نام و نام خانوادگی: انوشیروان انصاری
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
سمت: رئیس گروه طرح و برنامه
نشانی الکترونیک: a.ansary@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۸۸
تلفن: داخلی ۶۰۹
دورنگار: ۲۲۲۸۹۶۳۱