نام و نام خانوادگی: حمید زعفرانی
رتبه علمی: استاد پژوهشکده زلزله شناسی
سمت: معاون فناوری و سرپرست آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله، سرپرست گروه زلزله شناسی مهندسی
نشانی الکترونیک:
h.zafarani@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۸۸
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۴۰۵
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶