نام و نام خانوادگی: ساسان عشقی
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: s.eshghi@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۶۸
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۰۰
دورنگار: ۲۲۸۰۳۹۳۳