نام و نام خانوادگی: سید مجتبی موسوی
رتبه علمی: استادیار پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: moosavi@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۹۳
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۴۶
دورنگار: ۲۲۲۸۹۴۵۵
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar

تحصیلات

 • دکتری مهندسی عمران- زلزله، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۸۹

عنوان رساله: تمهیدات مهندسی پی برای ساخت و ساز در پهنه های گسلی شیب لغز فعال

 • کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۳
  عنوان پایان نامه: مدل­سازی عددی توده سنگ درزه دار تکیه ­گاه های سدهای بتنی قوسی تحت بارگذاری دینامیکی
 • کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه تهران- دانشکده فنی، ۱۳۸۰

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • مخاطرات گسلش سطحی بر ساختمان ها، زیر ساخت ها و شریان های حیاتی
 • اثرات ساختگاهی
 • طیف ویژه ساختگاه برای ساختمان های بلند مرتبه و سازه های خاص
 • مدل­ سازی فیزیکی با سانتریفیوژ

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

 • Fadaee M, Jafari M.K., Kamalian M. , Shafiee A., Mousavi S.M, ” Feasibility study of fault rupture deviation by slurry wall”, International Journal of Civil Engineering, VOL11, NO.2, 2013
 • Moosavi S.M., Jafari M.K., Kamalian M., Shafiee A. ,”Experimental Investigation of Reverse Fault Rupture – Rigid Shallow Foundation Interaction”, International Journal of Civil Engineering, VOL8, NO.2, 2010

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • مکانیک خاک پیشرفته
 • طراحی لرزه ای سازه های ویژه
 • ژئوتکنیک لرزه ای
 • سمینار

فعالیت‌های اجرایی

 • مسوول راه اندازی سانتریفیوژ

عضویت‌ها

 • انجمن ژئوتکنیک ایران
 • انجمن مهندسی زلزله ایران