نام و نام خانوادگی: ابراهیم حق شناس
رتبه علمی: استادیار
سمت: معاون اداری، مالی و توسعه منابع / مدیر گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی
نشانی الکترونیک: haghshen@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۶
تلفن: ۲۲۲۹۴۰۷۵
دورنگار: ۲۲۲۸۹۴۵۵

تحصیلات

 • دکتری­، علوم زمین (ژئوفیزیک)، دانشگاه ژوزف فوریه، فرانسه ، ۱۳۸۴
  عنوان رساله: ” شرایط ژئوتکنیک و خطر محلی زلزله در تهران (به فرانسه)”
 • کارشناسی ارشد­، زمین­ شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت­ مدرس، ۱۳۷۵
  عنوان پایان نامه: پهنه بندی خطر زمین­ لغزش در حوضه آبریز طالقان”
 • لیسانس­،زمین­ شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ۱۳۶۹

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • ارزیابی اثرات ساختگاهی و ریزپهنه‌بندی مخاطرات ژئوتکنیک لرزه‌ای
 • ارتعاشات محیطی (ماهیت و کاربردها)
 • زمین­ لغزش؛ شناسایی، پهنه ­بندی و مدیریت خطر

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

رساله های دکتری (راهنما)
عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
بررسی ویژگی های آبرفتهای عمیق تهران با استفاده از اندازه گیریهای آرایه ای زمین لرزه ها و ارتعاشات محیطی محسن فضلوی ۱۳۹۴ راهنما
بررسي پاسخ لرزه اي زمين در مجاورت فضاهاي زيرزميني به روش تجربي (مواردي از تونل­ هاي مترو در كرج و تهران) مسعود کاظمینی ۱۳۹۴ راهنما
بررسي تاثير وجود مخازن هيدروكربني بر رفتار خرد لرزه­ها و ارزيابي امكان استفاده از آنها در مطالعه مخازن هادی گریوانی ۱۳۹۲ راهنما
مطالعات رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی با استفاده از روش­های تجربی محمد خندان بکاولی ۱۳۸۹ راهنما
بهینه سازی روش خودهمبستگی فضایی (SPAC) جهت مطالعه اثر ساختگاه الهام شعبانی ۱۳۸۹ مشاور
ارزيابي مشخصات و رفتار ديناميكي سدهاي خاكي- سنگريزه­اي با استفاده از نگاشتهاي ثبت شده و تحليلهاي عددي (مطالعه موردي سد مسجد سليمان) مسعود عامل سخی ۱۳۸۸ مشاور
پایان نامه های کارشناسی ارشد (راهنما)
عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور دانشگاه
بررسی اثر تجربی اثر ساختگاه در جزیره قشم و رابطۀ آن با توزیع خرابیهای زلزلۀ آذر ۱۳۸۴ رضا قدس آذر ۱۳۸۶ راهنما پژوهشگاه
کاربرد نوفه های محیطی برای شناسایی ساختار حوضه های رسوبی با استفاده از تکنیک همبستگی متقابل مژگان نوروزی ۱۳۹۰ راهنما پژوهشگاه
تعیین پروفیل زیرسطحی آبرفت درشهر اراک با استفاده از استخراج بیضی­واری امواج رایلی حاصل از ثبت نوفه­های محیطی سعید سلطانی ۱۳۹۳ راهنما پژوهشگاه
امکان سنجی کاربرد آرایه­ای میکروترمورها در شناسایی لایه­های تحت­الارضی با توجه ویژه به برآورد پروفیل سرعت موج برشی تا اعماق ۱۵۰ متر مصطفی میرجلیلی ۱۳۸۶ مشاور پژوهشگاه
ارزيابي رفتار لرزه اي تپه هاي دو بعدي نيم سينوسي  مجاور کیاوش مهذب ۱۳۸۹ مشاور پژوهشگاه
تعیین اثرات ساختگاه در استانهای خراسان با استفاده از معکوس داده­های زلزله ثبت شده در ایستگاه­های شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد و مقایسه آن با روش نسبت های طیفی احمد زارعان شیروانه ده ۱۳۸۶ مشاور دانشگاه فردوسی مشهد
تحلیل پایداری زمین­لغزش مخزن سد لتیان با استفاده از روش های تعادل حدی و اجرا محدود رضا اقتصاد ۱۳۸۶ مشاور دانشگاه تهران

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

ژورنال های ISI
 • M. Khandan Bakavoli, E. Haghshenas & M. Kamalian, 2011. Experimental study of seismic behavior of two hilly sites in Tehran and comparison with 2D and 3D numerical modeling. Soil Dynamic and Earthquake Engineering, Volume 31, pp, 737-756;
 • Elham Shabani, Pierre-Yves Bard, Noorbakhsh Mirzaei, Morteza Eskandari-Ghadi, Cecile Cornou and Ebrahim Haghshenas An extended MSPAC method in circular arrays. Geophys. J. Int. (2010) 182, 1431–۱۴۳۷;
 • Kamalian M. Jafari, M.K., Ghayamghamiam, M.R., Shafii A., Hamzeloo H., Haghshenas E. and A. Sohrabi-Bidar, 2008, Site Effect Microzonation Of Qom, Iran. Engineering Geology, Vol. 97, No. 1-2, P. 63-79;
 • Guillier B., Chatelain J-L., Bonnefoy‑Claudet S. and E. Haghshenas, 2007. Use Of Ambient Noise: From Spectral Amplitude Variability To H/V Stability. Journal of Earthquake Engineering. No. 11, P. 1-18;
 • Bouchon, Michel; Hatzfeld, Denis; Jackson, James A.; Haghshenas, Ebrahim. Some insight on why Bam (Iran) was destroyed by an earthquake of relatively moderate size. Geophysical Research Letters, Volume 33, Number 9, May 2006
 • Haghshenas, P.-Y. Bard, N. Theodulidis and SESAME WP04 Team. 2008, Empirical evaluation of microtremor H/V spectral ratio. Bulletin of earthquake engineering, Volume 6, Issue1, pp 75-108;
 • Cornou C., Gueguen P., Bard P-Y, and Haghshenas .Ambient noise energy burst observation and modeling: Trapping of harmonic structure-soil induced-waves in a topmost sedimentary layer. Journal of seismology 8: 507-524 .2004.
ژورنال های علمی– پژوهشی
 • Zarean A., Sadeghi H. and E. HAghshenas, 2008.  Estimation of site Response and Qs Factor in the Khorasan Seismic. JSEE, Vol. 10, No. 2, P. 101-107;
 • Haghshenas, P.-Y. Bard, 2007. Strong Motion Simulation in Tehran Using Empirical Green Function Method. Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE). Vol. 9, No. 3. P. 137-152
 • Askari, A. Azadi, M. Davoodi, M.R. Ghayamghamian, E. Haghshenas, H. Hamzehloo, M.K. Jafari, M. Kamalian, M. Keshavarz, O. Ravanfar, A. Shafiee, and A. Sohrabi-Bidar. JSEE 1383. Preliminary Seismic Microzonation of Bam
 • الهام شعباني، نوربخش ميرزايي، ابراهيم حق شناس و مرتضي اسكندري قادي. ۱۳۸۹، روش بازنگري شده خودهمبستگي مكاني براي ارزيابي سرعت موج برشي. مجله فیزیک زمین و فضا، جلد ۳۷ شماره ؛
 • الهام شعباني، نوربخش ميرزايي، ابراهيم حق شناس و مرتضي اسكندري قادي. ۱۳۸۹، تخمين سرعت موج برشي با استفاده از روشهاي آرايه­اي و وارون سازي منحني­هاي بيضوي واري در ساختگاهيي در جنوب شهر تهران. مجله فیزیک زمین و فضا، جلد ۳۶ شماره ۴؛
 • محمد داوودی، ابراهیم حق­شناس و مصطفی میرجلییلی، ۲۰۰۹٫ كاربرد روش آرايه اي خردلرزه ها در تعيين پروفيل سرعت موج برشي لايه هاي تحت الارضي در يك سايت نمونه. شماره ویژه فارسی JSEE.
ژورنال های علمی– ترویجی
کنفرانس های بین المللی
 • Khandan-Bakavoli M. Haghshenas E., 2010. Experimental and Numerical Study of Topographic Site Effect on a Hill Near Tehran. Fifth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Engineering. San Diego, USA;
 • Haghshenas E. 2010. Recent Seismic Hazard Researches in Iran (Summary of a Decade of Collaborative Programs between. European Seismological Commission 32nd General Assembley. Montpellier, France;
 • Haghshenas E., Rahmani I., and M.R. Mahdavifar, 2010. Liquefaction hazard zonation in the southern coastlines of Iran. 14th European Conf. On Earthquake Engineering. Orhid, Macedonia;
 • E. Haghshenas, I. Rahmani & M. Mahdavifar, 2010. Liquefaction hazard zonation in the southern coastlines of Iran, 14th European Conf. On Earthquake Engineering, Orhid, Macedonia;
 • M. Khandan Bakavoli, E. Haghshenas & M. Kamalian, 2010,  ۲D and 3D NumericalModeling to Study Topographic Site Effect and Comparison with the Experimental Results. 14th European Conf. On Earthquake Engineering, Orhid, Macedonia;
 • Khandan-Bakavoli M. Haghshenas E., and M. Kamalian, 2010. 2D and 3D Numerical Modeling to study topographic site effect and comparison with the experimental measurements. 14th European Conf. On Earthquake Engineering. Orhid, Macedonia;
 • Zare M., Haghshenas E., and A. Kalantari, 2010. An Engineering Seismological Overview on the Padang, Indoonesia Earthquake of 30 September 2009. 14th European Conf. On Earthquake Engineering. Orhid, Macedonia;
 • Mokhberi M., Davoodi M., and E. Haghshenas. 2010. The application of the H/V Spectral Ratio Technique For Estimating the Site Characterization in the South of Iran. Geo Shanghai 2010 International Conference. Shanghai, China;
 • Shabani E., Cornou C., Haghshenas E., Wathlet M., Bard. P-Y., Mirzaei N., Eskandar-Ghadi M., 2008. Estimating of shear‑waves velocity structure using array methods (FK and SPAC) and inversion of ellipcity. 14WCEE. Beijing, China;
 • Haghshenas E., Khandan-Bakavoli M. and R. Ghodsazar 2008. Site effect evaluation in Qeshm Island (Iran) using earthquake recording and microtremor measurements. 14WCEE. Beijing, China;
 • Theodulidis N., Cultrera G., Tento A., Faeh D., Atakan K., Bard. P-Y., Panou A., Haghshenas E., and SESAME team Empirical evaluation of the horizontal-to-vertical spectral ratio technique: results from the “SESAME” project, 13th world conference on earthquake Engineering Vancouver,2004,Canada;
 • P-Y Bard, E. Haghshenas ,Mohammad-Kazem Jafari and Denis Hatzfeld. Preliminary results of Site effects assessment in the city of Tehran (Iran) using earthquake and microtremor recording. XXIII General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG’03, Sapporo (Japan), June 30 – July 11, 2003. Japan;
 • Haghshenas, P.-Y. Bard, M. K. Jafari and D. Hatzfeld (2003). Effets de site et risque sismique à Téhéran : Premiers résultats d’une étude expérimentale. 6ème colloque national AFPS,2003, Paris France;
 • Haghshenas E., Bard P.Y., Jafari M.K. Hatzfeld D., Ravanfar O.( 2003).Preliminary Results of Site Effects Assessment in the City of Tehran (Iran) Using Earthquake and Microtremor Recording, The Fourth Int. On Seismology and Earthquake Engineering (SEE4) 2003;
 • Haghshenas, E., Geotechnical aspect overview of Manjil Earthquake, north of Iran (20 June 1990), The first Iran & Japan workshop on recent earthquake in Iran & Japan, !998, Tehran, Iran.
کنفرانس های داخلی
 • E, (Editor) Proceeding of 2nd seminar on landslides hazard reduction in Iran, IIEES, 1997, Tehran, Iran. (in Persian)

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

گزارشات پژوهشی (مجری)
گزارشات پژوهشی (همکار)
رديف عنوان مجري سال انتشار
1 بررسی عددی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مرکب با روش اجزای مرزی کمالیان محسن 1396
2 گزارش مقدماتی زمین لرزه 75/11/16شمال بجنورد تاتار محمد 1376
3 گزارش ریز پهنه بندی جنوب شرق تهران در برابر روانگرایی کمک پناه علی,ميرمحمد حسينی سید مجدالدین 1375
پروژه های پژوهشی جاری (مجری)
کتابهای انتشار یافته (تالیف)
کتابهای انتشار یافته (ترجمه)

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

دروس ارائه شده
 • ژئوتکنیک لرزه ای

فعالیت‌های اجرایی

 • معاون اداری، مالی و توسعه منابع از سال ۱۳۹۴ تاکنون
 • مدیر گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی از سال ۱۳۸۴ تاکنون
 • مدیر امور پژوهشی از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۴
 • معاون پژوهشی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳

عضویت‌ها