نام و نام خانوادگی: مصطفی علامه زاده
رتبه علمی: استادیار پژوهشکده زلزله شناسی
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: mallam@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۲
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۴۴
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶
دکتر مصطفی علامه زاده

تحصیلات

 • دکتری ژیوفیزیک- پژوهشگاه زلزلهشناسی و مهندسی زلزله– ۱۳۸۶

عنوان رساله: Identification of Earthquake Prone Areas in Iran Using Pattern Recognition with Self-Organizing Feature Maps (SOFM)

 • کارشناسی ارشد: ژیوفیزیک ، دانشگاه تهران ، ۱۳۷۰
  عنوان پایان نامه:تخمین طیف توان نوفه به روش Welsh & Barttlett
 • کارشناسی: فیزیک،دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۶۵

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • تشخیص الگو های آماری در زلزله
 • شبکه های عصبی مصنوعی
 • پردازش سیگنال های زلزله

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
تعیین ساختار ضریب کیفیت در منطقه البرز مرکزی محسن فرخی ۱۳۹۴ راهنما

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

 • Farrokhi, H. Hamzehloo, H. Rahimi, and M. AllamehZadeh,” Separation of intrinsic and scattering attenuation in the crust of central and eastern Alborz region, Iran, Phys. Earth Planet. Inter. 253 (2016) 88-96
 • Farrokhi, H. Hamzehloo, H. Rahimi, and M. AllamehZadeh,” Estimation of Coda-Wave Attenuation in the Central and Eastern Alborz” B.S.S.A., Vol.105 No. 3, June 2015, doi: 10.1785/012014049.
 • Reza Rahimi Tabar, Muhammad Sahimi, K. Kaviani, M. AllamehZadeh, , J. Peinke, M. Mokhtari,  M. Vesaghi, M. D. Niry, F. Ghasemi, A. Bahraminasab, S. Tabatabai and F. Fayazbakhsh., M. Akbari .in:”Modelling Critical and Catastrophic Phenomena in Geoscience: A Statistical Physics Approach”,Lecture Notes in Physics, 705, pp. 281-301, Springer Verlag, Berlin—Heidelberg (2007).
 • AllamehZadeh, A. M. Farahbod, D. Hatzfeld, M. Mokhtari, A. S. Moradi, M. Mostafazadeh, A. Paul, and M. Tatar , Seismological Aspects of 26 December 2003 Bam Earthquake and its Aftershock Analysis, Earthquake Spectra 2004-11-22, Special Issue.
 • AllamehZadeh, A. M. Farahbod, D. Hatzfeld, M. Mokhtari, A. S. Moradi, M. Mostafazadeh, A. Paul, and M. Tatar , Seismological Aspects of 26 December 2003 Bam Earthquake and its Aftershock Analysis, Earthquake Spectra 2004-11-22, Special Issue.
 • AllamehZadeh, P. Nassery,” Application of quadratic neural networks to seismic signal Classification”, Physics of the Earth and Planetary Interiors, Vol. 113(1999) 103-110.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

رديف عنوان همکاران سال انتشار
1 کاربرد نظریه مقادیر نهایی در تحلیل زلزله های شرق و ایران مركزی جوان دولویی غلام 1400
2 مروری بر روش های پیش بینی کوتاه مدت زمین لرزه با استفاده از بررسی رفتارهای لرزه ای - الکترومغناطیسی یونسفر میرزایی سایه 1396
3 وابستگی مکانی و زمانی در وقوع زمین لرزه به روش آمار معکوس به تاج منصور 1396
4 توسعه روشهای شناسایی الگوهای پیچیده مکانی زمین لرزه ها در کمربند لرزه خیز البرز مصطفی زاده مهرداد,مهشادنیا لیلا 1393
5 جدایش انفجار از زلزله در کاتالوگ شبکه لرزه نگاری باند پهن با استفاده از فیلتر آرما میرزایی سایه 1390
6 پیش یابی مکانی زمین لرزه های بزرگتراز6/5ایران و کشورهای مجاور برمبنای داده های مربوط به سال های 2003تا2008 1390
7 تشخیص الگوهای آماری زمین لرزه ها قبل از وقوع زلزله عباسی محمدرضا,جوان دولویی غلام 1388
8 تشخیص زمین لرزه انفجار با روشML:MO فرهبد امیر منصور,اسلامی علی اکبر 1377
9 جدا سازی و مطالعه طیفی فاز ناحیه ای PN عبدی علی 1375

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • شبکه های عصبی مصنوعی
 • محاسبات عددی
 • زلزله‌شناسی
 • روشهای ژیوالکتریک
 • پیش بینی زلزله

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیریت شبکه لرزه نگاری CTBTO پژوهشگاه از۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

عضویت‌ها

 • عضو انجمن ژیو فیزیک ایران از سال ۱۳۷۲