نام و نام خانوادگی: محمدعلی گودرزی
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: m.a.goodarzi@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۸۹
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۴۳۴
دورنگار: ۲۲۸۰۳۹۳۳
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar