نام و نام خانوادگی: محمدکاظم جعفری
رتبه علمی: استاد پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
سمت: هیات علمی گروه مطالعات شهری – منطقه ای
نشانی الکترونیک: jafari@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۶۸/۰۹/۱۳
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۳۶
دورنگار: ۲۲۲۹۹۴۷۹
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar