نام و نام خانوادگی: محمدکاظم جعفری
رتبه علمی: استاد پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک
سمت: هیات علمی گروه مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکی
نشانی الکترونیک: jafari@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۶۸/۰۹/۱۳
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۳۶
دورنگار: ۲۲۲۹۹۴۷۹
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar