نام و نام خانوادگی: جواد جلیلی
رتبه علمی: استادیار
سمت: هیات علمی گروه  ژئوتکنیک لرزه ای
نشانی الکترونیک: jalili@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: آبان ماه ۱۳۹۲
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۶۵
دورنگار: ۲۲۲۸۹۴۵۵
جواد جلیلی

تحصیلات

 • دکتری عمران – مهندسی زلزله – شاخه ژئوتکنيک لرزه ای، پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۹۰

عنوان رساله دکتری: بررسی توزیع غیرهمگن فشار آب حفره ای در مصالح مخلوط رس سنگدانه

 • کارشناسی ارشد عمران – مهندسی خاک و پی، دانشگاه شيراز ،۱۳۸۴

عنوان پايان نامه: “بررسی روشهای اجرای سدهای خاکی با هسته رسی مرطوب تر از حد بهينه در مناطق شمالی ايران”

 • کارشناسی عمران – عمران، دانشگاه صنعتی امير کبير، ۱۳۸۱

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار مصالح مخلوط در حالت اشباع و غیراشباع
 • بررسی عددی و مدلسازی فیزیکی گودبرداری در معرض بار لرزه ای
 • محاسبات اثرات ساختگاه

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)
پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)
عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
بررسی راهکارهای پایدارسازی تونل آب رسان نیروگاه سد پس از آبگیری مخزن بابک نافع رحمانی ۱۳۹۳ راهنما
بررسی عددی مدل تلفیقی سیستم انکراژ و میخکوبی ایرج محمدی نور ۱۳۹۳ راهنما
بررسی افت سریع سطح آب در مخزن سد خاکی احسان سندگل ۱۳۹۳ مشاور
بررسی پاسخ دینامیکی ابنیه زیرزمینی در برابر بارگذاری انفجار جمشید بغدادی ۱۳۹۴ مشاور

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
 • Jalili, J., Jafari, M. K., Shafiee, A., Koseki, J., Sato, T. (2011). “An investigation on effect of inclusions on heterogeneity of stress, excess pore pressure and strain distribution in composite soils.” International Journal of Civil Engineering, Volume 10, No. 2, pp:124-138.
 • Jalili, J., Jahanandish, M. (2009). “Investigation of Construction Method of a Wet Core Earth Dam in North of Iran.” Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B-Engineering, Vol. 33, No. B4, 347-353.
ژورنال های علمی– پژوهشی
 • Jalili, J., Jafari, M. K., Shafiee, A. (2012). “Measuring pore water pressure variation inside saturated triaxial specimens of low-plastic composite clay under strain-controlled cyclic loading.” Journal of Seismology and Earthquake Engineering, Volume 14, No.4, PP: 263-270.
 • Jalili, J., Jahanandish, M. (2010). “Investigation of Compaction Methods of Embankment Cores in High Rainfall Regions.” Dam Engineering, Vol. XX, Issue 4, 329-344.
ژورنال های علمی– ترویجی
 • شاهين قانونی مهابادی، مجتبی جهان انديش، جواد جليلی. ” بررسی روشهای اجرای سدهای خاکی در مناطق مرطوب.” ، فصلنامه علمی – ترويجی ژئوتکنيک و مقاومت مصالح، شماره ۹۹، زمستان ۱۳۸۳٫
کنفرانس های بین المللی
 • Jalili, J., Jafari, M.K., Shafiee, A. (2012). “Inclusion effect on heterogeneity excess pore water pressure distribution in composite clay”, ۱۵th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal.
 • Jalili, J., Jafari, M.K., Shafiee, A. (2011). “An experimental investigation on effect of inclusions on excess pore water pressure distribution in composite clay”, Pan-Am CGS Geotechnical Conference, Toronto, Canada.
 • Jalili, J., Jafari, M. K., Shafiee, A. (2011). “An investigation on effect of inclusions on excess pore water pressure distribution in low-plastic composite clay.” Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering, Tehran.
 • Ghanooni Mahabadi, S. , Jahanandish, M., Jalili, J. (2005). “Investigation of Construction Methods of Wet Core Earth Dams in Wet Climates.” ۷۳rd Annual Meeting of ICOLD, Tehran, Paper No.: 111-S5.
کنفرانس های داخلی

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

فعالیت‌های فناوری

گزارشات فناوری خاتمه یافته (مجری)
پروژه های فناوری جاری (مجری)

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • دینامیک خاک در مقطع کارشناسی ارشد

فعالیت‌های اجرایی

عضویت‌ها

 • عضو انجمن مهندسی زلزله از سال ۱۳۹۴
 • عضو سازمان نظام مهندسی از سال ۱۳۹۲
 • عضو انجمن ژئوتکنیک از سال ۱۳۹۱