نام و نام خانوادگی: عبدالرضا سروقدمقدم
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: moghadam@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۷
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۵۰
دورنگار: ۲۲۸۰۳۹۳۳