نام و نام خانوادگی: آرام سروشیان
رتبه علمی: استادیار پژوهشکده مهندسی سازه
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: a.soroushian@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۸۳
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۴۲۲
دورنگار: ۲۲۸۰۳۹۳۳
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar