نام و نام خانوادگی: یاسمین استوار ایزدخواه
رتبه علمی: دانشیار
سمت: عضو هیأت علمی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
نشانی الکترونیک: izad@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۶۹
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۳۹
دورنگار: ۲۲۲۸۹۶۳۱

تحصیلات

 • پسا دکترای مدیریت بحران، دانشگاه کرانفیلد انگلستان، ۱۳۸۵،

عنوان تحقیق: بررسی سونامی اقیانوس هند ۲۶ دسامبر ۲۰۰۴

 • دکترای مدیریت بحران، دانشگاه کرانفیلد انگلستان، ۱۳۸۴،

عنوان رساله: ایجاد پلی میان نسل ها: ارزیابی آموزش سوانح در راستای توسعه “فرهنگ ايمنی زلزله” در ایران

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۱،

عنوان پایان نامه: تکنیک استفاده از متون کوتاه: راهکاری بدیع برای آزمون و درک مهارت خواندن

 • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی،

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله
 • آموزش زلزله و سونامی
 • اطلاع ­رسانی خطر
 • فرهنگ ­سازی در خصوص مسائل مربوط به زلزله
 • شناسایی گروه های آسیب­ پذیر جامعه و ارتقاء سطح آگاهی و آمادگی آنها در خصوص سوانحی همچون زلزله
 • ارزیابی آسیب­ پذیری فیزیکی و اجتماعی سوانح
 • مسائل فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در رابطه با زلزله و سونامی

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)
پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)
عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
ارتقای مدیریت واکنش اضطراری در سطح محله با در نظر گرفتن ساختمان های تأثیرگذار در شرایط بحرانی محمد حسین شوقی کلخوران ۱۳۹۵ راهنمای مشترک
ارزیابی راهکارهای بهبود ظرفیت­ های جستجو و نجات در شهرهای لرزه­ خیز بر اساس شاخص­ های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی ربابه رباط میلی ۱۳۹۴ مشاور
Tsunami Disaster Management in Settlement Regions in South of Iran (Case Study: Chabahar City) Bibi Elham Fakhri ۲۰۰۹ مشاور
Management of Floods in Malawi: Case Study of the Lower Shire River Valley Patrick Mijoni ۲۰۰۶ راهنما
A Critical Review of the Government of Mongolia’s Coordination of the “Dzud 2001 Khuujii Urnukh ۲۰۰۲ مشاور

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
 • A Study of Preschoolers’ Perceptions of Earthquakes through Drawing (2015).Izadkhah, Y.O. and Gibbs, L. International Journal of Disaster Risk Reduction, 14(2)132-139.
 •  Use of Comic Strips in Teaching Earthquakes to Kindergarten Children (2014). Sharpe, J. and Izadkhah, Y.O. Disaster Prevention and Management Journal, 23(2)138-156.
 •  Main Challenges on Community-based Approaches in Earthquake Risk Reduction: Case study of Tehran, Iran (2014). Amini, K., Hosseini, M. Izadkhah, Y.O., Mansouri, B. and Shaw, T., IJDRR, 8,114-124.
 •  A Comparative Study on Community-Based Disaster Management in Selected Countries and Designing a Model for Iran (2011). Jahangiri, K., Izadkhah, Y.O. and Tabibi, S. Disaster Prevention and Management, 20(1)82-94.
 •  Sustainable Neighbourhood Earthquake Emergency Planning in Megacities (2010). Izadkhah, Y.O. and Hosseini, M., Disaster Prevention and Management Journal, 13(3)345-357.
 •  Training Emergency Managers for Earthquake Response: Challenges and Opportunities (2010). Hosseini. M., Izadkhah, Y.O. Disaster Prevention and Management Journal, 19(2)185-195.
 •  Management of Floods in Malawi: Case Study of the Lower Shire River Valley (2009). Mijoni, P. and Izadkhah, Y.O. Disaster Prevention and Management Journal, 18(5)490-503.
 •  Tsunami Early Warning System (EWS) and Its Integration within the Chain of Seismic Safety (2008). Davis, I. and Izadkhah, Y.O. Disaster Prevention and Management Journal, 17(2)281-289.
 • Impact of the 2003 Bam, Iran, Earthquake on the Personnel and Functioning of Local Government Organizations (2005). Parsizadeh, F., Izadkhah, Y.O., Special Issue on Bam Earthquake, Earthquake Spectra,
ژورنال های علمی– پژوهشی
 • Main Lines of Action for Seismic Risk Reduction in Developing Countries, Case Study of Iran, Hosseini, M. and Izadkhah, Y.O. BOOK Chapter, “Planning for Community –Based Disaster Resilience Worldwide, Learning from Case Studies in Six Continents”, Routledge, 470 pages, Edited by Adenrele Awotona, December 2016.
 • Public Information Dissemination in Twin Ahar-Varzaghan Earthquakes and its Induced Risks (2015). Pishnamazi, P. and Izadkhah Y.O. Risk Knowledge Journal.
 • Hospital Safety Index (HSI) Analysis in Confronting Disasters: A Case Study (2014). Jahangiri, K., Izadkhah, Y. O. and Lari, A. Journal of Health System and Disaster Management, Isfahan,Iran, 1(1) 44-49.
 • Women’s Health in Natural Disasters: A Vulnerability Analysis (2014). Jahangiri, K. Izadkhah, Y. O. and Sedighi, J. Planet & Risk Journal, 2(1).
 • A Survey on Evacuation Planning and its Challenges for Potential Earthquake in Tehran (2014).  Amini Hosseini, K., Hosseini, M., Hosseinioon, S., Izadkhah, Y.O., Shaw, T., and R. Takahashi, International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 5(1)38-52.
 • Fostering Disaster-resilient Communities through Educating Children and Women for Disaster Preparedness, Response and Recovery in Developing Countries, Izadkhah, Y.O. and Hosseini, M. (2013). Chapter 34, in BOOK entitled “Disaster Management: Medical Preparedness, Response and Homeland Security”, Rajesh and Preeti Arora (eds), Sept. 2013, CAB International, UK, ISBN 978-1-84593-929-8.
 • An Evaluation of People’s Knowledge of Tsunami: Case Study of Chabahar (2012), Izadkhah, Y.O., Hajizadeh Zaker N., Salehi I. and Fakhri B.E. Quarterly Scientific Journal of Rescue& Relief,  ۴ (۲)۱۶-۲۷ (In Persian).
 • Special Needs of the Elderly during and in the aftermath of Earthquakes,  Izadkhah, Y.O. and Heshmati, V. (2012). BOOK Chapter 7. In Rebuilding Sustainable Communities with Vulnerable Populations after the Cameras Have Gone: A Worldwide Study, Awotona, Adenrele (ed.), Cambridge Scholars Publishing, U.K.: Newcastle upon Tyne, xvi+513pp., Isbn: 1-4438-3739-3.
 • Main Lines of Action for Seismic Risk Reduction in Developing Countries, Case Study of Iran, Hosseini, M. and Izadkhah, Y.O. BOOK Chapter, “Planning for Community –Based Disaster Resilience Worldwide, Learning from Case Studies in Six Continents”, Routledge, 470 pages, Edited by Adenrele Awotona, December 2016.
 • Public Information Dissemination in Twin Ahar-Varzaghan Earthquakes and its Induced Risks (2015). Pishnamazi, P. and Izadkhah Y.O. Risk Knowledge Journal.
 • Hospital Safety Index (HSI) Analysis in Confronting Disasters: A Case Study (2014). Jahangiri, K., Izadkhah, Y. O. and Lari, A. Journal of Health System and Disaster Management, Isfahan,Iran, 1(1) 44-49.
 • Women’s Health in Natural Disasters: A Vulnerability Analysis (2014). Jahangiri, K. Izadkhah, Y. O. and Sedighi, J. Planet & Risk Journal, 2(1).
 • A Survey on Evacuation Planning and its Challenges for Potential Earthquake in Tehran (2014). Amini Hosseini, K., Hosseini, M., Hosseinioon, S., Izadkhah, Y.O., Shaw, T., and R. Takahashi, International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 5(1)38-52.
 • Fostering Disaster-resilient Communities through Educating Children and Women for Disaster Preparedness, Response and Recovery in Developing Countries, Izadkhah, Y.O. and Hosseini, M. (2013). Chapter 34, in BOOK entitled “Disaster Management: Medical Preparedness, Response and Homeland Security”, Rajesh and Preeti Arora (eds), Sept. 2013, CAB International, UK, ISBN 978-1-84593-929-8.
 •  An Evaluation of People’s Knowledge of Tsunami: Case Study of Chabahar (2012), Izadkhah, Y.O., Hajizadeh Zaker N., Salehi I. and Fakhri B.E. Quarterly Scientific Journal of Rescue& Relief, 4 (2)16-27 (In Persian).
 •  Special Needs of the Elderly during and in the aftermath of Earthquakes, Izadkhah, Y.O. and Heshmati, V. (2012). BOOK Chapter 7. In Rebuilding Sustainable Communities with Vulnerable Populations after the Cameras Have Gone: A Worldwide Study, Awotona, Adenrele (ed.), Cambridge Scholars Publishing, U.K.: Newcastle upon Tyne, xvi+513pp., Isbn: 1-4438-3739-3.
  • بررسي ميزان مشاركت مردم در مقابله با بلاياي طبيعي در استان خوزستان: ديدگاه هاي مسؤولين (۱۳۹۰).  کتایون جهانگیری-یاسمین استوار ایزدخواه– سید علی آذین- فرزانه جاروندی، فصلنامه علمي- پژوهشی امداد و نجات، شماره ۲-۴، ص ۱۱-۲۰٫
  • خودامدادي محل ه­اي براي كاهش خطرپذيري در برابر زلزله (۱۳۹۰)، یاسمین استوار ایزدخواه، فصلنامه علمي- پژوهشی امداد و نجات، شماره ۳، ص ۶۰-۶۸٫
  • An Evaluation of Disaster Preparedness in Four Major Earthquakes in Iran (2010). Izadkhah, Y.O. and Amini, K. JSEE Journal, Spring and Summer.
  •  Using Songs as an Effective Educational Tool for Teaching Disasters to Preschoolers, Izadkhah, Y.O. and Hosseini, M. (2010).  BOOK Chapter 15. In Rebuilding Sustainable Communities for Children and their Families after Disasters: A Global Survey, Awotona, Adenrele (ed.). Cambridge Scholars Publishing, U.K.: Newcastle upon Tyne,  xxviii+458pp., ISBN 9781443817769, and as e-book by My Library (LaVergne, TN),
  • Appropriate and Correct Reactions during Earthquakes: Drop, Cover and Hold on or Triangle of Life (2009). Mahdavifar, M.R., Izadkhah, Y.O. and Heshmati, V. (2009). JSEE Journal, 11(1)41-48.
  • People’s Perspectives and Expectations on Preparedness against Earthquakes: Tehran Case Study (2009). Jahangiri, K., Izadkhah, Y.O., Montazeri, A., and Hosseini, M.. JIVR Journal, 1(2), Tehran, Iran.
  • Earthquake Disaster Management Planning in Schools (2006). Hosseini, M. and Izadkhah, Y.O., Disaster Management and Prevention Journal, 15(4)649-661, UK.
  • Building Resilient Urban Communities (2006). Davis, I. and Izadkhah, Y.O., Special Issue on South Asian Tsunami, Open House International Journal, 31(1)11-21.
ژورنال های علمی– ترویجی
 • The Evolution of School Earthquake Education in Iran, (2014). Izadkhah, Y. O. and Hosseini, M. Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, Switzerland.

 • ارزیابی ديدگاهها و رفتار مردم بم نسبت به موضوع “زلزله و ايمني” ده سال پس از زلزله، فرخ پارسی زاده- یاسمین استوار ایزدخواه- ویداحشمتی- احسان سیف- ملیحه اسکندری، شماره ۱ و۲ سال ۱۳۹۳پژوهشنامه زلزله­ شناسي و مهندسي زلزله.
 • افزايش تاب­آوري صنعت ساختمان و نقش آن در ارتقاي كيفي مديريت اسكان در سانحه زلزله، پیمان پیرعطا- محمود حسینی – یاسمین استوار ایزدخواه، تیر۱۳۹۲ فصلنامه علمي- ترويجي بنا.
 • Models and Definitions of Resilience in Natural Disasters (2012). Izadkhah, Y.O., Disaster Management and Knowledge Journal, 1(4) (In Persian).
 • ترويج فرهنگ ايمني در برابر زلزله در ايران از طريق آموزش كودكان به وسيله شبيه­ سازها، یاسمین استوار ایزدخواه-محمد حسن احمدی، پاییز و زمستان شماره ۳ و۴ ،۱۳۹۰ پژوهشنامه زلزله­ شناسي و مهندسي زلزله.
 • نمونه­ هايي از روشها و الگوهاي تدريس موضوع “زلزله و ايمني” براي مقاطع پيش­دبستاني و دبستان، ویدا حشمتی– یاسمین استوار ایزدخواه، سال ۲ شماره ۱، ۱۳۸۹ فصلنامه علمي- آموزشی امداد و نجات.
 • زنان و بلاياي طبيعي: آسيب­ پذير يا توانمند در مديريت بحران، یاسمین استوار ایزدخواه، سال ۱ شماره ۲، ۱۳۸۹، فصلنامه علمي امداد و نجات.
 • پناهگيري هنگام وقوع زلزله: نشستن، پناه­ گرفتن و صبر كردن يا مثلث حيات، محمد رضا مهدویفر- یاسمین استوار ایزدخواه-ویدا حشمتی، پژوهشنامه زلزله­ شناسي و مهندسي زلزله، پاییز و زمستان شماره ۳ و۴، ۱۳۸۸٫
کنفرانس های بین المللی
 • راهکارهای کاربردی ارتقای نقش معلمان درکاهش خطرپذیری لرزه­ای، یاسمین استوار ایزدخواه، ویدا حشمتی، هشتمین كنفرانس بين­ المللي مديريت جامع بحران، بهمن ۱۳۹۵٫

 • مکان­یابی پایگاه­ های اسکان اضطراری و هدایت بهینه زلزله‌زدگان به مکان های تخصیص‌یافته (مطالعه­ موردی: تهران- محله­ چیذر)، محمد حسین شوقی کلخوران، یاسمین استوار ایزدخواه، محمود حسینی، هشتمین كنفرانس بين ­المللي مديريت جامع بحران، بهمن ۱۳۹۵٫

 • Executive Policies for Improving Local Participation and Networking in Risk Management”, Izadkhah, Y.O. and Amini, K. IDRiM Conference, 2016, Isfahan, Iran

 • Earthquake Disaster Management Planning in Zoos: Case study of Tehran Eram Zoo, Izadkhah Y.O. and Hosseini M., IDRC Conference, 2016, Davos, Switzerland.

 • ظرفیت ­سازی برای كاهش خطرپذيري در برابر زلزله با رویکرد جامعه محور، یاسمین استوار ایزدخواه، ششمین كنفرانس بين ­المللي مديريت جامع بحران، بهمن ۱۳۹۳

 • Proposed Strategies for Disaster Preparedness: Silakhor Eartqhuake, Iran”, Izadkhah, Y.O. SEE 7 Conference, 2015, Tehran, Iran.

 • Challenges in Distribution of Emergency Relief Supply: Case Studies of Three Earthquakes in Iran, Izadkhah, Y.O. and Hosseini-Amini, K. SEE 7 Conference, 2015, Tehran, Iran.

 • An Assessment of Preschoolers Knowledge on Earthquakes and a Review on Existing Educational Methods, Izadkhah, Y.O. and Heshmati, V. SEE 7 Conference, 2015, Tehran, Iran.

 • The Elderly in Disaster Situations: Vulnerable or Resilient, Izadkhah, Y.O. IDRC Conference, August 2014, Davos, Switzerland.

 • Towards Sustainable Earthquake Disaster Reduction through Neighborhood Self-Help Planning, Izadkhah, Y.O. Fifth International Conference on Integrated Disaster Management, 2014, Tehran, Iran.

 • Strengthening Women’s Participation in Development Planning and Post-Earthquake Reconstruction, Izadkhah, Y.O. and Hosseini, M. 2013, SE-50EEE, Skopje, Macedonia.

 • کاهش خطرپذیری سوانح از طریق رویکرد­های مشارکتی محله- محور، یاسمین استوار ایزدخواه، پنجمین كنفرانس بين ­المللي مديريت جامع بحران، بهمن ۱۳۹۲٫

 • Vulnerability Analysis of Women’s Health in Natural Disasters and Proposed Strategies for Risk Reduction, Jahangiri, K. Izadkhah, Y.O. and Sadighi, J., IDRC Conference, August 2012, Davos, Switzerland.

 • Educating Preschool Children about Earthquakes Using Simulators”, Izadkhah, Y.O. IDRC Conference, 2012, Davos, Switzerland.

 • An Evaluation of Tsunami Awareness in Bandar Chabahar: South of Iran, and Izadkhah, Y.O. and Fakhri Bafghi, ٍ, IDRC Conference, August 2012, Davos, Switzerland.

 • Training Teachers on Disaster Risk Reduction in Developing Countries: Challenges and Opportunities, Izadkhah Y.O. and Hosseini M., 15thWCEE, 2012, Lisbon, Portugal.

 • A Catastrophe Worse than the Earthquake Itself, Ahmadi, M.H. and Izadkhah, Y.O., SEE6 Conference, 2011, Tehran, Iran (In Persian).

 • Using Puppet Gloves in Teaching Earthquake to Preschool Children, Izadkhah, Y.O. and Heshmati, V. SEE6 Conference, 2011, Tehran,

 • On the Use of Mobile Phones in Earthquake Emergency Response, Izadkhah Y.O. and Hosseini M., SEE6 Conference, 2011, Tehran, Iran.

 • Earthquake Preparedness: Experiences from the Bam Earthquake, Izadkhah, Y.O., SEE6 Conference, 2011, Tehran, Iran.

 • Vulnerability of Elderly People in the Aftermath of Earthquakes, Rebuilding Sustainable Communities with the Elderly and Disabled People after Disasters” Conference, Izadkhah, Y.O. and Heshmati V., 2010, Boston, USA.

 • Using ICT for DRR with Special Attention to Villages in Iran, Izadkhah Y.O. and Hosseini M., First Conference on Seismology and Earthquake Geodynamics, 2010, Kerman, Iran.

 • Factors Affecting Tehran Residents’ Earthquake Preparedness: A Logistic Regression Analysis, Jahangiri, Izadkhah, Y.O. and Azin S. A., IDRC, 2010, Davos, Switzerland.

 • The Role of ICT in Disaster Risk Reduction in Iran”, Izadkhah, Y.O. and Hosseini M., IDRC, 2010. Davos, Switzerland.

 • Earthquake Disaster Education for Sustainable Development, Izadkhah, Y.O. and Hosseini, M., 9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering: Reaching Beyond Borders, July 2010, Toronto, Canada.

 • Evaluating Kindergarten Teacher’s Methods on Earthquake and Safety, Heshmati, V. and Izadkhah, Y.O., 4th International Conference on Integrated Natural Disaster Management, March 2009, Tehran, Iran (in Persian).

 • The Process of Disaster Education in Iran, Izadkhah, Y.O. and Hosseini, M. 4th International Conference on Integrated Natural Disaster Management, March 2009, Tehran, Iran (in Persian).

 • Earthquake Disaster Education in Kindergarten: A Review of “Earthquake and Safety Drills in Iran, Izadkhah, Y.O. and Heshmati, V. ICDM Conference, 2008, Yunin, Taiwan.

 • Using Songs as Educational Tools for Teaching Disasters to Preschoolers, Izadkhah, Y.O. and Hosseini M., An international Conference on Rebuilding Sustainable Communities for Children and their Families after Disasters, Nov. 2008, Boston, USA.

 • Lessons Learnt From Shelter Actions and Reconstruction of Bam After the Destructive Earthquake of December 26, 2003, Hosseini, M. and Izadkhah, Y.O., 14th World Conference on Earthquake Engineering, Oct. 2008, Beijing, China.

 • Key Roles of Women in Earthquake Risk Reduction and Management: Past Experience and Future Approach – Case Study of Iran, Izadkhah, Y.O., IDRC Conference, August 2008, Davos, Switzerland.

 • Formal and Informal Education for Disaster Risk Reduction, Petal, M. and Izadkhah, Y.O., International Conference on School Safety, May 2008, Islamabad, Pakistan.

 • Examples of Methods and Patterns on Earthquake and Safety for Preschool and School Levels, Heshmati, V. and Izadkhah, Y.O., 3rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management, (In Persian), Integrated Disaster Management Conference (INDM) 2008, Tehran, Iran.

 • The Prerequisites for Sustainable Neighborhood Emergency Planning in Large Cities Located in Seismic Areas”, Izadkhah, Y.O. and Hosseini, M., 3rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM) 2008, Tehran, Iran.

 • Scenario-Based Training of Managers and Personnel in Lifelines and Industries –A Requirement for Successful Emergency Management Programs, Hosseini, M. and Izadkhah, Y.O., INDM Conference, February 2008, Tehran, Iran.

 • Reducing Vulnerability to Natural Disasters through Proactive Means, Izadkhah, Y.O and Hosseini, M., IDRC Conference 2007, Harbin, China (Abstract).

 • Using the Unusual Behavior of Animals for Earthquake Prediction in Urban Areas,Hosseini, M. and Izadkhah, Y.O., IDRC Conference 2007, Harbin, China (Extended
  Abstract).

 • Guidelines on “Earthquake and Safety” for Kindergarten Teachers, Parsizadeh, F.Izadkhah, Y.O. and Heshmati V., SEE5 Conference, May 2007, Tehran, Iran.

 • On the Role of Quality Management in Earthquake Disaster Risk Reduction. Hosseini, M. and Izadkhah, Y.O., 4th International Conference on Excellence Management and Quality Management Systems, June 2007, Tehran, Iran.

 • Training Tehran Telephone Taxi Drivers as Emergency Reporters in the Aftermath of Earthquakes, Izadkhah, Y.O. and Hosseini, M., SEE-5 Conference, May 2007, Tehran, Iran.

 • Applicable Methods in Teaching Earthquakes to Preschool Children, Izadkhah, Y.O. and Heshmati , SEE-5 Conference, May 2007, Tehran, Iran.

 • Disaster Preparedness Strategy through Earthquake Education and Training of Classified Target Groups, Izadkhah, Y.O. and Hosseini M., Second INDM, Feb. 2007, Tehran, Iran.

 • Community Challenges Following Darb-e-Astaneh (Silakhor), Iran Earthquake of March 31, 2006, Izadkhah, Y.O. and Hosseini, M., 9CCEE, July 2007, Ottawa, Canada.

 • Problems and Opportunities in the Integration of School Education Programmes within Wider Seismic Risk Reduction Strategies, Izadkhah Y.O., Davis I., 8NCEE, April 2006, San Francisco, USA.

 • Mine Risk Awareness Initiatives for Children: A Continuous Challenge, Izadkhah, Y.O. (Extended Abstract), IDRC Conference, 2006 August, Davos, Switzerland.

 • Audiovisual Tools for Participatory Disaster Management”, Suarez P., strong>Izadkhah, Y.O. IDRC Conference, 2006, Davos, Switzerland.

کنفرانس های داخلی
 • ساختاري پيشنهادي براي مديريت بحران محل ه­اي، یاسمین استوار ایزدخواه، ایران – تهران،۱۳۹۱ دومين كنفرانس ملي مديريت بحران.
 • ايمن­ سازي لرزه­اي اجزاي غيرسازه­اي بيمارستان ها، محمود حسینی- یاسمین استوار ایزدخواه، ایران – تهران، ۱۳۹۰ اولين همايش مديريت بحران و شريان هاي حياتي.
 •  زنان و بلاياي طبيعي، آسيب­ پذير در سوانح يا توانمند در مشاركت براي فعاليت هاي بشردوستانه، یاسمین استوار ایزدخواه، ایران – تهران، ۱۳۸۹ همايش بررسي راه هاي تقويت و بهبود نقش زنان در فعاليت هاي بشردوستانه.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

گزارشات پژوهشی (مجری)
گزارشات پژوهشی (همکار)
پروژه های پژوهشی جاری (مجری)
[Rproject  executor =”استوار ايزدخواه ياسمين” type=”فعال”]
کتابهای انتشار یافته (تالیف)
کتابهای انتشار یافته (ترجمه)

فعالیت‌های فناوری

گزارشات فناوری خاتمه یافته (مجری)
پروژه های فناوری جاری (مجری)

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • مدیریت بحران
 • مفاهیم و مدلهای تاب­آوری
 • خودامدادی محله­ای و دگر امدادی
 • روش تحقیق
 • سمینار

فعالیت‌های اجرایی

 • عضو کمیته اجرایی و علمی هفتمین کنفرانس مدیریت یکپارچه ریسک سوانح IDRiM،
 • عضو کمیته اجرایی و علمی کنفرانس های بین ­المللی زلزله ­شناسی و مهندسی زلزله (چهارم تا هفتم) ۱۳۸۲-۱۳۸۶-۱۳۹۰-۱۳۹۴)؛
 • مدیر داخلی مجله پژوهشنامه از ۱۳۸۷-۱۳۹۲؛
 • مدیر توليد و مدير داخلی مجله بین­ المللی علمي- پژوهشي (JSEE) از ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰؛
 • مسؤول اجرایی کنفرانس های بین ­المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله (اول تا سوم) در سالهای (۱۳۷۰-۱۳۷۴-۱۳۷۸)؛
 • ۱۳۶۹ -۱۳۷۹ کارشناس ارشد پژوهشگاه بین­ المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله؛ دفتر ریاست و روابط بین­ الملل، همکاری با بخش آموزش و مدیریت بحران

عضویت‌ها

 • Member of CYDNET-L@GROUPS.PREVENTIONWEB.NET
 • Member of INEE, Inter-Agency network for Education in Emergencies
 • Member of Edu4DRR
 • Member of RESILIENT-CITIES@GROUPS.PREVENTIONWEB.NET
  • -عضو هیآت تحریریه ژورنال های بین المللی IJDRR  و Risk & Planet

   – عضو کمیته علمی “ششمین و هفتمین کنفرانس بین­ المللی زلزله ­شناسی و مهندسی زلزله”

   – عضو دائم كميته علمی”كنفرانس ريسك و خطر داووس سوییس”

   – عضو دائم کمیته علمی “کنفرانس بین­ المللی جامع مدیریت بحران های طبیعی”

   – عضو شورای “ارتباطات ریسک” پژوهشگاه بین­ المللی زلزله ­شناسی و مهندسی زلزله

   – عضو دائم کمیته اجرایی کنفرانس بین ­المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله

   – عضویت در کمیته ­های علمی و اجرایی مرتبط با کاهش ریسک و آموزش سوانح

   –  عضویت در کمیته­ ایمنی در بلایا، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی.