نام و نام خانوادگی: مرتضی بسطامی
رتبه علمی: دانشیار
سمت: مدیر طرح، احداث و راه اندازی آزمایشگاه های
نشانی الکترونیک: m.bastami@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۸۹
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰
دورنگار:

تحصیلات

 • دکتری ، دانشگاه کوبه ۱۳۸۶
  عنوان رساله:Seismic Reliability of Supply Power Systems Based on probabilistic Approach
 • کارشناسی ارشد ، دانشگاه شریف ۱۳۷۸
  عنوان پایان نامه:”رفتار سکوهای ثابت فولادی دریایی تحت اثر زلزله با مطالعه موردی پروژه نفتی پارس جنوبی
 • کارشناسی ،دانشگاه تبریز ۱۳۷۶

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • مهندسی زلزله شریان های حیاتی
 • بتن های با مقاومت بالا
 • بیمه و اقتصاد زلزله
 • روش های برآورد تلفات انسانی

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)
پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)
 • پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنما (۱۵)
 • پایان نامه های کارشناسی ارشد مشاور (۲)

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
 • Farhad Aslani and Morteza Bastami, Relationship between Deflection and Crack Mouth Opening Displacement of Self-Compacting Concrete Beams with and without Fibers, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Volume 22, Issue 11, 2015. (ISI)
 • Bastami, M. Baghbadrani, F. Aslani, Performance ofnano-silica modified high strength concrete at elevated temperatures, Construction and Building Materials, 2014. (ISI)
 • Bastami, M. Kowsari, Seismicity and Seismic Hazard Assessment for Greater Tehran Region Using Gumbel First Asymptotic Distribution, Structural Engineering and Mechanics, 2014. (ISI)
 • Bastami, M. Hajihasani, Input Waves for Seismic Design of Power Substation Equipment for Near and Far Iranian Earthquake Records, International Journal of Civil Engineering, 2014. (ISI)
 • Farhad Aslani and Morteza Bastami, Constitutive Relationships for Normal- and High-Strength Concrete at Elevated Temperatures, ACI Materials Journal, VOL. 108, NO. 4, pp355-364, July-August 2011 (ISI)
 • Chaboki-Khiabani, Bastami, M. Baghbadrani, M. Kordi, Optimization of the Concrete Mix Proportions Centered on Performance after Exposure to High Temperature, Advanced Materials Research, Volumes 268 – ۲۷۰, pp 372-376, 2011. (Scopus, ISI)
 • Bastami, A. Chaboki-Khiabani, M. Baghbadrani, M. Kordi, Performance of High Strength Concretes at Elevated Temperatures, Scientia Iranica, 2011 (ISI).
 • Bastami, M. and Aslani, F., M. Esmaeilnia Omran, High Temprature mechanical properties of Concrete, International Journal of Science and Technology, Vol. 8, No. 4, Dec. 2010 (ISI).
 • Bastami, M. and Aslani, F., Preloaded High-Temperature Constitutive Models and Relationships for Concrete, Scientia Iranica, 2010 (ISI).
 • Bastami, Constitutive Model for HSC Confined by UHS and NS Transverse Reinforcements under Cyclic and Earthquake Loadings, Journal of seismology and Earthquake Engineering, Vol. 12, No.3, 2010 (EBSCO, ISC).
ژورنال های علمی– پژوهشی
 • Yasuko Kuwata, Shiro Takada and Morteza Bastami: Building Damage and Human Casualties in the Bam, Iran, Earthquake. Asian Journal of Civil Engineering, Vol.6, PP. 1-19, Jan. 2005, (ISC).
 • Bastami, G. Mahdavi, S. Zarei, Factors Affecting Demand for Earthquake Insurance, Journal of seismology and Earthquake Engineering, Vol. 14, No. 3, 2012. (EBSCO, Proquest, ISC)
 • Morteza Bastami, Shiro Takada and Yasuko Kuwata: Real Time Methodology to Improve Post-Earthquake Resiliency of Power Supply Systems Considering Economic Importance of Customers. Memoirs of Construction Engineering Research Institute, Japan, Vol.48, 2006.
 • Morteza Bastami, Shiro Takada and Yasuko Kuwata: Economic Losses by Interruption of Power Supply Systems from Seismic Hazards by Case Study of Tehran Power Supply System. Memoirs of Construction Engineering Research Institute, Japan, Vol.48, 2006.
 • Morteza Bastami, Shiro Takada and Junichi Ueno: Fragility Function of Electric Power Substation under Combination of Functionality Element Equipments. Memoirs of Construction Engineering Research Institute, Japan, Vol.47, Nov. 2005.
 • Shiro Takada, Morteza Bastami, Yasuko Kuwata, and Mohammad Bagher Javanbarg: Performance of Electric Power System during the Bam Earthquake and Its Fragility Analyses. Memoirs of Construction Engineering Research Institute, Japan, Vol.46, Nov. 2004.
 • غدیر مهدوی، مرتضی بسطامی و صفورا زارعی، امکان سنجی عرضه بیمه زلزله در ایران (مورد بررسی شهر تهران)، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و ششم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۰، شماره مسلسل ۱۰۲٫ (عضو نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی ISC)
 • مرتضی بسطامی، غدیر مهدوی و شاهرخ عبدی، محاسبه نرخ بیمه خالص زلزله ساختمان های مهندسی اسکلت فلزی و بتن آرمه در ایران با استفاده از آنالیز های سازه ای، پژوهشنامه بیمه،۱۳۹۱٫ (عضو نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی ISC)
 • سید حسن حسینی، مرتضی بسطامی، ارائه یک پروسه برای تعیین نیروی وارده بر ساختمان¬های با سیستم جداسازی لرزه¬ای در ایران برمبنای آیین¬نامه¬های ژاپن، مجله عمران شریف، ۱۳۹۳٫ (عضو نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی ISC)
 • مرتضی بسطامی، امیر ملکشاهی، منحنی¬های آسیب¬پذیری لرزه ای تجربی پلها با در نظر گرفتن عدم قطعیت های اتفاقی مختلط، مجله علوم و مهندسی زلزله،
ژورنال های علمی– ترویجی
 • مرتضی بسطامی، مروری بر توسعه بیمه زلزله در ژاپن برای بخش ساختمان و مسکن، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال سیزدهم، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره ۴۹، صص ۶۲-۵۳٫ (عضو نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی ISC)
 • مرتضی بسطامی، بررسی میدانی عملکرد خطوط لوله آب و فاضلاب در زلزله ۲۰۰۸ ونچوان چین، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال چهاردهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، شماره ۵۴-۵۳، صص. (عضو نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی ISC)
 • مرتضی بسطامی، عملکرد سامانه های ذخیره آب در زلزله ۲۰۰۸ ونچوان چین- بررسی میدانی، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال پانزدهم، بهار۱۳۹۱، شماره ۵۵، صص. (عضو نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی ISC)
 • مرتضی بسطامی، فرهاد اصلانی و محمد صادق وجدی، مطالعه آسیب پذیری پلهای بزرگ کردستان، مجله بناء، ۱۳۹۱
کنفرانس های بین المللی
 • Morteza Bastami, Seismic Assessment of Medium and High Voltage Power Substation Equipments. The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, October, 2008.
 • Morteza Bastami, Shiro Takada: Direct and Indirect Economic Losses by Interruption of Power Supply Systems Based on Probabilistic Approach. Fifth US-Japan- China Trilateral Symposium on Lifeline Earthquake Engineering, China, 2007.
 • Morteza Bastami, Shiro Takada, Yasuku Kuwata and Nemat Hassani: Methodology and Application to Optimize Post-Earthquake Restoration of Lifeline Network Systems. 5th International conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, 2007.
 • Morteza Bastami , Hooshang Dabbagh: A Performance-Based Seismic Mitigation Plan for Low Pressure Tanks, 1st International Conference on Seismic Retrofitting , 20-22 October 2008, Tabriz-Iran
 • Morteza Bastami: Seismic Performance of Rectangular Liquid Storage Tanks by Case Study of the 2007 Noto Hanto Earthquake in Japan, 1st International Conference on Seismic Retrofitting , 20-22 October 2008, Tabriz-Iran
 • Bastami, M. and Aslani, F.: Compressive Constitutive Models for Concrete at Elevated Temperatures, The Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Funchal, Madeira, Portugal, 1-4 September, 2009
 • Bastami, M. and Aslani, F.: Tensile Constitutive Models for Concrete at Elevated Temperatures. The Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Funchal, Madeira, Portugal, 1-4 September, 2009
 • Morteza Bastami, Shiro Takada and Yasuko Kuwata: Methodology and Application of Flow Path Analysis of Lifeline Network Systems. First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Switzerland, 2006.
 • Morteza Bastami, Shiro Takada and Yasuko Kuwata: Seismic Risk Assessment of Power Supply System in Consideration of Restoration Process. The 12th Japan Earthquake Engineering Symposium, Tokyo, Japan, 2006.
 • Shiro Takada, Yasuko Kuwata and Morteza Bastami: Damage and Restoration of Lifelines during the Bam, Iran, Earthquake. Japan-Taiwan joint workshop on Lifeline Earthquake Engineering, Taiwan, 2004.
 • Morteza Bastami: Application of discrete element method to assessment of adobe buildings by case study of Bam earthquake. First International Conference on Zagros settlements, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran, 2008.
 • Morteza Bastami: Application of discrete element method to assessment of adobe buildings by case study of Bam earthquake. First International Conference on Zagros settlements, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran, 2008.
 • Morteza Bastami – Farhad Aslani, 1389, Single Degree of Freedom Systems and Multi Degree of Freedom Systems Analysis in Dynamics of Structures Using by Back Propagation, Radial Basis Function and Generalized Regression Neural Networks, 3rd National Congress on Urban Management and Construction Stability, Tehran university, Iran
 • Morteza Bastami – Farhad Aslani, Compressive Constitutive Model for Concrete at Elevated Temperatures, 1388, The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures, University of Tehran, Iran
 • Morteza Bastami, Bahram Rezatalabi: Guidelines for Earthquake Resistant Construction of Earthen Buildings. Yazd University, Yazd, Iran, September 2008.
 • Morteza Bastami, Shiro Takada and Yasuko Kuwata: Seismic Behaviors and Fragility Functions of Three Phases 230/63 kV Power Transformers. Annual Conference of Japan Society of Civil Engineering (JSCE), Tokyo, 2005.
 • Morteza Bastami and Shiro Takada.: Earthquake Damage of Power Substation in Bam and Its Fragility Analyses. Annual Conference of Japanese Society for Natural Disaster Sciences, Tohoko University, Sendai, Japan, 2005.
 • مرتضی بسطامی، شاهرخ عبدی، سید حسن حسینی: عملکرد سیستمهای شریانهای حیاتی در زلزله سال ۲۰۰۸ ونچوان چین، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیر عامل، تهران ۱۳۸۷
 • مرتضی بسطامی و علاء الدین بهروش: ارایه یک روش نوین برای تحلیل سازه های ایزواستاتیک. چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ۱۳۷۶
کنفرانس های داخلی

مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی : بیش از ۳۰ مقاله

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • مهندسی زلزله شریان های حیاتی
 • اثر زلزله بر سازه های ویژه

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیر عمرانی و دفتر فنی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از ۱۳۹۰ تا کنون (طی دو حکم)
 • مشاور رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در طراحی و ساخت آزمایشگاههای پیشرفته مهندسی زلزله ۹۳-۱۳۹۱
 • مدیر پروژه طراحی و ساخت آزمایشگاههای پیشرفته مهندسی زلزله از۱۳۹۰ تاکنون
 • مدیر توسعه و احداث ایستگاه های باند پهن لرزه نگاری از۱۳۹۳ تاکنون
 • مدیر و عضو تحریریه مجله “پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله” ۹۴-۱۳۹۲
 • Executive Editor: Journal of Earthquake Engineering and Seismology ) 2011-2015)

عضویت‌ها

 • عضو تحریریه مجله Journal of Earthquake Engineering and Seismology  از سال ۱۳۹۰ تاکنون
 • عضو تحریریه مجله ” پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله” از سال ۱۳۹۲ تا کنون