نام و نام خانوادگی: محمود حسینی
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده  مهندسی سازه
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: hosseini@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۰
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۰۶
دورنگار: ۲۲۸۰۳۹۳۳