نام و نام خانوادگی: مهرداد مصطفی‌زاده
رتبه علمی: استادیار
سمت: هیات علمی گروه زلزله شناسی
نشانی الکترونیک: mehrdad@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷بهمن ۱
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۳۲
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶
دکتر مهرداد مصطفی‌زاده

تحصیلات

 • دکتری زلزله شناسی ۱۳۷۸
  عنوان پایان نامه: بررسی لرزه خیزی و مکانیزم زمین لرزه ها در زون سنندج سیرجان و زاگرس
 • کارشناسی ارشد، ژئوفیزیک ۱۳۷۱
  عنوان پایان نامه: محاسبه میزان کوتاه شدگی درحوزه زاگرس با استفاده از داده های لرزه ای انعکاسی
 • کارشناسی ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی استانبول، ۱۳۶۹

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • مطالعه ساختار تنش در پوسته زمین
 • مطالعه پارامتر های کانونی زمین لرزه
 •  پردازش سیگنال‌های لرزه‌ای
 • مطالعه خطر زمین‌لرزه

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)
عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
برآورد نسبی میزان دگرشکلی حاصل از زمینلرزه های بزرگ شرق ایران با استفاده از داده های دور لرزه ای و منطقه ای شبیر اشکپور طلق ۱۳۸۷ دکتر مهرداد مصطفی زاده/ دکتر حسین حمزه لو
برآورد پتانسیل لرزه ای در پهنة زاگرس براساس تحلیل پارامترهای لرزه خیزی و سینماتیک زمین لرزه ها روح اله مداحی زاده ۱۳۹۵ دکتر مهرداد مصطفی زاده/دکتر انوشیروان انصاری
پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)
عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور

بررسی دینامیکی کانون زمین لرزه ۲۰/۱/۹۲(۹April 2013) بوشهر درجنوب غرب زاگرس با استفاده از داده های دورلرز

سجاد پیرفلک ۱۳۹۳ دکتر مهرداد مصطفی زاده

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
 • Long-Term Seismicity Behavior of the Zagros Region in Iran. Pure and Apply Geophysics, Springer, 2016.
 •  Earthquake Potential in the Zagros region (Iran). Acta Geophysica, De Gruyter, 2016.
 •  Seismological Aspects of the 2003Bam, Iran, Earthquake and Its Aftershock Analysis. EERI, 2005.
ژورنال های علمی– پژوهشی
 • Application of copula theory to developed techniques for earthquakes forecasting. JSEE, 2016.
 • Source study of some large earthquakes occurred in south eastern Iran. JSEE2012.
  • تشخیص تنشگاههای بزرگ در البرز با استفاده از لرزه خیزی دهه گذشته و معرفی محتمل ترین مکان های رویداد زمین لرزه های بزرگ آینده –مجله علوم زمین . پائیز ۱۳۹۱٫
 • Source parameters of the Mw 6.6 Fandogha earthquake of March 14, 1998. JSEE, 2008.
 • Source parameters of March 31st, 2006 Dorud earthquake in Iran. Scientica Iranica., 2008.
 • Analysis of the March 13, 2005 Earthquake in Southeastern Iran Based on Teleseismic and Regional Distances. JSEE, 2006.
 • Source Time Function of Caspian Basin and Surrounding Area Earthquake   JSEE
 • Body Waveform Modeling of Five Moderately Earthquakes in the Zagros Fold Thrust Belt. JSEE 2000.
ژورنال های علمی– ترویجی
 • برسی آماری پارامترهای لرزه ای در منطقه زاگرس- پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله- زمستان ۹۱٫
 • مطالعه ساختاری لرزه ای در زاگرس میانی- پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله- زمستان ۸۸٫
 • بررسی ساختار پوسته ایران براساس تغییرات پاشش امواج سطحی- پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله. پاییز –زمستان ۸۶٫
 • بررسی تانسورهای گشتاور زمین لرزه ۵ دی ۱۳۸۲ بم- پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی- زلزله بهار ۸۳٫
 • مطالعه پارامترهای چشمه زمین لرزه های حوزه البرز مرکزی و مناطق همجوار- پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله- زمستان ۸
 • ارزیابی پارامترهای دینامیکی زمین لرزه ۱/۴/۱۳۸۱ چنگوره ثبت شده در شبکه ملی لرزهنگاری ایران- پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی- زلزله پائیز ۸۱٫
 • کاربرد تحلیل هیلبرت در پردازش سیگنال های زلزله، – پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله- زمستان .۸۰٫
 • محاسبه تانسورهای گشتاور زلزله ششم دسامبر ۲۰۰۰ ترکمنستان ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری ایران- پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمستان ۷۹٫
 • محاسبه پارامترهای دینامیکی زلزله ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹ دوزجه ترکیه- پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی – زلزله بهار ۷۹٫
 • حل معکوس امواج پیکری دور لرزه در حوزة زاگرس – پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی – زلزله پائیز ۷۸٫
کنفرانس های بین المللی
 • Analysis of the April 9 2013 earthquake in the south western part of the Zagros region in Iran based on tele seismic spectra. See 7. 2015.
 • Determination of concentration of earthquakes clustering. See 7. 2015.
 • Calculation of crustal deformation in northern part of the Iran. ESc2012 (European Seismological Commission) 32nd General.
 • Evaluation of Crustal Deformation in Western, Eastern and Southern Margin of Caspian Sea., 43th International Liege Colloquium on Ocean Dynamics. 2011.
 • Current deformation of north Iran plateau based on seismic strain Dynamic source parameters of some moderately earthquakes in southern Iran. See 6.2011.
 • Source parameters of the Mw 6.6 Oman line (south Iran) earthquake of March 4, 1999. European Geosciences Union. 2008.
 • Dynamic Source Process of Earthquakes in Caspian Sea., Multiparametric observation and analysis of the Sea. Liege Colloquium 2010.
 • Evaluation of Regional Seismic Phases and Origin Parameters Reported by IDC and Iran-NDC., NDC Evaluation workshop-CTBTO. 2006.
 • Source Parameters of Moderately Earthquake in the south Eastern Iran Based on Teleseismic data. WCEE.2004.
 • Source time Function Zagros Region Earthquakes., SEE 4.
 •  Evaluation of source parameters of some moderately earthquakes in south-east of Iran.
کنفرانس های داخلی
 • برآورد نرخ پراكندگي پسلرزه¬هاي زلزله اهر با استفاده از پارامتر¬هاي لرزه¬خيزي. شانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران ۱۳۹۳
 • برآورد ميزان همبستگي بين پارامتر¬هاي لرزه¬خيزي در پهنه زاگرس. شانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران .۱۳۹۳
 • بررسي و محاسبه گشتاور لرزه اي در زونهاي لرزه خيز. دومين كنفرانس بين المللي زلزله شناسيو مهندسي زلزله. ۱۳۷۴

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

گزارشات پژوهشی (مجری)
رديف عنوان همکاران سال انتشار
1 شناسايی و تشريح ويژگی های نامتجانس سيستم های گسلی منطقه زاگرس بر اساس مقياس غير نسبی و كميتی غير تصادفی اشکپور مطلق شبیر,انصاری انوشیروان,مداحی‌زاده روح‌اله 1396
2 تحلیل تغییرات میدان تنش زمین لرزه های بزرگ در منطقه البرز به منظور تعیین پهنه های خطر زیاد مهشادنیا لیلا 1394
3 ارزیابی دگرشکلی پوسته زمین با استفاده از زمین لرزه های نوار زاگرس و مناطق همجوار اشکپور مطلق شبیر 1391
4 ارزیابی پارامترهای کانونی زمین لرزه های منطقه زاگرس به منظورتهیه نقشه تغییرات تنش حسامی آذر خالد 1391
5 ارزیابی دگرشکلی پوسته زمین با استفاده از زمین لرزه های نوار البرز و مناطق همجوار اشکپور مطلق شبیر 1391
6 مدل سازی جنبش نیرومند زمین براساس تجزیه و تحلیل موج SH و تابع گرین (زمین لرزه های سیلاخور، داهوئیه، زرند و فیروزآباد کجور) واکاری فرانکو,پانزا جولیانو,رحیمی حبیب 1389
7 برآورد نسبی میزان دگرشکلی حاصل از زمین لرزه ای بزرگ شرق ایران اشکپور مطلق شبیر 1388
گزارشات پژوهشی (همکار)
پروژه های پژوهشی جاری (مجری)
کتابهای انتشار یافته (تالیف)
کتابهای انتشار یافته (ترجمه)

فعالیت‌های فناوری

گزارشات فناوری خاتمه یافته (مجری)
پروژه های فناوری جاری (مجری)

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • تئوری امواج الاستیک
 • لرزه شناسی
 • زلزله شناسی
 • مدلسازی در ژئوفیزیک
 • روشهای معکوس در ژئو فیزیک

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیریت کتابخانه پژوهشگاه (۱۳۸۴-۱۳۷۹)
 • رئیس پژوهشکده زلزله شناسی (۱۳۸۷-۱۳۸۶)
 • مدیر گروه زلزله شناسی (۱۳۹۳-…)

عضویت‌ها

 • عضویت در انجمن ژئوفیزیکدانان آمریکا AGU
 • عضویت در انجمن مهندسی زلزله ایران
 • عضویت در انجمن ژئوفیزیکدانان اروپا EGU