: مدیر امور پژوهشی
نشانی الکترونیک: meysam.mahmoodabadi@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۴۰۲
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۰۹
دورنگار: ۲۲۸۰۳۶۵۶