مدیران

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  معهود مجید

  استادیار
  مدیر تحصیلات تکمیلی
  زلزله شناسی مهندسیm.mahood@iiees.ac.ir
  داخلی (633)

  کارشناسان

     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

     حسینی زاده تکتم

     لیسانس
     کارشناس مسئول
     تحصیلات تکمیلیtoktam@iiees.ac.ir
     داخلی (408)

     سروقد بطن مقدم مریم

     لیسانس
     کارشناس آموزشی
     تحصیلات تکمیلیm.moghadam@iiees.ac.ir
     داخلی (459)

     نادرمحمد فاطمه

     فوق لیسانس
     کارشناس آموزشی
     تحصیلات تکمیلیfnaderm@iiees.ac.ir
     داخلی (414)