نام و نام خانوادگی: حسین جهان خواه
رتبه علمی: استادیار
سمت: هیئت علمی
نشانی الکترونیک: h.jahankhah@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۹۱
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۴۵۵
دورنگار: ۲۲۲۸۹۴۵۵

تحصیلات

 • دکتری مهندسی عمران ـ مهندسی زلزله، دانشکده عمران، دانشگاه شریف، ۱۳۸۹
  عنوان رساله:بهبود روشهاي ارزيابي لرزه‌اي سيستم‌هاي خاك ـ‌ سازه داراي فونداسيون مدفون
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ مهندسی زلزله، دانشکده عمران، دانشگاه شریف، ۱۳۸۲
  عنوان پایان نامه:ضرايب كاهش مقاومت با احتساب اندركنش خاك و سازه
 • کارشناسی مهندسی عمران،دانشکده عمران، دانشگاه شریف، ۱۳۷۹

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • اندرکنش خاک ـ سازه
 • بهبود روش های متداول در مطالعات لرزه خیزی
 • ارزیابی عملکرد لرزه­ ی پل ها
 • ارزیابی عملکرد لرزه­ ای تجهیزات مجتمع های صنعتی

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)
پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)
عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
بررسی اثر میدان موج برشی بر تقاضای دینامیکی ایجاد شده در سازه‌های زیرزمینی سید جواد فتاحی ۱۳۹۵ راهنما
بررسی دوبعدي نیروهاي لرزه‌اي وارد برسازه‌هاي زیرزمینی دارای مقطع مستطیلی تحت میدان موج برشی امیرحسین پریز ۱۳۹۴ مشاور
بررسی تأثیر مجاورت فونداسیون های نواری صلب بر اندرکنش سینماتیکی سیستم خاک ـ فونداسیون علی اسماعیل پور ۱۳۹۳ راهنما
بررسی اثر اندرکنش غیرخطی شالوده ـ بستر بر پاسخ لرزه ای بلوک های صلب و نیاز لرزه ای سازه های تک درجه آزادی سجاد محمدی ماشمیانی ۱۳۹۳ راهنما

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
 • Jahankhah, H., Farashahi, P.F., (2017), ” The effect of foundation embedment on net horizontal foundation input motion: The case of strip foundation with incomplete contact to nearby medium “, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol 96C, pp. 35-48.
 • Ghahramanpoor,B., Fanaie, N., Jahankhah, H., (2015), ” Studying Near Fault Endurance Time Acceleration Function”, Scientia Iranica, Vol 22, No. 1, P.15-29.
ژورنال های علمی– پژوهشی
 • Jahankhah, H., Farashahi, P.F., (2015), ” The Relation Between Foundation Embedment and Peak Horizontal Input Acceleration: The Case of Strip Foundation with Partial Contact to Surrounding Medium”, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, Vol 17, No. 2, pp. 103-113.
  • جهان خواه، حسین، اسماعیل‌پور، علی، ۱۳۹۵،” بررسی تحریک ورودی ثبت‌شده در فونداسیون نواری سطحی در اثر مجاورت با فونداسیون نواری مدفون “، مجله علمی پژوهشی شریف، (پذیرفته شده).
  • پریز، امیرحسین، جهان خواه، حسین، بسطامی، مرتضی، ۱۳۹۵، ” اثر تغییر زاویه‌ی جبهه میدان موج برشی بر کرنش‌های دیواره‌ی سازه­های زیرزمینی مستطیلی شکل “، مجله علوم و مهندسی زلزله، شماره سوم، شماره مسلسل ۸.
  • جهان خواه، حسین، پریز، امیرحسین، بسطامی، مرتضی، ۱۳۹۵، ” بررسی اعوجاج محلی در حفرات شبه مستطیلی زیرزمینی تحت اثر تغییر زاویه مواجهه با میدان موج برشی “، مجله علوم و مهندسی زلزله، شماره اول، شماره مسلسل ۶.
  • جهان خواه، حسین، عزت یزدی، پدرام،۱۳۹۳، ” کالیبراسیون مدلهای عددی دوبعدی در مدلسازی سیستم های خاک ـ سازه دارای فونداسیون سطحی”، مجله علمی پژوهشی شریف، (پذیرفته شده).
ژورنال های علمی– ترویجی
کنفرانس های بین المللی
کنفرانس های داخلی

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

فعالیت‌های فناوری

گزارشات فناوری خاتمه یافته (مجری)
پروژه های فناوری جاری (مجری)

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • مهندسی زلزله پیشرفته
 • دینامیک سازه ها
 • اجزاء محدود
 • دینامیک خاک
 • اندرکنش دینامیکی خاک ـ سازه

فعالیت‌های اجرایی

 

 • مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی (از مرداد ماه ۱۳۹۳ تا کنون)
 • رئیس مرکز ملی پیش بینی زلزله پژوهشگاه (از آبانماه ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۹۳)
 • معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه  (از آبانماه ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۲)
 • رئیس پژوهشکده زلزله شناسی (از بهمن­ماه سال ۱۳۸۴ تا آبانماه ۱۳۸۶)
 • مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی (از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

عضویت‌ها

 • عضو انجمن فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتی شریف