نام و نام خانوادگی: منصور ضیایی ­فر
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه
سمت: رئیس آزمایشگاه کف قوی و میز لرزه / سرپرست آزمایشگاه مهندسی سازه
نشانی الکترونیک: mansour@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۷
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۴۴
دورنگار: ۲۲۸۰۳۹۳۳
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar