نام و نام خانوادگی: محمدقاسم وتر
رتبه علمی: استادیار پژوهشکده مهندسی سازه
سمت: رییس پژوهشکده سازه
نشانی الکترونیک: vetr@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۸
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۴۵
دورنگار: ۲۲۸۰۳۹۳۳
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar