نام و نام خانوادگی: حمید زعفرانی
رتبه علمی: استاد پژوهشکده زلزله شناسی
سمت: رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
نشانی الکترونیک:
h.zafarani@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۸۸
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۴۰۵
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶
دکتر حمید زعفرانی