نام و نام خانوادگی: اکبر واثقی
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: vasseghi@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۹
تلفن: ۲۲۸۶۰۸۶۰ داخلی ۵۴۷
دورنگار: ۲۲۸۰۳۹۳۳
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar