دکترغلام جوان دلویی رئیس انجمن ژئوفیزیک ایران شد

دکتر غلام جوان دلویی رئیس انجمن ژئوفیزیک ایران شد. در جلسه هیئت مدیره انجمن ژئوفیزیک که در روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزار شد؛ دکتر غلام جوان دلویی عضو هیئت علمی پژوهشگاه و رئیس شبکه لرزه نگاری باند پهن، به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن انتخاب گردید.

انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره انجمن نیز در تاریخ ۹۷.۰۵.۰۹ از سوی “دکتر برومند”،معاون پژوهش و فنّاوری وزارت عتف و رئیس کمیسیون انجمن های علمی ایران موردتأیید قرار گرفت.