نام و نام خانوادگی: انوشیروان انصاری
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: a.ansari@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۸۸
تلفن: داخلی ۴۱۰
دورنگار: ۲۲۲۸۹۶۳۱