نام و نام خانوادگی: محسن غفوری آشتیانی
رتبه علمی: استاد پژوهشکده مهندسی سازه
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: ashtiany@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۶۸
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۴۰
دورنگار: ۲۲۸۰۳۹۳۳