نام و نام خانوادگی: فریدون اربابی کنجوری
رتبه علمی: استاد پژوهشکده مهندسی سازه
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: farbabi@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه:
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۶۴
دورنگار: