نام و نام خانوادگی: جواد جلیلی
رتبه علمی: استادیار پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک
سمت: سرپرست آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک، آزمایشگاه سانتریفیوژ و مدل سازی فیزیکی، مدیر گروه ژئوتکنیک لرزه ای
نشانی الکترونیک: jalili@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: آبان ماه ۱۳۹۲
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۶۵
دورنگار: ۲۲۲۸۹۴۵۵
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar

تحصیلات

 • دکتری عمران – مهندسی زلزله – شاخه ژئوتکنیک لرزه ای، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۹۰

عنوان رساله دکتری: بررسی توزیع غیرهمگن فشار آب حفره ای در مصالح مخلوط رس سنگدانه

 • کارشناسی ارشد عمران – مهندسی خاک و پی، دانشگاه شیراز ،۱۳۸۴

عنوان پایان نامه: “بررسی روشهای اجرای سدهای خاکی با هسته رسی مرطوب تر از حد بهینه در مناطق شمالی ایران”

 • کارشناسی عمران – عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ۱۳۸۱

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار مصالح مخلوط در حالت اشباع و غیراشباع
 • بررسی عددی و مدلسازی فیزیکی گودبرداری در معرض بار لرزه ای
 • محاسبات اثرات ساختگاه

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

 • Jalili, J., Jafari, M. K., Shafiee, A., Koseki, J., Sato, T. (2011). “An investigation on effect of inclusions on heterogeneity of stress, excess pore pressure and strain distribution in composite soils.” International Journal of Civil Engineering, Volume 10, No. 2, pp:124-138.
 • Jalili, J., Jahanandish, M. (2009). “Investigation of Construction Method of a Wet Core Earth Dam in North of Iran.” Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B-Engineering, Vol. 33, No. B4, 347-353.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • دینامیک خاک در مقطع کارشناسی ارشد

فعالیت‌های اجرایی

 • سرپرست آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک، آزمایشگاه سانتریفیوژ و مدل سازی فیزیکی از سال ۱۳۹۸
 • مدیر گروه ژئوتکنیک لرزه ای از سال ۱۴۰۱

عضویت‌ها

 • عضو انجمن مهندسی زلزله از سال ۱۳۹۴
 • عضو سازمان نظام مهندسی از سال ۱۳۹۲
 • عضو انجمن ژئوتکنیک از سال ۱۳۹۱