مدیران

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  جعفریان یاسر

  دانشیار
  مدیر تحصیلات تکمیلی
  مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی / مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیyjafarianm@iiees.ac.ir
  داخلی (454)

  کارشناسان

     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

     حسینی زاده تکتم

     لیسانس
     کارشناس آموزشی
     تحصیلات تکمیلیtoktam@iiees.ac.ir
     داخلی (408)

     سید رسول حسینی

     فوق لیسانس
     کارشناس
     مدیریت امور پژوهشیr.hosseini@iiees.ac.ir
     داخلی (559)

     نادرمحمد فاطمه

     فوق لیسانس
     کارشناس آموزشی
     تحصیلات تکمیلیfnaderm@iiees.ac.ir
     داخلی (414)