نام و نام خانوادگی: امید بهار
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه
سمت: رئیس پژوهشکده مهندسی سازه
نشانی الکترونیک: omidbahar@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۸۳
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۳۸
دورنگار: ۲۲۸۰۳۹۳۳
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar