مدیران

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  تقابنی مسعود

  مدیر تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلیtaghaboni@iiees.ac.ir
  داخلی (563)

  کارشناسان

    نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

    حسینی زاده تکتم

    کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلیtoktam@iiees.ac.ir
    داخلی (408)

    نادرمحمد فاطمه

    کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلیfnaderm@iiees.ac.ir
    داخلی (414)