نام و نام خانوادگی: فریبرز ناطقی ­الهی
رتبه علمی: استاد پژوهشکده مهندسی سازه
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: nateghi@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۶۹
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۰۸
دورنگار: ۲۲۸۰۳۹۳۳
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar