نام و نام خانوادگی: ابراهیم حق شناس
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک
سمت: مدیر گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی
نشانی الکترونیک: haghshen@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۶
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰
دورنگار: ۲۲۲۸۹۴۵۵

تحصیلات

 • دکتری­، علوم زمین (ژئوفیزیک)، دانشگاه ژوزف فوریه، فرانسه ، ۱۳۸۴
  عنوان رساله: ” شرایط ژئوتکنیک و خطر محلی زلزله در تهران (به فرانسه)”
 • کارشناسی ارشد­، زمین­ شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت­ مدرس، ۱۳۷۵
  عنوان پایان نامه: پهنه بندی خطر زمین­ لغزش در حوضه آبریز طالقان”
 • لیسانس­،زمین­ شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ۱۳۶۹

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • ارزیابی اثرات ساختگاهی و ریزپهنه‌بندی مخاطرات ژئوتکنیک لرزه‌ای
 • ارتعاشات محیطی (ماهیت و کاربردها)
 • زمین­ لغزش؛ شناسایی، پهنه ­بندی و مدیریت خطر

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
بررسی ویژگی های آبرفتهای عمیق تهران با استفاده از اندازه گیریهای آرایه ای زمین لرزه ها و ارتعاشات محیطی محسن فضلوی ۱۳۹۴ راهنما
بررسی پاسخ لرزه ای زمین در مجاورت فضاهای زیرزمینی به روش تجربی (مواردی از تونل­ های مترو در کرج و تهران) مسعود کاظمینی ۱۳۹۴ راهنما
بررسی تاثیر وجود مخازن هیدروکربنی بر رفتار خرد لرزه­ها و ارزیابی امکان استفاده از آنها در مطالعه مخازن هادی گریوانی ۱۳۹۲ راهنما
مطالعات رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی با استفاده از روش­های تجربی محمد خندان بکاولی ۱۳۸۹ راهنما
بهینه سازی روش خودهمبستگی فضایی (SPAC) جهت مطالعه اثر ساختگاه الهام شعبانی ۱۳۸۹ مشاور
ارزیابی مشخصات و رفتار دینامیکی سدهای خاکی- سنگریزه­ای با استفاده از نگاشتهای ثبت شده و تحلیلهای عددی (مطالعه موردی سد مسجد سلیمان) مسعود عامل سخی ۱۳۸۸ مشاور

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

 • M. Khandan Bakavoli, E. Haghshenas & M. Kamalian, 2011. Experimental study of seismic behavior of two hilly sites in Tehran and comparison with 2D and 3D numerical modeling. Soil Dynamic and Earthquake Engineering, Volume 31, pp, 737-756;
 • Elham Shabani, Pierre-Yves Bard, Noorbakhsh Mirzaei, Morteza Eskandari-Ghadi, Cecile Cornou and Ebrahim Haghshenas An extended MSPAC method in circular arrays. Geophys. J. Int. (2010) 182, 1431–۱۴۳۷;
 • Kamalian M. Jafari, M.K., Ghayamghamiam, M.R., Shafii A., Hamzeloo H., Haghshenas E. and A. Sohrabi-Bidar, 2008, Site Effect Microzonation Of Qom, Iran. Engineering Geology, Vol. 97, No. 1-2, P. 63-79;
 • Guillier B., Chatelain J-L., Bonnefoy‑Claudet S. and E. Haghshenas, 2007. Use Of Ambient Noise: From Spectral Amplitude Variability To H/V Stability. Journal of Earthquake Engineering. No. 11, P. 1-18;
 • Bouchon, Michel; Hatzfeld, Denis; Jackson, James A.; Haghshenas, Ebrahim. Some insight on why Bam (Iran) was destroyed by an earthquake of relatively moderate size. Geophysical Research Letters, Volume 33, Number 9, May 2006
 • Haghshenas, P.-Y. Bard, N. Theodulidis and SESAME WP04 Team. 2008, Empirical evaluation of microtremor H/V spectral ratio. Bulletin of earthquake engineering, Volume 6, Issue1, pp 75-108;
 • Cornou C., Gueguen P., Bard P-Y, and Haghshenas .Ambient noise energy burst observation and modeling: Trapping of harmonic structure-soil induced-waves in a topmost sedimentary layer. Journal of seismology 8: 507-524 .2004.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • ژئوتکنیک لرزه ای

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیر گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی از مهر ۱۴۰۱ تا کنون
 • معاون اداری، مالی و توسعه منابع از سال ۱۳۹۴ تا مهر ۱۴۰۱
 • مدیر گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی از سال ۱۳۹۵/۱/۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
 • مدیر امور پژوهشی از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۴
 • معاون پژوهشی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳

عضویت‌ها