نام و نام خانوادگی: مجید محمدی
رتببه علمی: استاد پژوهشکده مهندسی سازه
سمت: سرپرست معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی، مدیرامور پژوهشی، سرپرست گروه ساختمان
نشانی الکترونیک: m.mohammadigh@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۸۶
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۴۲۶-۵۲۹
دورنگار: ۲۲۸۰۳۹۳۳