نام و نام خانوادگی: محمدکاظم جعفری
رتبه علمی: استاد پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
سمت: رئیس پژوهشگاه
نشانی الکترونیک: jafari@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۶۹
تلفن: ۲۲۲۹۵۱۱۵- ۲۲۲۹۴۹۳۲
دورنگار: ۲۲۲۹۹۴۷۹
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar