نام و نام خانوادگی: بابک منصوری
رتبه علمی:  دانشیار
سمت: مدیر گروه مدیریت شرایط اضطرار
نشانی الکترونیک: mansouri@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۸۴
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۴۰۶
دورنگار: ۲۲۲۸۹۶۳۱

تحصیلات

 • دکتری عمران ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ۱۳۸۱
  عنوان پایان نامه:امکان سنجی آشکار سازی تخریب لرزه ای در شهرها و سازه ها توسط تصاویر ماهواره راداری با روزنه ترکیبی
 • کارشناسی ارشد برق ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ۱۳۷۹
 • کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ۱۳۷۶
 • کارشناسی فیزیک کاربردی ،دانشگاه پلی تکنیک تهران – امیر کبیر  ۱۳۷۲

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • مهندسی زلزله
 • مدلسازی ریسک لرزه ای
 • سنجش از دور و توسعه الگوریتم های آشکار سازی تغییرات سطح زمین
 • برآورد خسارت با استفاده از مدلهای پیشرفته و استفاده از فناوری سنجش از دور و اطلاعات مکانی
 • توسعه کاربردهای ژئو ماتیک در برآورد ریسک در محیطهای گسترده
 • تداخل سنجی راداری

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)

عنوان پایان نامه

اسم دانشجو

سال

راهنما / مشاور

ارائه مدل لرزه ای ریسک شهری با تاکید بر توسعه توابع شکنندگی به منظور بر آورد آسیب پذیری ساختمانهای متداول شهری امیر کیانی ۱۳۹۳ راهنما

تعیین شاخصه ها و معیارهای ارتقا سطح ایمنی شهر در برابر زلزله (نمونه موردی بخشی از منطقه ۱۷ شهرداری تهران)

هومن معتمد ۱۳۹۰ مشاور

پهنه بندی و تحلیل خطر زلزله در منطقه طبس

محمد آریا منش ۱۳۸۶ مشاور
پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)
عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
تأثیر فروریزش در سازه‌های متداول بتنی مسکونی در برنامه‌ریزی کاهش آسیب‌پذیری حمزه فراهانی ۱۳۹۴ راهنما
مدل‌سازی توزیع ساختمان‌های مسکونی و جمعیت وابسته به آن با رویکرد  داسیمتری و بهره‌گیری از فناوری سنجش‌ازدور پرهام جلیلوند ۱۳۹۴ راهنما
بررسی و تعیین ضریب کاهش نیروی اعضای نیرو کنترل،  در ساختمان های فولادی با مهاربندی همگرای شورون با استفاده از منحنی های شکنندگی علی کرمی ۱۳۹۴ مشاور
توسعه منحنی شکنندگی ساختمانهای با قاب خمشی دو جهته بتنی مسلح شهر رشت و بررسی توانایی شبکه عصبی مصنوعی برای تولید منحنی شکنندگی محمد صالح علیپور لیمایی ۱۳۹۴ مشاور
ارائه روشی شیءگرا جهت استخراج خودکار ساختمانها شامل تشخیص تخریب توسط فناوری سنجش از دور نوری مونا سادات مصطفایی ۱۳۹۳ راهنما
توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله یاسر حامدنیا ۱۳۹۳ راهنما
آشکارسازی خودکار میزان تخریب لرزه ای ساختمانها در محیط شهری با استفاده از سنجش از دور و GIS مطالعه موردی: زلزله هائیتی شهر پورت آوپرنس فریبا کربلایی ۱۳۹۱ راهنمایی مشترک
کاربرد تکنیک InSAR برای نمایش تغییر شکلهای پوسته زمین در اطراف سد ونیار – مطالعه موردی: گسل شمال تبریز صدرا کریم زاده ۱۳۹۰ راهنما
طبقه بندی بافتهای شهری و عوارض طبیعی با استفاده از تصاویر پلاریمتریک راداری ایمان اتظاری ۱۳۸۸ راهنمای مشترک
پایش دگرشکلی پوسته با استفاده از تکنیک تداخل سنجی رادار با دریچه مصنوعی ساناز واجدیان ۱۳۸۷ راهنمای مشترک
توسعه منحنی هاي شکنندگی براي ساختمانهاي مصالح بنایی غیر مسلح تهران به روش تحلیل غیرخطی استاتیکی ساده شده محمد دره زرشکی ۱۳۸۷ مشاور

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
 • Kiani, A., Manie, S., and Mansouri, B., 2015, “Comparison of code-specific non-linear seismic performance”, Journal of Structures and Buildings (ICE) – Vol: 169 – Issue: 7, July, 2016, pp. 471-491 – DOI: 10.1680/jstbu.14.00028 – ISSN 0965-0911
 •  Kiani, A., Mansouri, B, and S. Moghadam, A., 2015, “Fragility Curves for Typical Steel Frames with Semi-Rigid Saddle Connections”, Journal of Constructional Steel Research – Vol: 118, March 2016, pages 231-242. Doi: 10.1016/j.jcsr.2015.11.001
 • Mansouri, B., and Hamednia, Y., 2015, “A Soft Computing Method for Rapid Damage Mapping Using VHR Optical Satellite Imagery”, IEEE-JSTARS – IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (Volume: 8 , Issue: 10) – pages: 4935-4941 – Oct. 2015. DOI: 10.1109/JSTARS.2015.2493342
 •  Amini-Hosseini, K., Hosseini, M., O.Izadkhah, Y., Mansouri, B., Shaw, T., 2014, “Main challenges on community-based approaches in earthquake risk reduction: Case study of Tehran, Iran,” International Journal of Disaster Risk Reduction 8(2014)114–۱۲۴٫
 • Mansouri, B., and Amini-Hosseini, K., 2014, “Development of Residential Building Stock and Population Databases and Modeling the Residential Occupancy Rate for Iran”, ASCE journal of Natural Hazards Review, Vol 15, No 1, pp 88-94 (published online in 2012)
 • Entezari., I., Motagh, M., and Mansouri, B., 2012, “Comparison of the performance of L-band polarimetric parameters for land cover classification”, Canadian Journal of Remote Sensing, Vol 38, No. 5, pp 629-643, 2012
 • Shah Hosseini, R., Entezari, I., Homayouni, S., Motagh, M., and Mansouri, B., 2011, “Classification of Polarimetric SAR Images Using Support Vector Machines”, Canadian Journal of Remote Sensing, Vol 37, No. 2, pp 1220-233, 2011
 • Mansouri, B., Ghafory-Ashtiany, M., Amini-Hosseini, K., Nourjou, R., and Mousavi, M., 2010, “Building Seismic Loss Model for Tehran”, Earthquake Spectra, Journal of Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Vol. 26, Issue 1, pp153-168, Oakland, CA.
 • Amini-Hosseini, K., Jafari, M. K., Hosseini, M., Mansouri, B., and Hosseinioon S., 2009, “Development of urban planning guidelines for improving emergency response capacities in seismic areas of Iran”, Disasters, the Journal of Disaster Studies, Policy and Management, Vol. 33, No: 4, Oct. 2009.
 • Mansouri, B., Shinozuka, , Huyck, C. K., and Houshmand, B., 2005, “Earthquake-Induced Change Detection in Bam, Iran, by Complex Analysis Using Envisat ASAR Data”, Earthquake Spectra, Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Special Issue 1, Volume 21, S275, Oakland, CA.
 • Adams, B. J., Mansouri, B., and Huyck, C. K., 2005, “Streamlining Post-Earthquake Data Collection and Damage Assessment in Bam, Iran, Using VIEWS (Visualizing Impacts of Earthquakes With Satellites”, Earthquake Spectra, Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Special Issue 1, Volume 21, S213, Oakland, CA.
 • Eguchi, R. T., and Mansouri, B., 2005, “Use of Remote Sensing Technologies for Building Damage Assessment after the 2003 Bam, Iran, Earthquake – Preface to Remote Sensing Papers”, Earthquake Spectra, Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Special Issue 1, Volume 21, S207, Oakland, CA.
 • Shinozuka, M., Ghanem, R., Houshmand, B., and Mansouri, B., 2000, “Damage detection in urban areas by SAR imagery”, Journal of Eng. Mech. ASCE 2000, pp 769-777.
ژورنال های علمی– پژوهشی
 • Mansouri, B., and Jalilvand, P., 2016, “Residential Building Distribution and Polpulation Modeling by Dasymetric Approach Using Geospatial Data”, BESE (Journal of Science and Earthquake Engineering in Farsi), under review.
 • Mansouri, B., and Farahani., H., 2016, “Effects of Construction Errors in Progressive Collapse of Concrete Structures”, Iranian Society of Structural Engineering – ISSE (2nd National Structural Engineering Conference of Iran), Feb. 2016, indexed peer-reviewed journal paper (in Farsi).
 • Mansouri, B., and Mostafazadeh, M., 2015, “Object-Oriented Building Extraction Using VHR Optical Imagery and Seismic Damage Detection Using textural analysis and ANN”, BESE (Journal of Science and Earthquake Engineering in Farsi), Year 1, Vol. 1 Spring 2015.
 •  Mansouri, B., 2015, Kiani, A., and Amini-Hosseini, K., 2015, “A Platform for Earthquake Risk Assessment in Iran – Case Studies: Tehran Scenarios and Ahar-Varzeghan Earthquake”, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, JSEE, accepted Sept, 9, 2014.
 • Matkan, A., Mansouri, B., Mir-Bagheri, B., and Karbalaee, F., 2015, “Detection of earthquake building damage using textural analysis on VHR satellite imagery – A case study of the 2010 Haiti earthquake” , Iranian RS & GIS Society Journal, Year: 7, No: 2, Summer 2015. (in Farsi)
 •  Mansouri, B., 2013, “Earthquake Damage Detection in Built Environment: An Object-Oriented Approach Using Radar Imagery”, Iranica Journal of Energy & Environment 4 {(3) Geo-hazards and Civil Engineering)}: 289-293, 2013, ISSN 2079-2115.
 • Vajedian, S., Sarajian, M. R., and Mansouri, B., 2011, “۳D Displacement Field Extraction using INSAR – Case Study: Bam Fault”, Journal of Physics of Earth and Space (in Farsi), Vol. 37, #3, 1390.
ژورنال های علمی– ترویجی
 • Mansouri, B., and Amini-Hosseini, K., 2007, “Methods for Seismic Risk and Quick Loss Estimation”, Research Bulletin of Seismology and Earthquake Engineering, IIEES.
  • بقه بندی تصاویر قطبیده راداری با استفاده از ماشین های بردار بشتیبان – مطالعه موردی: شهر تهران – زمستان ۱۳۸۸ – نشریه تخصصی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی –  ایمان انتظاری، رضا شاه حسینی، سعید همایونی، مهدی معتق، بابک منصوری.
  • ورد خسارات ساختمانی و تلفات انسانی مطالعه موردی منطقه یک شهر تهران – زمستان ۱۳۹۰ – فصلنامه دانش مدیریت بحران – محمد رضا قائمقامیان، بابک منصوری،  کامبد امینی حسینی و نعیمعه گواهی.
کنفرانس های بین المللی
 • Kiani, A., Mansouri, B., and, Sarvghad-Moghadam, A., 2015, “Vulnerability Assessment of A 3-Story Steel Braced Frame with Khorjini Connections and Infills in Tehran”, SEE7 conference, May 2015, IIEES- Tehran.
 • Mansouri, B., Hamednia,Y., and Amini-Hosseini, K., 2015, “A Soft Computing Method for Automated Damage Mapping Using VHR Imagery”, SEE7 conference, May 2015, IIEES- Tehran.
 • Mansouri, B., and Kiani, A., and Govahi, N., 2015, “Developing A GIS-Based Model for Road Bloackage Assessment”, SEE7 conference, May 2015, IIEES- Tehran.
 • Mansouri, B., and Mostafazadeh, M., 2015, “Presenting an Object-Oriented Method for Building Extraction and Estimating the Damage by ANN Algorithm using VHR Data”, SEE7 conference, May 2015, IIEES- Tehran.
 • Tafty, M., Amini-Hosseini, K., Mansouri, B., Ansari, A., Ebrahimian, Z., 2015, “Developing Earthquake Damage and Casualty Assessment Model”, SEE7 conference, May 2015, IIEES- Tehran.
 • Erdik, M., Giardini, D., Lodi, S., Mansouri, B., Al-Nimry, H., Tseretelli, N., Hovhannisyan, G., Chrysostomu, C., El-Khoury, R., Akhundov, A., Demircioglu, M., Sesetyan, K., and Tuzun, C., 2012, “Seismic Risk Assessment in the Middle East and Caucasus: EMME (Earthquake Model of Middle East) Project”, ۱۵th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal.
 •  Mansouri, B., and Kiani, A., 2011, “Development of Structural Fragility Curves Considering the Site Condition for Tehran”, ۶th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering – SEE6, paper#: UR 11322 – May 16-18, 2011, Tehran, Iran.
 • Saradjian, M.R., Vajedian, S., and Mansouri, B., 2011, “SAR-based indices analysis for damage assessment due to earthquake”, ۶th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering – SEE6, paper#: AT 11474 – May 16-18, 2011, Tehran, Iran.
 •  Karimzadeh, S., Mansouri, B., Osmanoglu, B., and Djamour, Y., 2011, “Application of Differential SAR Interferometry (DINSAR) for Interseismic Assesment of North Tabriz Fault, Iran”, presented in ICCVAF, International Conference on Urban Construction in The Vicinity of Active Faults, Sept. 3-5, 2011, Tabriz-Iran
 •  Karimzadeh, S., Mansouri, B., Aslanzadeh, R. A., and Asadi, S., 2011, “Usability of ADORE console in DORIS interferometric software, case study: L’Aquila earthquake Mw=6.3 (2009)”, presented in ICCVAF, International Conference on Urban Construction in The Vicinity of Active Faults, Sept. 3-5, 2011, Tabriz-Iran
 •  Mansouri, B. , Shinozuka, M., Entezari, I., and Motagh, M., 2010, “Fully Polarimetric SAR Parameters and Correlation with Target-Sensor Orientation and Building Height” ”, ۸th International Workshop on Remote Sensing for Disaster Management – September 30 to October 1, 2010, Tokyo, Japan.
 •  Entezari, I., Mansouri, B., and Motagh, M., 2010, “Classification of Fully Polarimetric SAR Satellite Data Using Genetic Algorithm and Neural Networks”, ۸th International Workshop on Remote Sensing for Disaster Management – September 30 to October 1, 2010, Tokyo, Japan.
 • Mansouri, B.,  Entezari, I., and Motagh, M., 2010, “On The Relation Between Target-Sensor Orientation and SAR Polarimetric Parameters”, World Engineering Congress 2010, 2-5 August 2010, Kuching, Sarawak, Malaysia.
 •  Entezari, I., Mansouri, B., and Motagh, M., 2010, “Supervised Classification of Fully Polarimetric SAR Satellite Data: A Genetic Algorithm and Neural Networks Approach”, World Engineering Congress 2010, 2-5 August 2010, Kuching, Sarawak, Malaysia.
 •  Mansouri, B., and Ghafory-Ashtiany, M., 2009, “Advancements in Urban Seismic Risk Modeling and Quick Loss Estimation for Iran”, Improving Earthquake Mitigation through Innovations and Applications in Seismic Science, Engineering, Communication, and Response, Proceedings of a U.S.-Iran Seismic Workshop, June 29-July 1, 2009, Irvine, California.
 • Shah Hosseini, R., Entezari, I., Homayouni, S., and Mansouri, B., 2009, “Classification of Polarimetric SAR Images Using Support Vector Machines”, 30th Canadian Symposium on Remote Sensing, June 22-25, Lethbridge Alberta Canada.
 • Mansouri, B., and Ghafory-Ashtiany, M., 2008, “Seismic Risk Modeling and Quick Loss Estimation in Urban Areas using GIS and Remote Sensing Technologies”, Keynote Lecture and Paper, First International Conference on Remote Sensing Techniques in Disaster Management and Emergency Response in the Mediterranean Region, 22-24 Sept., Zadar, Croatia.
 •  Mansouri, B., Amini-Hosseini, K., and Nourjou, R., 2008, “Seismic Human Loss Estimation in Tehran using GIS”, ۱۴th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China.
 • Mansouri, B., and Nourjou, R., 2008, “Simplified SAR Simulation for Remote Sensing Urban Damage Assessment”, ۱۴th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China.
 • Mansouri, B., Nourjou, R., and Amini-Hosseini, K., 2008, “Comprehensive GIS-based Solution for Road Blockage due to Seismic Building Collapse in Tehran”, ۱۴th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China. – Amini-Hosseini, K., Hosseini, M., and Mansouri, B., 2008, “Capacity Development for Rescue and Relief Activities in Urban Areas using Experiences of Iran Earthquake”, ۱۴th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China.
 • Mansouri, B., Amini-Hosseini, K., Nourjou R., and Shinozuka, M., 2008, “Parcel-based Damage Detection using SAR Data”, ۶th International Workshop on Remote Sensing for Disaster Applications, Pavia, Italy.
 • Mansouri, B., Mousavi, M., Amini-Hosseini, K., and Shinozuka, M., 2008, “Parcel-based Damage Detection using VHR Optical Data”, ۶th International Workshop on Remote Sensing for Disaster Applications, Pavia, Italy.
 • Mansouri, B., and Ghafory-Ashtiany, M., 2008, “Estimating City-wide Seismic Building Loss and Road Network Blockage for Tehran”, International Disaster and Risk Conference, IDRC, Davos, Switzerland.
 • Mansouri, B., Shinozuka, M., and Nourjou, R., 2007, “SAR Remote Sensing for Urban Damage Assessment for Tehran”, ۵th International Workshop on Remote Sensing for Disaster Response (Modeling Urban Environments), Washington DC.
 •  Mansouri, B., and Ghafory-Ashtiany, M., 2007, “Application of Remote Sensing and GIS techniques in Seismic Risk Management of Tehran”, ۵th Conference on Seismology and Earthquake Engineering – SEE5, paper # ER18, Tehran, Iran.
 •  Shirzaei M., and Mansouri, B., 2007, “Quickbird Satellite Images as a Tool for Automatic Damage Detection, using Wavelet Transform”, ۵th Conference on Seismology and Earthquake Engineering – SEE5, Poster #: P102, Tehran, Iran.
 • Mansouri, B., 2006, “Remote Sensing and GIS Applications for Urban Risk and Disaster Management for Tehran”, ۴th International Workshop on Remote Sensing for Disaster Response (Technology application and deployment for disaster management), Cambridge, UK.
 •  Shirzaei, M., Mansouri, B., and Shinozuka, M., 2006, “Multiresolution Analysis of Satellite Optical Images for Damage Detection using Wavelet Transform”, ۴th International Workshop on Remote Sensing for Disaster Response (Optically-based techniques for disaster management), Cambridge, UK.
 •  Mansouri, B., and Shinozuka, M., 2006, “Systematic Progress in Earthquake Change Detection in Built Environment Using Satellite Data: From Izmit(1999) to Bam(2003)”, First International Conference on Integrated Natural Disaster Management – INDM 2006 – Tehran.
 •  Mansouri, B., and Shinozuka, M., 2005, “SAR image calibration by urban texture: Application to the BAM earthquake using Envisat satellite ASAR data”, ۳rd International Workshop on Remote Sensing for Post-Disaster Response, Chiba, Japan.
 •  Mansouri, B., Shinozuka, M., Huyck, C., Houshmand, B.,  ۲۰۰۴, “SAR complex data analysis for change detection for the BAM Earthquake using Envisat satellite ASAR data”, ۲nd International Workshop on Remote Sensing for Post-Disaster Response,  Newport Beach, California.
 •  Loh, K., Shinozuka, M., Mansouri, B., and Ghanem, R., 2004, “Structural Damage Detection and Identification Using the Synthetic Aperture Radar (SAR)”, ۱۷th ASCE Engineering Mechanics Conference, Structural Health Monitoring I, Dynamics Section, University of Delaware.
 • Adams, B., Huyck, C., Mansouri, B., Eguchi, R., Shinozuka, M., 2002, “Post-Disaster Bridge Damage Assessment”, Proceedings of the Joint ISPRS and TRM Conference, Denver.
 • Huyck, C., Mansouri, B., Eguchi, R. T., Houshmand, B., Castner, L. L., and Shinozuka, M., 2002, “Earthquake Damage Detection Algorithms Using Optical and ERS-SAR stellite Data: Application to the August 17, 1999 Marmara, Turkey Earthquake”, ۷th  National US Conference on Earthquakes Engineering, Boston, Massachusetts.
 • Mansouri, B., Huyck, C., Houshmand, B., Castner, L., Shinozuka, M., and Eguchi, R., 2002, “Earthquake Damage Detection Algorithms Using Optical and ERS-SAR stellite Data: Application to Marmara, Turkey, Earthquake and the Town of Golcuk”, , scheduled for NSF-TUBITAK, Turkey-Taiwan Earthquakes Grantee workshop, Antalya, Turkey.
 • Mansouri, B., Houshmand, B., and Shinozuka, M., 2001, “Building change/damage detection in Seymen-Turkey using ERS SAR data”, Proceedings of SPIE 2001, 8th Annual International symposium on Smart Structures and Materials, Newport Beach, CA, Spie paper number: 4330-03.
 •  Eguchi, R. T., Houshmand, B., Huyck, C. K., Mansouri, B., Matsuoka, M., Shinozuka, M., Yamazaki, F., Ulgen, S., 2000, “Using Advanced Technologies to Conduct Earthquake Reconnaissance After the 1999 Marmara Earthquake”, ۲nd Workshop on Advanced Technologies in Urban Earthquake Disaster Mitigation, DPRI, Kyoto University, Uji, Kyoto, Japan.
 • Shinozuka, M., Mansouri, B., Mizushina, S., Sugiura, M., Ito, S., Adachi, A., Watanabe, T., 2000, “Wireless Supervisory Control and Data Acquisition for Assessment of Lifeline Seismic Performance”, Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, IEICE 2000 general conference, Hiroshima, Japan.
 •  Shinozuka, M., Ghanem, R., Houshmand, B., and Mansouri, B., 2000, “Feasibility of damage/change detection in civil structures by SAR imagery: Proof of concept study using SAR simulation”, Proceedings of SPIE 2000 Conference on Smart Structures and Materials, Spie Vol. 3988, p.165-175, Newport Beach, California.
 •  Anderson, J. C., Duan, X., Yin, Z., and Mansouri, B., 1997, “Cyclic behavior of high strength concrete joints”, High-Strength Concrete in Seismic Regions, Proceedings of Structures Congress XV, Building to Last, ASCE  conference, pp 1011-1015 , Portland, Oregon.
کنفرانس های داخلی

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

گزارشات پژوهشی (مجری)
گزارشات پژوهشی (همکار)
پروژه های پژوهشی جاری (مجری)
کتابهای انتشار یافته (تالیف)
کتابهای انتشار یافته (ترجمه)

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • مدیریت داده ها و کاربردهای GIS
 • تحلیل عدم قطعیتها و مبانی مدیریت ریسک
 • فیزیک سنجش از دور
 • فیزیک سنجش از دور و کاربرد آن در مدیریت ریسک و بحران
 • مدیریت بحران و مهندسی زلزله
 • تحلیل خطر پذیری سازه ها در برابر زلزله
 • سنجش از دور در ژئوفیزیک

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیری گروه مدیریت شرایط اضطرار از ۱۳۸۶ تاکنون

عضویت‌ها

 • عضو انجمن سنجش از دور ایران ۱۳۹۳
 • عضو انجمن مهندسی زلزله از سال۸۹ ۱۳